Organisation, ansvar och roller inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöansvaret regleras i arbetsmiljölagen (1991:677). Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Rektor har i gällande besluts- och delegationsordning delegerat arbetsmiljöuppgifter till prefekterna att inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Rektor har också tilldelat prefekterna de beslutsbefogenheter som denna skyldighet kräver. Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet kan och bör delegeras till de personer (t ex chefer/ledare) som i praktiken har möjlighet att överblicka och hantera verksamheten organisatoriskt och ekonomiskt.

Arbetsmiljögrupper

Vid varje institution/motsvarande finns en arbetsmiljögrupp som arbetar med de lokala arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs och är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud/studerandeskyddsombud och lika villkors-ombud.

Arbetsmiljögruppens uppgifter är bl.a. att initiera och följa upp skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan. Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Arbetsmiljönämnden vid KI

Ansvar

Prefekten skall som arbetsgivare inom sin verksamhet svara för att kraven och intentionerna i arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och anvisningar uppfylls, liksom att lokalt arbetsmiljöavtal och KIs arbetsmiljöpolicy efterlevs och genomförs.

Inom KI gäller lagen för samtliga personer som finns vid institutionen oavsett om man är anställd eller genomgår utbildning. Stipendiater genomgår utbildning och omfattas därmed av lagen. Nedan specificeras vissa delar av arbetsmiljöansvaret.

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka (kap 6) för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det sker i arbetsmiljögrupper på institutionerna samt i Arbetsmiljönämnden vid KI. På institutionerna finns skyddsombud. Skyddsombudens verksamhet samordnas av huvudskyddsombuden. Vikten av en god arbetsmiljö markeras särskilt i 8 kap, påföljder. Här regleras påföljderna, böter eller fängelse, för underlåtelse att följa lagen.

Hur samverkan skall gå till regleras i KI:s lokala arbetsmiljöavtal. Arbetstagarna utser skyddsombud via lokal arbetstagarorganisation.

Arbetstagarens roll

I arbetsmiljölagen fastställs att "arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö". Arbetstagaren är också skyldig att följa givna föreskrifter, använda relevant/nödvändig skyddsutrustning och iaktta försiktighet.

Chefens roll

Chefer och ledare får arbetsmiljöuppgifter delegerade till sig från prefekt/motsvarande.

Cheferna ska se till att medarbetarna har den kompetens och de resurser som behövs för att utföra och utvecklas i sitt arbete, men även att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Arbetsledarna och medarbetarna ska ha den kompetens, de resurser och de befogenheter som krävs för att kunna ta sitt ansvar för att arbetsuppgifter ska kunna utföras. I chefskapets roll ligger också att samarbeta med medarbetarna enligt Arbetsmiljölagen.

Skyddsombudens roll

Skyddsombudets uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C1.Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • C5.Lendahl
 • C6.Institutet för miljömedicin
 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • D1.Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • H1.Andressoo
 • H1.Johansson
 • H1.Klinisk geriatrik
 • H1.Rising
 • H2.Biovetenskaper och näringslära
 • H5.Laboratoriemedicin
 • H5.Månsson
 • H7.Hematologi
 • H7.Medicin, Huddinge
 • H7.Metabolism/ICMC
 • H7.Rydén
 • H9.Med njursjukdomar
 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
 • K2.Kardiovaskulär medicin
 • K7.Onkologi-Patologi
 • K8.Klinisk neurovetenskap
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
 • UF.Arkiv & Registratur
 • UF.IT-Avdelningen
Logga in med KI-ID