Studentenhet med peer learning

Detta är en guide för hur du steg för steg kan gå tillväga vid uppstart och drift av "Studentenhet med peer learning". Peer learning innebär att studenter, inom samma profession, lär av och med varandra. Det kan även ske i interaktion med andra professioner.

Uppdaterad guide om peer learning

► Det finns en uppdaterad peer learning-guide där du hittar mer information och resurser kring peer learning som metod.  

Om Studentenhet med peer learning

Peer learning innebär att studenter lär av och med varandra.

Studentenhet med peer learning bidrar till att:

 • Studenterna ansvarar för sitt eget lärande.
 • Studenterna problematiserar och reflekterar kring olika lärsituationer.
 • Studenterna söker aktivt kunskap.

Nyckelorden för peer learning är samverkan, stöd, kritiskt tänkande och återkoppling samt reflektion.

Eftersom peer learning även betonar kommunikativ kompetens tränas studenterna att formulera egna ställningstaganden, uttrycka samt bemöta olika problem. Detta leder till att studenternas lärande och självständighet utvecklas.

Så här använder du verktyget

Verktyget visar steg för steg hur du kan gå tillväga vid uppstart och drift av Studentenhet med peer learning. Det är tänkt att underlätta för såväl vårdenheter, studenter som handledare och lärare. Beskrivningen utgår från Studerandeprocessen vid verksamhetsförlagd utbildning och visar hur handledarmodellen används.

Verktyget består av två moduler:

Uppstart av studentenhet

Visar hur en enhet som önskar starta med handledarmodellen kan gå till verket. Steg för steg för att förankra, få beslut och mandat, skapa struktur och starta upp studentenhet med peer learning, exempelvis vid start av en studentsal. 

Drift av studentenhet

Beskriver stegvis studentens väg genom processen inför, vid start, under och efter samt de olika aktörernas roller och ansvar.

Du hittar båda modulerna via rubrikerna i sidans meny.

Uppstart av studentenhet

De fyra processtegen nedan vägleder dig genom uppstartsprocessen. Komplettera gärna med studiebesök hos en vårdenhet som har erfarenhet av handledning enligt den här modellen. 

1. Förankring - frågor att ställa

 • Finns det handledarkompetens på kliniken och en vilja att driva studentenheten?
 • Anser ledningen att studentenheten är en viktig del i utvecklingen av verksamheten?
 • Finns det en kärna av fast anställd personal på kliniken? 
 • Samarbetar kliniken med något lärosäte i dagsläget?
 • Har klinisk adjunkt/lektor möjlighet att medverka vid uppstarten?

2. Beslut och mandat

 • Utse en arbetsgrupp som är representativ för verksamhetens professioner som har som uppgift att ta fram underlag för start och drift av studentenhet med peer learning.
 • Analysera resurserna i form av tid, ekonomi, organisation och kvalitet (stöd för detta steg: Resurser vid studentenhet).
 • Få ett beslut från verksamhetsledningen om start av studentenhet med peer learning.
 • Skriv en överenskommelse för införandet mellan FoU (eller motsvarande) och kliniken.
 • Informera hela personalstyrkan om beslutet att starta en studentenhet.
 • Få ett tydligt skriftligt mandat utfärdat från vårdchefen till den AKA/studentansvarig som ska driva införandeprocessen och den fortsatta driften.

3. Skapa struktur

 • Samarbeta med ett lärosäte. Utse ett handledarteam om fyra-sex personer inklusive AKA/studentansvarig.
 • Anpassa enhetens bemanning, lokal och organisation så att lärandemiljön ger studenten ett tillräckligt stöd. Gör gärna studiebesök på liknande enheter som har infört studentenheter.
 • Skapa mallar för handledar- och studentpärmar innehållande:
  - Lärandemål
  Loggbok
  Arbetsordning studentenhet
  - Kursplan och återkoppling- och bedömningsformulär (finns på respektive utbildnings hemsida)
 • Säkerställ att utrymme, eventuell infotavla, dator, omklädningsrum, skåp, kläder, etc. finns tillgängliga för studenterna.
 • Säkerställ kunskap om lärandemålen i handledarteamet och sprid kännedom om det i personalgruppen i samverkan med lärosätet.

4. Starta studentenhet

 • Besluta i samråd med lärosätet när studenter ska tas emot. Samverka med VIL-samordnare gällande planeringen av antalet studenter i Kliniskt placeringsprogram, KLiPP.
 • AKA/studentansvarig schemalägger veckomöten med handledarteamet (stöd för detta steg: Checklista för möte med handledarteam).
 • Upprätta regelbunden kontakt med ledningen på vårdenheten och kliniken för uppföljning av införandet.
 • Informera på arbetsplats träff inför uppstarten samt förtydliga vad peer learning-modellen innebär.
 • AKA och handledarteamet ska gemensamt ansvara för handledningen av studenter.

