Checklista för möte med handledarteam - studentenhet med peer learning

Detta är en checklista för adjungerad klinisk adjunkt (AKA) och studentansvarig som ska användas inför möten med handledarteamet inför, under och efter VFU.

Möte inför VFU

 • Ingå och utse övriga i handledarteamet (4-6 handledare) i samverkan med aktuell enhetschef.
 • Informera handledarteamet om att mötena ska ske veckovis under VFU perioden och avsätt tid för att planera dessa.
 • Informera handledarteamet om handledningsmodellen Studentenhet med peer learning samt hur implementeringen ska organiseras och planeras.
 • Uppmana handledarna att ta del av Introduktion till handledning i VIL.
 • Informera om studentens lärandemål och studieuppgifter samt hur bedömningen av VFU går till.
 • Planera in lärtillfällen med peer learning, återkoppling samt reflektionstillfällen för studenten utifrån schema. 
 • Informera om vikten av avvikelserapportering och rapporteringssystemet Händelsevis.

Veckomöte under VFU

 • Följ upp varje students måluppfyllelse av lärandemål med stöd av loggbok samt synpunkter från handledarteamet.
 • Agera stöd för handledarna i handledarteamet och reflektera tillsammans över:
  - Vad fungerar bra? Vad behöver utvecklas?
  - Hur fungerar den dagliga återkopplingen?
  - Hur fungerar loggboken? 
 • Sammanställ underlaget från handledarteamet inför mitt- och slutbedömningen. 
 • Vid risk att en student underkänns, kontakta snarast kontaktläraren/adjunkten för att upprätta en åtgärdsplan.
 • Följ upp avvikelserapporteringen och rapporteringssystemet Händelsevis. 

Möte efter avslutad VFU

Utvärdera VFU perioden tillsammans med handledarteamet och studenten:

 • Vad har fungerat bra och vad behöver vidareutvecklas?
 • Vad har vi lärt oss?
HB
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-23