Studerandeprocessen vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Processen kan ses som ett stöd för dig att ta reda på vad som behövs inför, vid start, under och efter verksamhetsförlagd utbildning/verksamhetsintegrerat lärande (VFU/VIL).

Om studerandeprocessen

Studerandeprocessen visar vem som ansvarar för vad under VFU/VIL, för att underlätta för studenter, lärare och handledare. Texten är framtagen i samverkan mellan Region Stockholm, Karolinska Institutet, Marie Cederschiöld högskola, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola.

Informationen är övergripande, mer specifik information återfinns på respektive lärosätes liksom Region Stockholms hemsida.

Alla roller i Studerandeprocessen: Student - AKA/studentansvarig - Handledare - Lärosäte.

Vill du skriva ut sidan? Högerklicka eller kortkommando Ctrl P.

Studerandeprocessen

Nedan finns varje rolls ansvar i respektive steg. Texten finns också i tabellformat.

Student 

Inför

 1. Inför VFU ska alla studenter placeras i KLIPP (Kliniskt PlaceringsProgram) av lärosätet och genomgå den digitala utbildningen JoBSH (Journaler, Bemötande, Sekretess, Hygien) detta gäller oavsett om verksamheten där VIL/VFU genomförs är med i KLIPP eller ej. Mer information om KliPP finns hos Region Stockholm. VIL-samordnare eller motsvarande kan svara på frågor inför VFU.
  Hos Region Stockholm finns också mer information om verksamhetsintegrerat lärande för högskolestudenter.
 2. Fotografera dig för eTjänstekortet, mer om eTjänstekort hos Region Stockholm. Om eTjänstekort redan innehas, kontrollera PIN-koderna.
 3. Gå igenom kursens lärandemål.
 4. Repetera kunskapsområdet för placeringen.
 5. Besvara välkomstmejlet eller ta kontakt med placeringens kontaktperson.
 6. Alla utbildningsmoment i VFU är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator ska med omedelbar verkan avbryta en students VFU om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. Ett avbrytande innebär att betyg sätts direkt, av examinatorn. Handlingsplan upprättas enligt respektive lärosätes riktlinjer.
 7. Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Start

 1. Anländ förberedd med eTjänstekort och PIN-koder redo samt hälsointyg som du ska vara beredd på att visa upp på första VFU dagen.
 2. Delta på verksamhetens introduktion. Kontrollera att relevanta IT-behörigheter fungerar.
 3. Planera aktivt och sätt upp konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål i samråd med handledare.
 4. Beskriv förväntningar och farhågor.

Under

 1. Verka i den blivande yrkesrollen med stöd av handledare.
 2. Tillämpa aktivt eget lärande utifrån individuella behov kopplade till kursens mål.
 3. Genomför regelbundna återkopplingssituationer, avstämningar och reflektioner kring dina och kursplanens uppsatta mål tillsammans med handledare samt AKA.
 4. Halvtidsbedömning: träna på återkoppling, reflektion och självvärdering. Heltidsbedömning: träna på återkoppling, reflektion och självvärdering.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med handledare och AKA.
 2. Fyll i VFU-enkäten som skickas ut via studentmailen.

Verksamhet (AKA, studentansvarig, utbildningsansvarig, klinisk assistent, amanuens etc)

Inför

 1. Ta emot beställningen och reservera platser i KLiPP i dialog med lärosätet (se manual under Dokument). Utse handledare i samverkan med enhetschef. Du kan läsa mer om Rutiner för handläggning av VIL/VFU här.
 2. Beställ behörighet till lokaler, journalsystem och datorer enligt lokala rutiner.
  I vissa fall görs steg 1 och 2 av KI:s kursadministration.
 3. Kontrollera att medarbetarna har uppdaterad kännedom om kursens lärandemål.
 4. Ge verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med klinisk adjunkt/ lektor.
 5. Förbered introduktionen och skicka välkomstmejl samt schema till studenten.
 6. Alla utbildningsmoment i VFU är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator ska med omedelbar verkan avbryta en students VFU om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. Ett avbrytande innebär att betyg sätts direkt, av examinatorn. Handlingsplan upprättas enligt respektive lärosätes riktlinjer.
 7. Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Start

 1. Ansvara för studentens mottagande och att enhetens personal känner till att studenten börjar.
 2. Ansvara för det övergripande introduktionsprogrammet. Lokal IT-ansvarig tilldelar studenten relevanta IT-behörigheter.
 3. Genomför återkopplingssituationer och reflekterande samtal med studenten. Planera med stöd av klinisk adjunkt/lektor för fördjupat lärande.
 4. Planera in stöd till student och handledare och vid behov kontakt med lärosätet. Planera för forskningsanknytning i lärande och för IPE.

