Skip to main content

Källsortering av avfall

Det finns goda möjligheter till källsortering i KI:s lokaler. Totalt finns upp till 17 källsorteringsfraktioner exklusive sorteringsfraktionerna för farligt avfall från laboratorier.

Varje byggnad har åtminstone ett fullt utrustat miljörum och de vanligaste fraktionerna (returpapper, papper, plast) ska finnas tillgängliga på våningsplanen.

Källsortering möjliggör återvinning av material vilket minskar miljöpåverkan från vår verksamhet. Genom att återvinna materialet i avfall minskar markanvändning och energiåtgång jämfört med att framställa nya råvaror ur till exempel skog (papper), gruvor (elektronik) och råolja (plast).

Källsorteringen bygger på att alla vi som vistas i KI:s lokaler sorterar rätt. Om för mycket avfall slängs i ”fel” behållare kommer innehållet att skickas som brännbart där endast energin i materialet utvinns.

Här nedan följer instruktioner om hur olika typer av avfall ska sorteras på KI. Instruktionerna finns även i ett dokument under "Dokument" längst ner på sidan. Under Länkar finns information om hur farligt avfall från laboratorier ska hanteras.

KI-verksamhet som finns i Karolinska Sjukhusets lokaler följer sjukhusets regelverk.

Tänk på att minska din mängd avfall genom att undvika engångsartiklar och varor med dubbla förpackningar. Kom även ihåg att återanvändning är bättre än återvinning ur ett miljöperspektiv.

Förpackningar som består av flera materialslag ska om möjligt plockas isär. Om detta inte går ska förpackningen sorteras efter det materialslag som den består av till största del. Vik ihop och platta till för att minska volymerna och minimera transporterna.

Källsorteringsfraktioner på KI

Brännbart

Brännbart avfall utgörs av det material som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än via energiutvinning. Den gemensamma nämnaren för brännbart avfall är att det brinner av egen kraft. Det ska även kunna rivas eller krossas.

Brännbart avfall är en viktig råvara för värmeverken. Materialet energiutvinns med anpassad rökgasrening och bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern.

Exempel på brännbart avfall samt anslag och dekal:

 • Böcker med hård pärm
 • Trasor, smutsiga pappersservetter
 • Städavfall
 • Pärmar
 • Frigolit
 • Förpackningar som ej är möjliga att rengöra

OBS1! Farligt avfall, ex. glödlampor, elektronik och skrot får ej sorteras som brännbart avfall.

OBS2! Möbler, porslin/keramik ska sorteras som grovsopor/övrigt avfall. 

Returpapper

Som returpapper räknas kontorspapper, tidningar, reklamblad, broschyrer och annat finare papper. Insamlat returpapper skickas till pappersbruk och blir till nytt papper. Ett ton returpapper motsvarar 14 träd. Utöver att spara träd och minska skövlingen av skog, så krävs det mindre energi vid återvinning av papper jämfört med nyproduktion från träråvara.

Exempel på returpapper samt anslag och dekal:

 • Kontorspapper
 • Tidningar & broschyrer
 • Kataloger & reklam
 • Kollegieblock
 • Pocketböcker
 • Omslagspapper

OBS 1! Dokument med känslig information ska hanteras som sekretessavfall.

OBS 2! Plastade/vaxade pappersförpackningar ska sorteras som pappersförpackningar. 

OBS 3! Post-it lappar och kuvert ska sorteras som brännbart.

Pappersförpackningar

Här ska du lägga pappersförpackningar och tunnare kartong. Tänk på att ta bort andra material, t ex korkar av plast. 

Använda mjölkpaket och papperspåsar blir till ny kartong eller kan användas som ytskikt på gipsskivor. Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas 5 till 7 gånger utan att styrkan försvinner. När fibrerna är utslitna är de fortfarande värdefulla som bränsle.

Exempel på papper samt anslag och dekal:

 • Ursköljda mejeriförpackningar av papper
 • Bärkassar i papper
 • Engångsmuggar/engångstallrikar i papper (under förutsättning att de inte är grovt nedsmutsade)

OBS! Plast och frigolit ska inte läggas här. Papper av finare kvalitet (t ex kontorspapper) ska sorteras som returpapper för bästa möjliga återvinning.

