Checklista för handledningsmodellen - studentenhet med peer learning

Denna checklista används av adjungerad klinisk adjunkt (AKA)/studentansvarig för att planera studentens genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Ankomstdag: Introduktion

 • Boka en lokal för det första mötet.
 • Presentera verksamheten och enheten samt den övergripande organisationen. Använd ett introduktionsprogram (om enheten har utvecklat ett) vad gäller lokaler, rutiner, vårdplaner och program etc. Använd resursen Arbetsordning - studentenhet med peer learning för att underlätta introduceringen. 
 • Håll ett planeringssamtal med studenterna. 
 • Beskriv handledningsmodellens grunder för studenterna:
  - Studenterna handleds i par av ett handledarteam.
  - Studenterna arbetar tillsammans för att använda varandra som resurser men lär utifrån sina egna lärandebehov och tar eget ansvar för sitt lärande.
  - Varje student tar, under handledning, delansvar och genomför omvårdnad för ett begränsat antal (en eller flera) utvalda patienter.
  - Studenterna samarbetar med varandra och vårdteamet kring de patienter som de har delansvar för. Studenterna organiserar, planerar och genomför omvårdnaden i samförstånd med patienten.
  - Studenternas lärandemål följs kontinuerligt upp genom korta avstämningar, schemalagd återkoppling samt loggbok.
 • Gå igenom schemat och planeringen för mitt- och slutbedömningen.
 • Planera in lärtillfällen med peer learning, återkoppling och reflektionstillfällen för studenterna utifrån aktuellt schema.
 • Informera om vikten av avvikelserapportering och Regions Stockholms rapporteringssystem Händelsevis. 
 • Kontrollera att studenten har lokal behörighet inlagd på eTjänstekortet och tag hjälp av lokal IT-ansvarig om det uppkommer problem.

Under VFU: Genomförande

Studentpatienter utses av handledare/AKA/studentansvarig. Från och med första studieveckan tar varje student ett delansvar och genomför omvårdnad för ett begränsat antal patienter (en eller flera) under handledning i samverkan med ett vårdteam.

Utifrån utbildningen och den egna förmågan lär sig studenten tillsammans med en medstudent, tar egna initiativ och utför vårdarbete så självständigt som möjligt.

Studenterna tar hjälp och stödjer varandra

Peer learning innebär att studenterna uppmuntras att i det dagliga omvårdnadsarbetet ta hjälp och stöd av varandra. Det innebär att jämbördiga studenter hjälper varandra att förvärva praktiska och teoretiska kunskaper genom att lära av varandra. För att lärandet ska bli framgångsrik förutsätts kommunikation mellan studenterna men även med handledarna. 

Några andra viktiga förutsättningar för peer learning är att varje student får en uppsatt plan, individuella mål och att det finns utrymme för feedback i direkt anslutning till en given situation.

För att stärka studentens förmåga att bedöma sin egen prestation och sina utvecklingsmöjligheter omfattar handledningsmodellen korta avstämningar, schemalagd återkoppling samt loggbok.

Studentens lärandemål följs kontinuerligt upp genom:

 • Avstämningar som genomförs regelbundet under arbetspassen. På så vis får studenten bekräftelse och vägledning i sina tankar och val av agerande vilket främjar lärandet och initiativförmågan.
 • Återkoppling initierad av studenterna genomförs dagligen vid en schemalagd tidpunkt. För dagpass sker återkopplingen lämpligast efter eftermiddagsronden. För eftermiddagspass är det lämpligast att återkopplingen sker vid middagstid. Studenten återkopplar till medstudenten och handledare om det som fungerat bra och sådant som behöver utvecklas vidare utifrån uppsatta kursmål.
 • Loggbok används för att studenten skall bli medveten om det egna lärandet och sin professionella utveckling.

Handledarteamet sammankallas veckovis till möte av AKA/studentansvarig gällande uppföljning av respektive students professionella utveckling. Om det föreligger risk för underkännande av någon av studenterna kontaktas kontaktlärare/adjunkt snarast för upprättandet av en åtgärdsplan.

AKA/studentansvarig ansvarar för att sammanställa bedömningsunderlag utifrån kursens lärandemål inför mitt- och slutbedömningen. Tidsbokning för bedömningen av studenten sker i samråd med kontaktlärare/adjunkt från lärosätet.

Ta stöd av dessa dokument vid genomförandet

Avslutning

Utvärdera VFU tillsammans med handledare och studenterna, om möjligt i samverkan med kontaktlärare/adjunkt från lärosätet.

JF
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-02