Utbildningsanordnares ansvar för arbetsmiljö för studenter på grund- och avancerad nivå

Studenter likställs med arbetstagare enligt Arbetsmiljölagen (AML) och KI som utbildningsanordnaren har ansvar för studenternas arbetsmiljö. I arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för studenter kan man använda sig av de mallar som finns för SAM för medarbetare. På sidan Arbetsmiljö och hälsa hittar du information om Organisation, ansvar och roller inom arbetsmiljöområdet, Systematiskt arbetsmiljöarbete med mera.

Delegation (fördelning) av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöuppgifter gällande medarbetare och studenter fördelas av prefekt. Fördelning av arbetsmiljöuppgift kan vara skriftlig enligt formulär 4.1. Delegering (fördelning) av arbetsmiljöuppgifter eller muntlig (i de fall arbetsmiljöuppgiften till exempel är temporär). I motsats till hur det ser ut i chefslinjen så skiljer sig fördelningen av arbetsmiljöuppgifter gällande studenter åt mellan institutioner. Principen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter är att fördela dem så att de hanteras så nära verksamheten som möjligt. Information om hur prefekt har fördelat arbetsmiljöuppgifter gällande student ska finnas tillgänglig för både medarbetare och studenter vid institutionen.

Den som har fått en arbetsmiljöuppgift ska ha tillräcklig kunskap och resurser för att utföra uppgiften vilket också innebär att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete.

Utredning av arbetsmiljöhändelser för studenter

KI har ett ansvar att utreda och hantera oönskade händelser och situationer som påverkar våra studenters hälsa i deras studie- och arbetsmiljö. KI accepterar inte att någon student utsätts för våld, hot, trakasserier, kränkningar eller fysiska arbetsmiljöincidenter i studie-/arbetsmiljön.

Utdrag ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Studenter ingår i arbetstagarbegreppet i dessa föreskrifter.

9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. (AFS 2008:15).

10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.

Gå gärna Canvas-kursen Introduktion för dig som utreder anmälningar från studenter, där finns information om arbetsmiljö, KI:s arbete med arbetsmiljö, studerandeskyddsombud, lika villkor, alkohol- och drogpolicy, hur man gör en utredning och information om vad du behöver tänka på som utredare. Kursen är både en steg-för-steg-kurs och en resurs att återgå till när det behövs. 

Hantering av incidenter

Akuta händelser ska tas om hand direkt av den som får kännedom om dem för att senare dokumenteras i incidentrapporteringsystemet. Utredning ska påbörjas så snart som möjligt med kontakt med studenten. På sidan för incidentrapportering för studenter finns information om stödfunktioner för studenterna.

Doktorander ska göra sin anmälan i incidentsystemet för medarbetare.

Ansvar

Prefekten för kursansvarig institution, dvs. där studenten är registrerad vid tillfället för händelsen, ansvarar för att en utredning genomförs, att adekvata åtgärder genomförs och för uppföljning av resultatet. Prefekten kan fördela (delegera) arbetet med utredning, adekvata åtgärder och uppföljning till andra medarbetare på institutionen. Ansvaret för studenternas arbetsmiljö innefattar förebyggande arbete med målet att säkerställa en god fysisk och psykisk studie- och arbetsmiljö för studenter. KI har även ett ansvar för att utredning blir gjord för händelser som sker under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

I anvisningar för utredning av studie- och arbetsmiljöärenden för studenter på grundnivå och avancerad nivå finns mer information om ansvar, utredning och dokumentation.

Studerandeskyddsombud vid KI

Det är studentkårerna vid Karolinska institutet som utser sitt studerandeskyddsombud, d.v.s. vem som ska företräda studenterna i arbetsmiljöfrågor. Studentkårerna väljer även huvudstuderandeskyddsombud och studerandeskyddsrepresentanter.

Gå kursen Systematiskt arbetsmiljöarbete för studenter där du lär dig det du behöver veta som huvudstuderandeskyddsombud, studerandeskyddsombud och studerandeskyddsrepresentant.

Till studerandeskyddsombud ska utses en person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.

