Skip to main content

Ergonomi

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Att det finns möjlighet att påverka arbetets fysiska och organisatoriska utformning utifrån individers behov och förutsättningar är en viktig del i arbetet. Det finns många ”ergonomier”, t.ex. belastningsergonomi, synergonomi, kognitiv ergonomi och organisations-/systemergonomi.

Arbetsgivarens förebyggande ansvar

Så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser erhålls. Chefer ska också se till att arbetstagarna har möjlighet att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet, så att det finns tillräcklig rörelsevariation och återhämtning. Det åligger även chefen att se till att arbetstagare har kunskaper kring bra arbetstekniker och hur utrustning/arbetsredskap ska användas. Detta regleras i AFS 2012:2 Belastningsergonomi.

När arbetsutrustning, möbler etc. ska inköpas rekommenderas en kontakt med Friskvården på KI som har ett nära samarbete med Previas ergonomer. Detta gäller inte minst vid behov av individuellt anpassad arbetsutrustning (t ex arbetsstol, arbetsbord, platsbelysning och datorutrustning).

Arbetstagarens medansvar

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma god ergonomi. Arbetstagaren ska följa givna instruktioner för att minska risken för olycksfall eller ohälsa. Om en arbetsuppgift innebär hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar, ska arbetstagaren ta upp det med sin närmaste chef.

Tips 1. På Campus Solna har Friskvården skapat ett demo-rum med olika typer av arbetsstolar, ergonomisk datorutrustning m.m. som arbetstagare och chefer kan testa och ställa frågor kring.

Tips 2. Chefer kan, för sig och sina arbetsgrupper, avropa ergonomigenomgångar som utförs av Previas ergonomer. Detta bekostas av KI-gemensamma medel för företagshälsa.

Risker

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en temasida om ergonomi, där du bl.a. kan läsa om riskkällor som kan orsaka belastningsbesvär och vilka åtgärder som kan genomföras för att undanröja eller minimera dessa.
Några riskområden som tas upp på denna temasida:

  • påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser
  • manuell hantering, som tunga lyft, bärande, skjuta- dra-arbete
  • ensidigt upprepat arbete
  • starkt styrt och bundet arbete
  • dåliga synförhållanden
  • långa perioder av fysisk inaktivitet

Dator- och bildskärmsarbete

Läs mer om datorarbete i AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm. Här finns bl.a. krav på att arbetstagare ska genomgå synundersökning för datorarbete och vid behov erhålla särskilda arbetsglasögon. Detta ombesörjs och bekostas av lokal chef eller på institutionsnivå.

KI har ramavtal med Specsavers sedan 1 april 2019. KI:s optikerutbildning på Eriks Ögonsjukhus kan också anlitas för synundersökning och eventuell utprovning av arbetsglasögon/slipade skyddsglasögon. Rekvisitionsblankett till KI:s optikerutbildning hittar du nedan under "Dokument". Specsavers rekvisitionsblankett samt prislista hittar du i Avtalskatalogen (sökord Glasögon). Priserna hos båda leverantörer är desamma.

Arbetsplatsen - kontorsmiljö

Här finns korta filmer om hur du kan ställa in ditt bord, din bildskärm, stol och styrdon. Filmen visar också hur du kan jobba med lap top/bärbar dator.

 

Instruktionsfilmer

Ergonomi - bord, skärm, mus

Ergonomi - stol