Ergonomi

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgift och den omgivande miljön. Att det finns möjlighet att påverka arbetets fysiska och organisatoriska utformning utifrån individers behov och förutsättningar är en viktig del i en bra arbetsmiljö. På denna sida hittar du i korta drag information kring ansvar och roller samt verktyg för bedömning och åtgärder rörande belastnings- och synergonomi.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens ansvar är formellt och innebär bl a att:

  • så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser erhålls, 
  • ombesörja att medarbetarna har möjlighet att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning uppnås, 
  • se till att medarbetaren har tillräcklig kunskap och arbetsteknik för att kunna utföra arbetet på ett sätt som är bra för kroppen och följa reglerna i allmänna föreskriften Belastningsergonomi 2012:2

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagarens ansvar är informellt men innebär att:

  • aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder
  • följa givna instruktioner och föreskrifter, som behövs för att minska risk för olycksfall eller ohälsa
  • rapportera till ansvarig chef eller skyddsombud om arbetet innehåller hälsofarliga arbetsuppgifter eller onödigt tröttande belastningar

Arbeta främjande och förebyggande med ergonomi 

Chefer vid KI ska beställa ergonomigenomgångar av företagshälsans ergonomer som en del i det systematiska och regelbundna arbetsmiljöarbetet, speciellt vid behov av individuellt anpassade åtgärder och stöd, men också vid större förändringar i den fysiska arbetsmiljön.  

Upplägget "Ergonomi och rörelse" kan beställas av chefer på gemensamma medel och innehåller såväl genomgång av arbetsergonomi som livsstil och hälsa. 

Beställningar av ergonomigenomgångar för enskilda individer bekostas av lokala medel och ska godkännas av närmaste chef. 

Arbetsutrustning och arbetsredskap 

Vid inköp av ergonomiskt anpassade möbler, inredningar och IT-produkter av typen keyboard, mus och laptopstativ rekommenderas kontakt med företagshälsans ergonomer.   

Vid inköp av möbler och inredning ska leverantörer ur Kammarkollegiet ramavtal Kontor och inredning användas. För hjälp och stöd vid beställning kontakta KI inköpsavdelning. 

All IT-relaterade inköp ska ske i Wisum. Där hittar du också ett urval av ergonomiskt utformade IT-produkter.

Synergonomi vid dator- och bildskärmsarbete 

Enligt föreskriften AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm har arbetstagaren rätt att genomgå en synundersökning för att utreda om hen har behov av särskilda arbetsglasögon. Såväl undersökning som eventuellt inköp av särskilda arbetsglasögon ska godkännas och bekostas av närmaste chef. 

Arbetsglasögon

KI har dels ett ramavtal, som sträcker sig till 2 april 2023, med Specsavers som första val, dels möjligheten att anlita KI:s optikerutbildning på St Eriks Ögonsjukhus för såväl synundersökning och utprovning som inköp av arbetsglasögon och/eller slipade skyddsglasögon. Priserna hos båda leverantörer är detsamma. 

Specsavers rekvisitionsblankett hittar du i Avtalskatalogen. Rekvisitionsblankett till KI:s optikerutbildning vid St Eriks Ögonsjukhus hittar du nedan.

Blankett till mottagningen på S:t Eriks sjukhus