Drift av studentenhet

Nedan finns i tur och ordning hur rollerna

 • Student
 • AKA/Studentansvarig
 • VFU-handledare 
 • lärosäte

steg för steg går tillväga inför, vid start, under och efter användning av Studentenhet med peer learning. 

Student

Inför

 1. Hämta information om placeringen i kliniskt placeringsprogram (KLiPP) och ta del av utbildningen JoBSH. Mer information om KLiPP och JoBSH hittar du på sidan Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
  Läs också Region Stockholms information om verksamhetsintegrerat lärande för högskolestuderande.
 2. Läs hur det fungerar med eTjänstekort. Om e-tjänstekort redan innehas, kontrollera PIN-koderna.
 3. Gå igenom lärandemål för kursen.
 4. Repetera och inhämta ny kunskap om verksamhetsområdet.
 5. Besvara välkomstmejlet eller ta själv kontakt med placeringens kontaktperson. Ta del av schemat i välkomstmejlet.
 6. Ta del av Om handledningsmodell: Studentenhet med peer learning samt Arbetsordning.

Start

 1. Anländ förberedd med eTjänstekort och PIN-kod till första dagen.
 2. Delta på verksamhetens introduktion. Kontrollera att relevanta IT-behörigheter fungerar.
 3. Sätt upp individuella studieplaner med del- och slutmål utifrån kursens lärandemål. Beskriv förväntningar och farhågor.
 4. Informera dig om hur Region Stockholms avvikelsesystem Händelsevis för utbildningsavvikelser fungerar.

Under

 1. Verka i den blivande yrkesrollen med stöd av handledare. Ta parvis delansvar för ett begränsat antal patienter som följs under vårdepisoden. 
 2. Planera för personcentrerad vård i samråd med patient, handledare och student. Lär i patientmötet för att uppnå lärandemålen.
 3. Genomför regelbundna avstämningar mot målplaneringen med handledare samt AKA. Använd loggbok.
 4. Inför mitt- och slutbedömningen, träna på reflektion & självvärdering utifrån lärandemålen med hjälp av loggbok.
 5. Kontakta i första hand AKA/studentansvarig vid bekymmer. Rapportera vid behov en utbildningsavvikelse i Region Stockholms webbsystem Händelsevis.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med handledare och AKA/studentansvarig.
 2. Återkoppla till AKA/studentansvarig angående utvärderingen.
 3. Ta emot återkoppling på utbildningsavvikelser som rapporterats i Region Stockholms webbsystem Händelsevis.

AKA/studentansvarig

Inför

 1. Utse ett handledarteam med fyra-sex handledare i samverkan med enhetschef (stöd för detta steg Om handledningsmodell - studentenhet).
 2. Beställ behörighet till IT, lokaler, datorer och journalsystem enligt lokala rutiner.
 3. Förbered student- och handledarpärmar.
 4. Planera in veckovisa möten för handledarteamet. Uppdatera kunskap om kursens lärandemål.
 5. Förbered introduktionen enligt checklistan (stöd för detta steg: Checklista handledningsmodell).
 6. Skicka välkomstmejl. Förbered schema för studenter och skicka till respektive student senast två veckor innan start.
 7. Kontakta aktuellt lärosäte/kontaktlärare för överenskommelse om tid för mitt- och slutbedömning.

Start

 1. Ingå i handledarteamet. Ansvara för studenternas mottagande och att enhetens personal känner till att studenterna börjar.
 2. Låt lokal IT-ansvarig tilldela studenten relevanta IT-behörigheter. Ansvara för övergripande introduktionsprogram (stöd för detta steg: Introduktion studentenhet).
 3. Studenten tilldelas ett begränsat antal patienter där studenten parvis tar delansvar för under handledning. Planera in avstämning med student och handledare/team.
 4. Planera för lärandeaktiviteter, forskningsanknytning interprofessionellt lärande.
 5. Informera studenten om rapportering av utbildningsavvikelser. Ha beredskap för uppföljning av inrapporterade avvikelser. Hantera eventuella stickskador.

Under

 1. Tydliggör för medarbetare att studenten är en del av vårdteamet på enheten. Ge studenten stöd i lärandet samt pedagogiskt stöd till handledare vid behov. 
 2. Planera lärandeaktiviteter med peer learning och pedagogiska möten. 
 3. Genomför regelbundna möten varje vecka med handledarteamet. Följ upp handledning, studentens lärande och måluppfyllelse.
 4. Inhämta underlag från handledarteam inför mitt- och slutbedömning. Använd loggbok. Vid risk att studenten inte når måluppfyllelse, meddela kontaktlärare.
 5. Kontakta kontaktlärare vid lärosätet vid en uppkommen utbildningsavvikelse.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med student och handledarteam. Stöddokument för slutsamtal.
 2. Återkoppla studentens reflektion om handledning och uppfattning om VFU-period till handledarteamet och verksamheten.
 3. Genomför ett möte med handledarteamet för reflektion och utvärdering av handledningen under VFU-perioden. Hantera eventuella utbildningsavvikelser.