Sekretessavfall

Avfall som innehåller uppgifter som kan röja personers identitet till exempel kontokortsuppgifter eller kvitton är exempel på handlingar som kräver sekretesshantering. Även hårddiskar, USB-minnen eller mobiltelefoner kan innehålla känslig information.

Exempel på sekretessavfall samt anslag och dekal:

 • Sekretessavfall i form av papper
 • Hårddiskar, usb-stickor eller annan hårdvara

OBS! Inget annat avfall ska sorteras som sekretessavfall

Sekretessavfall hämtas av IL recycling. Använd blanketten för att lägga upp ett nytt kundnummer. Blanketten ska mejlas till reisswolf.stockholm@ilrecycling.com, kundnumret ska kopplas till KI:s avtal. Hämtning av tunnor kan antingen ske med fast intervall eller med engångstömningar, detta bestäms vid teckningen av nytt kundnummer. Engångstömningar beställs också med hjälp av blanketten. Kontakta IL:s kundservice via mejladressen när ett kärl ska hämtas.

Wellpapp

Wellpapp kännetecknas av ett vågigt mellanskikt men här kan alla typer av kartong läggas. Tänk på att vika ihop kartongen så att den inte tar onödigt stor plats, annars krävs extra transporter som leder till onödiga CO2 utsläpp. Sortera bort andra material än kartong. Använd balpress eller komprimator om sådan finns tillgänglig.

Wellpapp balas och skickas till kartongbruk där materialet upplöses och omvandlas till pappersmassa. Av denna massa tillverkas ny kartong/kraftpapper/gipsskivekartong.

Exempel på avfall som kan sorteras som wellpapp samt anslag och dekal:

 • Wellpapp
 • Tjock kartong
 • Brunt kraftpapper
 • Plastad eller vaxad kartong
 • Tunn kartong/pappersförpackningar (kan även sorteras som papper)
 • Nedsmutsad wellpapp eller kartong

OBS! Plast eller frigolit får inte sorteras som wellpapp. Papper av finare kvalitet (t ex kontorspapper) ska sorteras som returpapper för bästa möjliga återvinning.

Plast

Plastavfall sorteras efter vilken kvalitet det är på materialet. Plastförpackningarna återvinns och blir nya plastprodukter som t ex plastpåsar, plastsäckar, lastpallar, blomkrukor, plastbackar, lådor och hinkar. Om möjligt ska därför hårdplast och mjukplast sorteras för sig. Ibland saknas utrymme för två plastfraktioner och då kan allt plastavfall läggas i denna fraktion. Tänk på att ta bort delar som är av annat material än plast och lägg dessa i det återvinningskärl där de hör hemma.

Exempel på plast samt anslag och dekal:

 • Plastflaskor
 • Plastkorkar
 • Mejeriförpackningar av plast, gärna ursköljda
 • Plastdunkar
 • Plastlock
 • Rena plastburkar utan farosymbol
 • Tomma pipettspetsaskar
 • Pipettspetsar, engångspipetter, eppendorfrör, falconrör och annan laboratorieplast som EJ är förorenad med biologiska agens, GMM eller kemikalier märkta med symbolerna för ”Giftigt”, ”Miljöfarligt” eller ”Hälsofarligt”.

OBS! Plast som är förorenad med biologiska agens, GMM eller kemikalier märkta med symbolerna nedan kan ej återvinnas. Läs KI:s regler för laboratorieavfall för detaljerade instruktioner.

Pant

Det finns möjlighet att arrangera hämtning av pantflaskor och pantburkar där pantpengarna går till välgörenhetsorganisationer. Hör dig för med din institution om det finns generellt intresse för detta.

Exempel på pant samt anslag och dekal:

 • PET-flaskor
 • Aluminiumburkar
 • Allt med PANT-symbol

OBS! Annat avfall får inte läggas här!

Ofärgat glas

Det är viktigt att separera färgat glas från ofärgat glas då en färgad flaska kan innebära att ett helt lass ofärgat glas endast kan återvinnas till färgat glas. Detta innebär att glasbruken måste tillverka ofärgat glas av nya råvaror vilket kräver mer energi och leder till ökade utsläpp av koldioxid.

