Årlig SAM-uppföljning

För att verksamheter kontinuerligt ska utveckla och förbättra sina arbetsförutsättningar ställer föreskrifterna AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete krav på att det genomförs en årlig uppföljning/revision av arbetsmiljöarbetet. 

På KI genomförs uppföljningarna i de lokala arbetsmiljögrupperna/motsvarande där arbetsgivarföreträdare, skyddsombud, studerandeskyddsombud och andra sakkunniga medarbetare deltar. Alla som deltar ska vara insatta i hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken, styrkor, svagheter etc. 

Vid uppföljningen används en KI-specifik mall med frågor som bygger på lagkraven i föreskrifterna. Det är viktigt att prefekterna/motsvarande deltar i den årliga SAM-uppföljningen, då de har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på sin institution/motsvarande. Arbetsmiljönämnden samlar vissa år in de ifyllda mallarna för att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet på KI.

Mallar

PE
Innehållsgranskare:
2023-11-14