Under

 1. Tydliggör för medarbetarna att studenten är en del av vårdteamet på enheten. Ge studenten stöd i lärandet samt pedagogiskt stöd till handledare vid behov.
 2. Planera undervisning och seminarier med hjälp av klinisk adjunkt/lektor/studierektor.
 3. Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål.
 4. Medverka i förekommande fall vid halv- och heltidsbedömning. Vid risk för att studenten inte uppnår lärandemålen ska lärosätet meddelas omedelbart och en skriftlig handlingsplan utfärdas.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med student och handledare. 
 2. Förmedla återkopplingen till handledare och verksamheten.

Verksamhet (handledare i VIL/VFU)

Inför

 1. Ta emot uppdraget från AKA/studentansvarig och enhetschef.
 2. Kontrollera att studentens behörigheter är beställda.
 3. Gå igenom och diskutera kursens lärandemål.
 4. Ta del av den webb-baserade kursen Introduktion till handledning. Delta i pedagogiska möten med AKA/klinisk lektor samt i andra pedagogiska forum.
 5. Medverka vid förberedelser inför introduktionen och stäm av med AKA/ studentansvarig gällande mottagandet av studenten.

Start

 1. Medverka vid introduktionen som AKA/studentansvarig organiserar.
 2. Kontrollera att det praktiska såsom IT-behörigheter fungerar på enheten. Samverka med AKA/studentansvarig gällande enhetens introduktionsprogram.
 3. Gå igenom schema för placeringen med studenten. Diskutera studentens konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål.
 4. Tala med studenten om hur den regelbundna återkopplingen kan gå till och stäm av förväntningar och farhågor inför placeringen.

Under

 1. Ge handledning till studenten i vissa fall med pedagogiskt stöd av AKA/studentansvarig. Handledare eller handledargrupp ansvarar för handledningen efter tydlig överenskommelse. 
 2. Stöd studentens aktiva lärande och träning i sin yrkesroll.
 3. Genomför regelbundna återkopplingssituationer, avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål.
 4. Vid halvtidsbedömning/mittbedömning under längre placering: genomför återkopplingssamtal och ge stöd till reflektion och självvärdering. Bedöm hur studenten ligger i förhållande till lärandemålen och ha dialog med studenten om detta och om hur ni planerar resterande tid på placeringen. Ha dialog med lärosätet kring tveksamheter avseende studentens förmåga att uppnå lärandemålen. Planera utefter det tillsammans med studenten och lärosätet den fortsatta VFU perioden, upprätta en handlingsplan tillsammans om det föreligger tveksamheter kring att studenten uppnår lärandemålen.
 5. Vid heltidsbedömning/slutbedömning efter längre placering: genomför återkopplingssamtal och ge stöd till reflektion och självvärdering. Ta ställning till hur studenten förhåller sig till lärandemålen och ha en dialog kring det med såväl student som lärosäte.
 6. Examinatorn sätter det slutgiltiga betyget på kursen baserat på bedömningen.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig återkoppling med student och AKA. 
 2. Förmedla studentens återkoppling på handledningen och verksamheten.

Lärosäte (examinator, lektor, studierektor, klinisk adjunkt, kursansvarig)

Inför

 1. Lägg in studentens personuppgifter i KLiPP. VIL-samordnare (länk Region Stockholm) lägger in beställning i KLiPP.
  Mejl till verksamheten kan skickas ut. I vissa fall görs hela processen av KI:s kursadministration.
 2. Beställ eTjänstekort inför studentens första VFU.
 3. Tillgängliggör lärandemålen på hemsidan. Klinisk adjunkt /lektor har kontakt och planerar undervisning med AKA/studentansvarig.
 4. Studierektor/klinisk lektor ger verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med AKA/studentansvarig.
 5. Säkerställ att aktuell handlingsplan för studenter med särskilda behov finns.

Start

 1. Tillgängliggör uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument till verksamheten.
 2. Säkerställ att lärplattform och kurswebb fungerar.
 3. Tillhandahåll mallar och dokumentation som underlättar planering av del- och slutmål.
 4. Klinisk adjunkt /lektor planerar VIL tillsammans med AKA/studentansvarig.

Under

 1. Säkerställ att uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument tillgängliggjorts verksamheten.
 2. Kliniska adjunkter/lektorer planerar undervisning och seminarier i samarbete med AKA/studentansvarig.
 3. Ge stöd till studentens lärande samt när särskilda behov uppkommer.
 4. Examinatorn ska kontaktas i de fall det föreligger risk för ej godkänd placering samt för avbrott av VFU. Examinator ska med omedelbar verkan avbryta en students VFU om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. Ett avbrytande innebär att betyg sätts direkt, av examinatorn. Handlingsplan upprättas enligt respektive lärosätes riktlinjer.
 5. Examinatorn ansvarar för betygssättning och fattar beslut baserat på i huvudsak bedömningsunderlag från mitt- och slutbedömning.

Efter

 1. Slutsamtal.
 2. Återkoppling till verksamheten utifrån utvärderingen.