Ta bort lock och kapsyler och sortera dessa efter sitt material. Skölj gärna ur flaskan eller burken.

Exempel på ofärgat glas samt anslag och dekal:

 • Ofärgade glasburkar
 • Ofärgade glasflaskor
 • Rent och ej förorenat laboratorieglas

OBS1! Viss sortering av glaset sker manuellt. Glas som innehållit farligt avfall får ej läggas här. Se KI:s regler för laboratorieavfall för detaljerade instruktioner. Glas märkt med nedanstående symboler ska sorteras som kemikalieavfall, läs mer i KI:s regler för laboratorieavfall.

OBS2! Pasteurpipetter och objektglas ska sorteras som ”Stickande/skärande smittförande avfall”, se KI:s regler för laboratorieavfall.

OBS3! Glödlampor eller plan/fönsterglas får ej sorteras som glas.

Färgat glas

När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glaset återvinns till nya flaskor och burkar, glasull och skumglas. Ett kilo krossglas blir ett kilo nytt glas med oförändrad kvalitet och glaset kan återvinnas hur många gånger som helst!

Ta bort lock och kapsyler och sortera dessa efter sitt material. Skölj gärna ur flaskan eller burken.

Exempel på färgat glas samt anslag och dekal:

 • Färgade glasburkar
 • Färgade glasflaskor

OBS1! Viss sortering av glaset sker manuellt. Glas som innehållit farligt avfall får ej läggas här. Glas märkt med nedanstående symboler ska sorteras som kemikalieavfall, läs KI:s regler för laboratorieavfall.

OBS2! Porslin och keramik kan inte återvinnas som glas. Förpacka keramik/porslin så att ingen skär sig, märk upp med ”trasig porslin/keramik” och placera vid sidan av kärlet för brännbart.

Ljuskällor

I behandlingsanläggning krossas ljuskällor och olika material separeras på ett skakbord, glaset och metallen skickas till materialåtervinning. Lyspulvret i lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver som omhändertas separat. Resten av materialet fraktioneras i en sluten process. Läs mer på www.elkretsen.se eller www.sakab.se.

Exempel på ljuskällor samt anslag och dekal:

 • Glödlampor
 • Kvicksilverlampor
 • Lågenergilampor
 • Halogenlampor
 • Krokiga lysrör eller ljuskällor
 • Smålampor
 • Fordonslampor

OBS! Raka lysrör ska sorteras som lysrör.

VAR FÖRSIKTIG– lampor som innehåller kvicksilver bör hanteras varsamt så att de inte går sönder under transporten.

Lysrör

När lysrören når slutstationen tar tekniken över. Hela återvinningsprocessen är automatiserad och allt återvinns utom kvicksilvret som stabiliseras och läggs på celldeponi för farligt avfall. Celldeponi innebär att materialet gjuts in i ett betongskal innan det deponeras. Läs mer på www.elkretsen.se eller www.sakab.se.

Exempel på lysrör samt anslag och dekal:

 • Raka lysrör

VAR FÖRSIKTIG – lysrör klassas som farligt avfall eftersom de innehåller kvicksilver.

Elektronik

Elektronikavfall klassificeras ofta som farligt avfall eftersom det kan innehålla en rad komponenter som är skadliga för oss och för vår miljö.

Vid kassering av elektronisk utrustning som innehåller lagringsmedia (t ex hårddiskar, USB-minnen, minneskort, mobiltelefoner) krävs, av informationssäkerhetsskäl, radering av all data. Kontakta din institutions IT-support för hjälp.

Exempel på elektronikavfall samt anslag och dekal:

 • Allt med sladd/batteri. Även inbyggda batterier.
 • Mikrovågsugnar
 • Tangentbord
 • Mobiltelefoner och datorer – glöm ej att radera all information på ett säkert sätt!
 • TV-apparater
 • Sanerade laboratorieinstrument – med ifylld och signerad saneringsdekal

 

OBS1! Skrymmande elavfall – kylskåp, frysar eller annan större elutrustning som inte ryms i buren eller som är för tung för att flytta på ett enkelt sätt ska placeras i avsett utrymme och märkas med aktuell ZZ-referens. Hämtning beställs och bekostas av ägaren till utrustningen.

