Organisation, ansvar och roller inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöansvaret regleras i arbetsmiljölagen (1991:677). Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöansvaret regleras i arbetsmiljölagen (1991:677). Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

Rektor har i gällande besluts- och delegationsordning delegerat arbetsmiljöuppgifter till prefekterna att inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Rektor har också tilldelat prefekterna de beslutsbefogenheter som denna skyldighet kräver. Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet kan och bör delegeras vidare till de personer (t ex chefer/ledare) som i praktiken har möjlighet att överblicka och hantera verksamheten organisatoriskt och ekonomiskt. 

Arbetsmiljögrupper

Vid varje institution/motsvarande finns en arbetsmiljögrupp/motsvarande som arbetar med de lokala arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs och är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud/studerandeskyddsombud och lika villkors-ombud. 

Arbetsmiljögrupp/motsvarande har bl.a. som uppgift att initiera och följa upp skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan. Det är också arbetsmiljögruppen/motsvarande som genomför den årliga uppföljningen av institutionens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). 

Arbetsmiljönämnden vid KI 

Arbetsmiljönämnden är Karolinska Institutets skyddskommitté.

Ansvar

Prefekten ska som arbetsgivare inom sin verksamhet svara för att kraven och intentionerna i arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och anvisningar uppfylls, liksom att och KI:s riktlinjer för arbetsmiljö och lokala samverkansavtal efterlevs och genomförs. 

Inom KI gäller arbetsmiljölagen för samtliga personer som finns vid institutionen oavsett om hen är anställd eller genomgår utbildning. Stipendiater genomgår utbildning och omfattas därmed av lagen. Nedan specificeras vissa delar av arbetsmiljöansvaret. 

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka (AML kap 6) för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det sker bl a i arbetsmiljögrupper/motsvarande på institutionerna samt i Arbetsmiljönämnden vid KI.  Mera i detalj hur samverkan ska gå till regleras i KI:s lokala samverkansavtal. Mer om samverkan hittar du på sidan Samverkan vid KI.  

Arbetstagarens roll

I arbetsmiljölagen fastställs att "arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö". Arbetstagaren är också skyldig att följa givna föreskrifter, använda relevant/nödvändig skyddsutrustning och iaktta försiktighet. 

Chefens roll

Chefer och ledare får arbetsmiljöuppgifter delegerade till sig från prefekt/motsvarande. 

Cheferna ska se till att medarbetarna har den kompetens och de resurser som behövs för att utföra och utvecklas i sitt arbete, men även kompetens och resurser att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.  

I chefskapets roll ligger också kravet att samarbeta med medarbetarna kring arbetsmiljöfrågor enligt arbetsmiljölagen (AML). 

Skyddsombudens roll

Skyddsombudets uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete. Mer om skyddsombudets roll hittar du på sidan Skyddsombud vid KI. 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C1.Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • C5.Lendahl
 • C6.Institutet för miljömedicin
 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • CC.Komparativ Medicin
 • D1.Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • H1.Andressoo
 • H1.Klinisk geriatrik
 • H5.Laboratoriemedicin
 • H5.Månsson
 • H7.Administrativa kansliet
 • H7.BioNut
 • H7.Hematologi
 • H7.Medicin, Huddinge
 • H7.Metabolism/ICMC
 • H7.Rydén&Mejhert
 • H7.Utbildning på Grund- och avancerad nivå
 • H9.Med njursjukdomar
 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
 • K2.Kardiov m
 • K8.Klinisk neurovetenskap
 • UF.Arkiv & Registratur
 • UF.IT-Avdelningen
Logga in med KI-ID