Loggbok - Peer learning

Att skriva reflektionsloggbok kan vara ett effektivt verktyg som främjar studenters reflektion och lärande genom självskattning och utvärdering. Loggbok i ett peer learning-sammanhang kan dessutom underlätta för studenterna att reflektera över styrkor och förbättringsområden utifrån gemensamma lärandemål.

Illustration i serieteckningsstil av en kvinna som skriver på maskin. I bakgrunden finns en bokhylla och över henne huvud en glödlampa.
Illustration: Pixabay.

Genom att föra loggboksanteckningar och reflektera över en gemensam aktivitet kan studenterna bli mer medvetna om sitt eget lärande och om hur de interagerat och lärt av andra studenter.

Loggboken kan även användas som ett pedagogiskt verktyg för att skapa dialog mellan studenterna, handledare och lärare kring studenternas professionella utveckling. Det förutsätter att handledaren återkopplar, diskuterar och följer upp loggboksanteckningarna med de studenter som genomfört en gemensam aktivitet.

Exempel på hur loggboken kan användas under VIL (Verksamhetsintegrerat lärande)

  • Studenterna ansvarar för att reflektera och dokumentera det som har fungerat bra respektive det som behöver vidareutvecklas utifrån lärandemålen. Vid mitt- och slutbedömningen ansvarar studenterna för att ta med sina personliga loggböcker och ifyllt bedömningsformulär för uppföljning.
  • Handledaren ansvarar för att ge konstruktiv återkoppling kring studenternas professionella utveckling i loggböckerna. Informationen i loggboken följs upp under VFU-perioden samt inför studenternas mitt- och slutbedömning.
  • AKA (adjungerad klinisk adjunkt) kan ansvara för att inhämta information om studenternas professionella utveckling från kliniska handledare och studenternas loggböcker
  • Lärare från lärosätet kan med hjälp av loggboken följa upp kursmålen vid mitt- och slutbedömningen och med stöd av loggboken gå igenom bedömningsunderlag tillsammans med student och handledare (och ev. AKA).
  • Loggbok kan också kallas för eller användas som en reflektionsdagbok, i vilket studenten skriver för att synliggöra sin egen utveckling. Innehållet kan sedan att användas under reflektionsseminarier eller -tillfällen med medstudenter.
  • Reflektionslogg kan föras i digitalt (i till exempel en e-portfolio eller via lärplattform) eller fysiskt på papper. Loggboksinlägg kan vara en del av en summativ bedömning, liksom att vara ett led i att följa en utveckling.
  • Loggar kan ske skriftligt, med ljudfil eller annat inspelat material till exempel blogginlägg.
HB
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-23