VFU-handledare

Inför

 1. Ta emot uppdraget från AKA/studentansvarig och enhetschef. Ta del av info om Handledningsmodell - studentenhet.
 2. Uppdatera kunskap om lärosätets lärandemål och delta på informationsmöten med lärosätet och AKA/studentansvarig.
 3. Ta del av Introduktion till handledning i VIL. Delta veckovis i möten för handledarteam, pedagogiska möten med AKA och klinisk lektor samt andra pedagogiska forum.
 4. Medverka vid förberedelserna inför introduktionen och samverka med AKA/studentansvarig gällande mottagandet av studenterna.

Start

 1. Medverka vid introduktionen som AKA/studentansvarig organiserar. AKA ingår i handledarteamet.
 2. Samverka med AKA/ studentansvarig gällande enhetens introduktionsprogram. Medverka om möjligt.
 3. Gå igenom studentschema för VFU-placeringen. Ta del av studentens lärandemål och stäm av förväntningar samt farhågor (stöd för detta steg: Introduktion studentenhet).
 4. Informera dig om hur avvikelsesystemet Händelsevis för utbildningsavvikelser fungerar samt hantering av eventuella stickskador.

Under

 1. Handledarteamet ansvarar för att handleda studenter i par (stöd för detta steg: Arbetsordning studentenhet).
 2. Stöd studentens lärande och utveckling i sin yrkesroll. Vägled studenten genom återkoppling utifrån studentens behov och lärandemål.
 3. Genomför regelbundna schemalagda avstämningar mot uppsatta lärandemål enligt Arbetsordningen.
 4. Ge stöd för reflektion och självvärdering. För daglig loggbok. Ge AKA underlag inför studentens mitt- och slutbedömning. 
 5. Kontakta AKA/studentansvarig vid en uppkommen utbildningsavvikelse.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med student & AKA/studentansvarig. 
 2. Återkoppla studentens reflektioner om handledningen och VFU-perioden till AKA/studentansvarig.
 3. Delta i ett möte för handledarteamet för utvärdering av handledningen under VFU-perioden. Hantera eventuella utbildningsavvikelser.

Lärosäte

Inför

 1. Lägg in studentgruppens personuppgifter i KLIPP. VIL-samordnaren lägger in beställningar i KLIPP. Mejl till studenterna kan skickas ut.
 2. Beställ e-tjänstekort inför studenternas första VFU.
 3. Tillgängliggör lärandemål. Ha kontakt med AKA/studentansvarig. Delge info om tider för undervisningsmoment samt samverka om tid för mitt- och slutbedömning.
 4. Ge verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med AKA/studentansvarig.
 5. Se över åtgärdsplanen vid risk för underkännande.

Start

 1. Tillgängliggör uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument till verksamheten.
 2. Säkerställ att lärplattformen och kurswebben fungerar.
 3. Tillhandahåll mallar och dokumentation som underlättar planering av mitt- och slutbedömning.
 4. Planera VFU/VIL tillsammans med AKA/studentansvarig (stöd för detta steg: grunddokument Handledningsmodell - studentenhet).
 5. Åtgärdsplan för hantering av eventuella utbildningsavvikelser.

Under

 1. Säkerställ att uppdaterade kontaktuppgifter och aktuell kursdokumentation tillgängliggörs för verksamheten.
 2. Ge pedagogiskt stöd till AKA/studentansvarig och handledarteamet. Planera undervisning och seminarier i samarbete med AKA/studentansvarig.
 3. Ge stöd till VFU/VIL samt när särskilda behov uppkommer.
 4. Ansvara för mitt- och slutbedömningar & ge stöd i användandet av loggbok som del av bedömningsunderlaget. Ansvara för åtgärdsplan vid risk för underkänt. 
 5. Ha beredskap för hanteringen av utbildningsavvikelser.

Efter

 1. Stöddokument för slutsamtal.
 2. Återkoppla till verksamheten utifrån utvärderingen.
 3. Ha beredskap för hantering av utbildningsavvikelser.

Bakgrund

Det pedagogiska stödet för peer learning är ursprungligen framtaget av Centrum för klinisk utbildning (CKU) i samverkan med handledare, adjungerade kliniska adjunkter (Akor) och lärare från lärosäten inom Region Stockholm. CKU-KI är sedan 2019 en del av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) vid Karolinska Institutet.