Arbeta främjande och förebyggande med ergonomi 

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgift och den omgivande miljön. Att det finns möjlighet att påverka arbetets fysiska och organisatoriska utformning utifrån individers behov och förutsättningar är en viktig del i en bra arbetsmiljö.

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgift och den omgivande miljön. Att det finns möjlighet att påverka arbetets fysiska och organisatoriska utformning utifrån individers behov och förutsättningar är en viktig del i en bra arbetsmiljö. 

Förebyggande arbete 

Det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella tecken på belastningsbesvär och att vidta åtgärder för att förebygga dem. Viktiga faktorer utöver arbetsutrustning, ljus, ljud och luft är att man som medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation i form av exempelvis variation av arbetssätt/arbetsuppgifter, återhämtning, träning, pauser etc.  

På KI finns flera olika stödfunktioner och stöddokument för att du som chef ska kunna arbeta förebyggande inom området ergonomi och det är viktigt att arbetet görs regelbundet och systematiskt i din verksamhet.  

Gör gärna följande: 

 1. Gör en skyddsrond. Att regelbundet genomföra skyddsronder inom detta område är ett bra sätt att arbeta förebyggande för att kunna upptäcka brister i tid. Använd KI:s ”Checklista för skyddsrond” (bör göras årligen) 
 2. Se på de filmer och tips som finns på Medarbetarportalen gällande inställning av stolar, bord, bildskärmar etc 
 3. Kontakta Friskvården och boka in ett besök för att få ytterligare tips och vägledning till ett hållbart och hälsosamt arbetssätt. 

Tag hjälp av din lokala HR för stöd i planering av undersökning och eventuella åtgärder.  

Vad är en ergonomisk genomgång? 

En ergonomisk genomgång på arbetsplatsen innebär att man bedömer och justerar arbetsmiljön för att minimera riskerna för fysiska belastningar och skador. Processen tar hänsyn till att matcha arbetsuppgifterna med de anställdas fysiska förmågor och förutsättningar för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det är viktigt att involvera de anställda i processen för att få deras input och engagemang i att skapa en ergonomiskt anpassad arbetsplats. 

Genomgång av de ergonomiska förutsättningarna bör göras regelbundet för att säkerställa att arbetsmiljön är så säker och hälsosam som möjligt. Det är särskilt viktigt att genomföra en ergonomisk genomgång när:  

 • det sker förändringar i arbetsuppgifter 
 • nya arbetsstationer införs 
 • det finns symtom eller rapporter om arbetssjukdomar eller muskuloskeletala besvär 
 • det har skett förändringar i den fysiska arbetsmiljön, som till exempel förändringar i temperatur, vibrationer, belysning, ljudnivå eller utformning  

Ergonomitjänster via Företagshälsan 

 • "Ergonomisk arbetsplatsbedömning (grupp)" kan beställas av chefer/HR på gemensamma medel och innehåller såväl genomgång av arbetsergonomi som livsstil och hälsa. Denna tjänst används vanligtvis efter utförd skyddsrond, flytt eller andra förändringar i arbetssätt. 
 • ”Ergonomisk arbetsplatsbedömning (individ)” kan beställas av chefer/HR och bekostas av lokala medel. Denna tjänst används vanligtvis vid en individs arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Länka till FHV-sidorna om tjänsten samt hur man beställer. 

Synergonomi vid dator- och bildskärmsarbete 

Enligt föreskriften AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm har arbetstagaren rätt att genomgå en synundersökning för att utreda om hen har behov av särskilda arbetsglasögon. Såväl undersökning som eventuellt inköp av särskilda arbetsglasögon ska godkännas och bekostas av närmaste chef. 

Arbetsglasögon

Huvudleverantör Synsam 

KI har fr om 2023-04-03 t o m 2027-04-03 Synsam AB som ny huvudleverantör för arbetsglasögon vid KI, enligt ramavtal 23.3-6372-2022-001 (Se Avtalskatalogen). Det innebär att Synsam ska användas som första val vid synundersökning, utprovning och inköp av terminals- och skyddsglasögon.

Vid bokning av synundersökning hos Synsam vill vi att Ni främst använder e-rekvisition. Gå in på https://www.synsam.se/foretag och Boka synundersökning. 

 • Välj butik och ange organisationsnummer 202100-2973 för Karolinska Institutet
 • Ange vem som ska godkänna undersökningen (ofta närmaste chef eller lokal HR) och eventuellt behov av nya terminal- eller skyddsglasögon
 • Ange också rätt faktureringsreferens (ZZ-kod)
 • Invänta godkännande

Mer information om avtalet och aktuella prislistor hittar du här Glasögon (avropa.se) 

Optikerutbildningens ögonklinik

Medarbetare har dessutom möjlighet att vända sig till optikerutbildningens ögonklinik. Vid besök till optikerprogrammet ska rekvisitionsblankett KI optikerutbildning användas. Notera att utbudet av bågar är något begränsat och att undersökning och utprovning sker inom optikerprogrammet av studenter under handledning.
Du kan även vända dig till dem för glasögon som inte är arbetsglasögon och får då rabatt om du är KI-medarbetare. 
Vår adress är Egueniavägen 12, 1 tr 171 64 Solna. Telefon 08-524 82 522.

Tidsbokning och mer information: https://utbildning.ki.se/optikerutbildningens-ogonklinik

Arbetsutrustning och arbetsredskap 

Vid inköp av ergonomiskt anpassade möbler, inredningar och IT-produkter av typen keyboard, mus och laptop-stativ rekommenderas kontakt med företagshälsans ergonomer.   

Vid inköp av möbler och inredning ska leverantörer ur Kammarkollegiet ramavtal Kontor och inredning användas. För hjälp och stöd vid beställning kontakta KI inköpsavdelning. 

All IT-relaterade inköp ska ske i Wisum. Där hittar du också ett urval av ergonomiskt utformade IT-produkter.

Vid utprovning av arbetsstol inom GVS kan ni kontakta intendent Helena Thomasson på staben.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens ansvar är formellt och innebär bl a att:

 • så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser erhålls, 
 • ombesörja att medarbetarna har möjlighet att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning uppnås, 
 • se till att medarbetaren har tillräcklig kunskap och arbetsteknik för att kunna utföra arbetet på ett sätt som är bra för kroppen och följa reglerna i allmänna föreskriften Belastningsergonomi 2012:2

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagarens ansvar är informellt men innebär att:

 • aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder
 • följa givna instruktioner och föreskrifter, som behövs för att minska risk för olycksfall eller ohälsa
 • rapportera till ansvarig chef eller skyddsombud om arbetet innehåller hälsofarliga arbetsuppgifter eller onödigt tröttande belastningar

Rekvisitionsblankett KI optikerutbildning

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID