Resurser - studentenhet med peer learning

Här hittar du punkter som kan var relevanta att ta med i en analys inför att starta en studentenhet med peer learning.

Skapa ett underlag där ledningen kan se för dem relevanta data inför beslutet att starta en studentenhet. Varje enhet och organisation har olika prioriteringsgrunder för att driva en studentenhet och det är både kvantitativ och kvalitativ data som bör vara en del av underlaget. 

Här nedan är punkter som kan var relevanta att ta med i ett underlag för analys.

Ekonomi

Intäkter: Hur ser ersättningen för studenterna ut idag? Hur kommer ersättningen att förändras vid en förtätning av studenterna på enheten?

Kostnader: Kommer handledning i team kräva förstärkning inom personalgruppen? Kommer den utökade tiden för AKA att belasta enhetens budget? Kan de eventuella ökade personalkostnaderna täckas av de ökade intäkterna för studenterna?

Utrustning och utrymme

Kommer det krävas nyanskaffningar eller omorganisation för att studenterna ska få tillgång till datorer och utrymme? Hur kan det lösas?

Kompetens

Har enheten en tillräcklig mängd handledarutbildad personal? Finns det AKA att tillgå i organisationen?

Kommer satsningen på handledare att kunna rymmas inom befintlig resursram eller kommer det krävas ytterligare resurser för att en tillräcklig mängd studenter kommer att kunna få handledarutbildning?

Kvalitetsförbättring

De som idag är organiserade som studentenhet med peer learning uppfattar att även den personal som inte ingår i  handledarteamet uppfattar att det blir en kvalitetshöjning då de mer koncentrerat kan ägna sig vårduppgifter. Handledarna uppfattar att de kan driva handledarskapet med högre kvalitet då de har en mindre mängd patienter och ett mer
strukturerat handledarskap.

Hur kan enhetens inriktning mot studentenhet stärka den egna profilen, locka till sig ny personal samt behålla personal genom att erbjuda kompetensutveckling?

VFU-kvalitet

Studerande som handleds med studentenhet med peer learning uttrycker i mycket hög grad att de är nöjda med sin VFU-period och enhet. Handledningen är inte beroende av en enstaka handledare och studentens lärande sker mycket strukturerat. Detta ger även enheten större möjligheter att rekrytera studenter efter genomförd utbildning.

HB
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-23