  • Varje institution utgör ett skyddsområde inom KI.
  • Studerandeskyddsombudet företräder samtliga studenter inom sitt skyddsområde, d.v.s. på grundnivå och avancerad nivå som är registrerade på kurs där institutionen har kursansvar samt institutionens doktorander.
  • Studerandeskyddsombudet ska vara väl förtrogen med de studier och arbete som utförs inom dess skyddsområdet, samt ha insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.
  • Studerandeskyddsombud utses som en del av studentkårens ordinarie valprocess.

Studerandeskyddsombud

Ett studerandeskyddsombud utses av studentkårerna och företräder studenterna i studierelaterade arbetsmiljöfrågor på institutionsnivå. Studerandeskyddsombudet är främst en samarbetspart till studieanordnaren i det förebyggande arbetsmiljöarbetet men ska också följa och följa upp att KI uppfyller kraven i arbetsmiljöns regelverk.

Huvudstuderandeskyddsombud

Huvudstuderandeskyddsombuden utses av KI:s två studentkårer. De ska vara involverade i KI-övergripande studentarbetsmiljöfrågor men också samordna de lokala studerandeskyddsombudens verksamhet och företräda dem utåt. 

Studerandeskyddsrepresentant

Studerandeskyddsrepresentanten väljs av studentkårerna för ett program/en sektion och är en länk mellan studenter och studerandeskyddsombudet på respektive institution. 

Mandatperiod och utbildning för uppdraget

Studentkåren bestämmer hur lång mandatperioden är för studerandeskyddsombud och studerandeskyddsrepresentanter. Studenter som utsetts till skyddsombud eller skyddsrepresentant kan gå in eller ur uppdraget närhelst under pågående mandatperiod. Huvudstuderandeskyddsombuden och kårerna ska ha regelbunden kontakt och mot slutet av mandatperioden ska de planera för när nya studerandeskyddsombud ska utses.

Anmälan av studerandeskyddsombud

Information om vilka som har utsetts till huvudstuderandeskyddsombud, studerandeskyddsombud eller studerandeskyddsrepresentant hanteras enligt ordinarie rutiner för studentrepresentanter. Kontakta Charlotta Cederberg för information om KI:s register över huvudstuderandeskyddsombud, studerandeskyddsombud och studerandeskyddsrepresentanter. När ett skyddsombud har registrerats hos arbetsgivaren (KI) skickar huvudstuderandeskyddsombudet en skriftlig bekräftelse om detta till berört studerandeskyddsombud. Först då studerandeskyddsombud är tydligt anmälda till arbetsgivaren får de rätt att agera i uppdraget, i enlighet med arbetsmiljölagen. Observera att lokalt underrättar studerandeskyddsombudet själv sin prefekt. 

Om ett studerandeskyddsombud avgår i förtid

Om ett studentskyddsombud eller -representant avgår under året ansvarar hen för att informera studentkåren genom att kontakta huvudstuderandeskyddsombudet som i sin tur notifierar kårerna via en funktionsbrevlåda.

Val av huvudstuderandeskyddsombud

Huvudstuderandeskyddsombud utses av studentkåren på samma sätt som övriga studentrepresentanter. Skyddsområdena för KI:s två huvudstuderandeskyddsombud är indelade på följande sätt:

  • Medicinska föreningen (MF) för samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid KI förutom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget för institutionen för odontologi.
  • Odontologiska föreningen (OF) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget för institutionen för odontologi.

För ytterligare information kontakta huvudstuderandeskyddsombuden.

Huvudstuderandeskyddsombud

När det finns flera studerandeskyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dem utses till huvudstuderandeskyddsombud. Dennes uppgift är att samordna studerandeskyddsombudens verksamhet, och att företräda studerandeskyddsombuden utåt. Huvudstuderandeskyddsombudet verkar på hela arbetsplatsen och ska till exempel arbeta med frågor som rör mer än ett skyddsområde.

Huvudstuderandeskyddsombud Medicinska Föreningen (MF) för samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid KI förutom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget för institutionen för odontologi.

Huvudstuderandeskyddsombud för Odontologiska föreningen (OF) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget för institutionen för odontologi.

Frida Engman

Handläggare, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
+46852486114