OBS2! Annat farligt avfall, som inte är elektroniskt, får ej läggas här.

Metallförpackningar

Här läggs förpackningar av metall och övriga föremål av metall. Färgburkar får endast placeras här under förutsättning att de är tomma och penseltorra.

Metallförpackningar sorteras genom magnetseparering. Genom att återvinna t ex aluminium sparas 95% av den energi som annars hade behövts för att framställa helt ny aluminium.

Exempel på metallförpackningar samt anslag och dekal:

 • Konservburkar
 • Tuber
 • Kapsyler och lock
 • Aluminiumfolie och täckfolie av metall
 • Metallkapslar för kaffe

OBS! ENDAST TOMMA FÖRPACKNINGAR OCH EMBALLAGE! Burkar som innehåller lösningsmedel, lim eller färg klassificeras som farligt avfall.

Mjukplast

Om fraktionen ”Mjukplast” saknas kan mjukplasten läggas bland den vanliga plasten. Finns möjlighet ska mjukplast separeras från hårdplast eftersom detta ökar återvinningsgraden av plasten. Vid återvinning tvättas och mals mjukplasten och används som råvara för tillverkning av nya plastprodukter som t ex bärkassar och sopsäckar. Läs mer på www.plastkretsen.se.

Exempel på mjukplast samt anslag och dekal:

 • Krymp och sträckfilm
 • Rena bärkassar i plast
 • Cellofan
 • Plastfickor och mappar
 • Mjukemballage i plast

OBS! PET-flaskor ska pantas. Band av plast och metall kan inte läggas här. Smutsig plast ska om möjligt rengöras.

Småbatterier

Alla slags batterier ska samlas in eftersom batterivätskan är frätande och kan förorena miljön.

Insamlade batterier sorteras efter innehåll och skickas till återvinning. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Återvinningsgraden beror på vilken typ av batteri det är. Nickelmetallhybridbatterier kan materialåtervinnas upp till 98 %.

Exempel på småbatterier samt anslag och dekal:

 • Alla hushållsbatterier, även bly- och kvicksilverbatterier.

OBS! Bilbatterier eller annat farligt avfall som inte är batterier får ej läggas här.

Toners

Återvinning av toners är oftast knuten till tillverkaren. På KI skiljer sig hanteringen från institution till institution. Du kan oftast välja att skicka tillbaka tonern direkt till leverantören. De flesta av de insamlade tonerkassetterna lämnas för återfyllning och säljs sedan som miljötoners.

Exempel på toners samt anslag och dekal:

 • Tomma toner-kassetter från skrivare och kopiatorer (gärna i originalförpackningen för att undvika spill och fläckar).

Övrigt avfall

Här läggs skrymmande avfall och övrigt avfall såsom porslin/keramik. Sortera ditt avfall väl för att få så lite övrigt avfall som möjligt. Det övriga avfallet transporteras till behandlingsanläggningar där materialet sorteras och återvinns, energiutvinns eller läggs på deponi.

Skrymmande avfall och möbler ska märkas med relevant ZZ-referens inför upphämtning.

Exempel på övrigt avfall samt anslag och dekal:

 • Skrymmande avfall
 • Möbler
 • Porslin/keramik

OBS! Här får du inte lägga farligt avfall, elektronik, förpackningar, tidningar, hushållssopor eller matavfall, samt byggavfall.

Kontakt

Generella frågor:

Handläggare

Erik Stenholm

Enhet:Miljö och säkerhet

E-post:erik.stenholm@ki.se

 

KI campus Flemingsberg:

Veolia: Tomas Arlinder, Miljövärd, 0704-67 07 34
KI-representant: Torgny Norén, 08-5248 65 40

KI campus Solna:

Suez Environment AB: Martin Lindström, driftledare, 08-519 333 33, 070-889 58 99
Suez Environment AB: Dragan Laban, internservice, 073-761 87 61