Stipendier

Stipendier är en etablerad form av finansiering i samband med utbildning och för andra ändamål. Det finns olika typer av stipendier: KI-inrättade stipendier (tilläggsfinansiering), stipendier genom KI:s stiftelser och fonder och externa stipendier (som utbetalas direkt till stipendiemottagaren).

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Behörighetskrav

Dessa stipendier syftar till att ge studenter på grundnivå eller avancerad nivå tidig praktisk erfarenhet av forskningsarbete för att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning samt uppmuntra till framtida studier på forskarnivå.

Stipendierna kan antingen ges för studier inom en befintlig kurs, eller för en kortare period av praktisk forskningserfarenhet (som dokumenteras genom en individuell studieplan/forskningsplan) för antagna studenter på grundnivå eller avancerad nivå. Stipendierna får tilldelas för max 12 månader, fördelat på max fyra kurser/perioder, under studietiden. Beslut om stipendier får fattas för max sex månader i taget.

Stipendierna får endast ges till:

 • personer som är antagna (och registrerade i Ladok) till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid KI,
 • personer som är antagna (och registrerade) till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid ett universitet som KI har samarbete med.

Bestämmelser om utbetalning

Stipendiebeloppet rekommenderas motsvara det studiemedelsbelopp som utgår från Centrala studiestödsnämnden (CSN) vid heltidsstudier, beloppet för inkomstår 2023 uppgår till 12 052 kr, beloppet för inkomstår 2024 uppgår till 13 156 kr per månad. Stipendiet är avsedda för mottagarens utbildning och är skattefria. Stipendiebeloppet betalas ut månadsvis.

Stipendier ska utlysas och tillsättas i konkurrens. Stipendiater ska fullfölja sin utbildning och närvaro enligt kursplan eller studieplan. Vid misskötsel kan KI dra tillbaka beviljade, men inte utbetalda, stipendiemedel. Beslut om stipendium fattas av prefekt och får inte delegeras.

Statliga medel får inte användas för att finansiera stipendier. De får endast inrättas med medel från extern finansiär som skriftligen godkänt medlens användning för utbetalning av stipendium.

Vid eventuella förändrade inkomstförhållanden för stipendiaten ska både handledaren och den administrativa chefen, eller motsvarande, kontaktas. Detsamma gäller om stipendiaten avser att söka ytterligare finansiering eller uppbär lön från en arbetsgivare. Eventuella förändringar ska dokumenteras i den individuella finansieringsplanen/studieplanen.

Stipendierna får ej utbetalas till någon som under närmast föregående tvåårsperioden mottagit lön eller arvode från KI. Från denna bestämmelse får undantag göras om mottagen inkomst under föregående tvåårsperiod avser:

 • Inkomst understigande 1 000 kr per år
 • Ersättning till försöksperson i forskningen
 • Ersättning till studerande representanter i styrelse/nämnder
 • Ersättning för utfört arbete som varit av helt annan art än utbildning och forskning

Utbildning på forskarnivå

Behörighetskrav

På KI finns det doktorander som helt eller delvis finansieras genom externa stipendier (t.ex. inom ramen för internationella samarbetsavtal). KI-inrättade stipendium utbetalas endast som kompletterande doktorandstipendium. Externa stipendier innebär att KI inte är utbetalare utan att doktoranden har med sig finansiering i form av stipendier från sitt hemland, hemuniversitet eller dylikt. KI bör säkerställa att stipendierna utbetalas för mottagarens utbildning samt att stipendierna utlyses och tillsätts i konkurrens. Stipendiaten ska fullfölja KI:s regelverk i tillämpbara delar, t.ex. uppförandekod.

Alla doktorander på KI ska ha en rimlig försörjningsnivå, oberoende av finansieringstyp. Externa stipendier som inte når upp till den beslutade lägsta inkomstnivån ska kompletteras med KI-inrättade kompletterande doktorandstipendium eller anställning (se nedan). Kravet gäller endast den tid personen vistas i Sverige.

En doktorand som påbörjar sin utbildning med stipendiefinansiering ska anställas när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen. Observera att denna bestämmelse gäller endast för doktorander antagna från och med 1 juli 2018.

En doktorand vars finansiering består av stipendium behöver inte anställas enligt 5 kap. 4 § HF, i följande fall:

 • om stipendiet lämnas inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram
  Som bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram räknas program från länder som ingår i den lista från DAC/OECD som gällde vid doktorandens antagning till forskarutbildning och är kapacitetsuppbyggnadssamarbete enligt Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes (Sida) definition: ”Kapacitetsutveckling är en process där individer, grupper och organisationer utvecklar sin förmåga att identifiera och hantera utmaningar som de möter under utvecklingsprocessen.” eller
 • om stipendiet lämnas inom ramen för ett av Europeiska unionen finansierat program eller motsvarande.

Som motsvarande räknas:

 • formaliserade forskarutbildningssamarbeten (samarbetsavtal på KI-övergripande nivå ska föreligga) där stipendier utgör en vedertagen finansieringsform (ofta med dubbel eller gemensam examen) inom vilka doktorander deltar med hemuniversitet utanför Sverige.
  KI har formaliserade forskarutbildningssamarbeten med samarbetsavtal på KI-övergripande nivå med Nanyang Technological University i Singapore, National Institutes of Health (NIH) i USA och Makerere University i Uganda.
 • finansiering från internationella stipendieorganisationer vilka har godkänts av Styrelsen för forskarutbildning.
  Godkända internationella stipendieorganisationer är de som KI har tecknat ett övergripande samarbetsavtal med. För närvarande finns sådana samarbetsavtal vid KI med Chinese Scholarship Council och indonesiska stipendieorganisationen LPDP.

Inkomstnivå och tilläggsfinansiering för doktorander

När KI antar doktorander med stipendier som studiefinansiering ska finansieringen anses säkrad om nivån på stipendiet motsvarar lönenivån för anställda doktorander, se 7 kap. 36 § HF.

Stipendiater ska fullfölja sin utbildning och närvaro enligt den individuella studieplanen. Vid misskötsel kan KI dra tillbaka KI beviljade, men inte utbetalda, stipendiemedel.

Externa stipendier eller s.k. Sida-allowance som inte når upp till den lägsta inkomstnivån ska kompletteras med KI-inrättade kompletterande doktorandstipendium eller anställning. Om doktorander ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land gäller kravet på lägsta beloppsnivå endast tiden då de vistas i Sverige.

Beslut om tilläggsstipendium fattas av prefekt och får inte delegeras.

Beloppen för stipendierna återfinns i snabbguiden för doktorander. 

Huvudregeln är att kompletterande KI-inrättade doktorandstipendier kan tilldelas personer som är antagna till forskarutbildning vid KI. Kompletterande KI-inrättade doktorandstipendier kan också tilldelas personer som befinner sig vid KI som del av sin forskarutbildning men är antagna till forskarutbildning vid ett annat universitet än KI.

Bestämmelser om utbetalning

Statliga medel får inte användas för att finansiera stipendier. De får endast inrättas med medel från extern finansiär som skriftligen godkänt medlens användning för utbetalning av stipendium.

Vid eventuella förändrade inkomstförhållanden för stipendiaten ska både handledaren och den administrativa chefen, eller motsvarande, kontaktas. Detsamma gäller om stipendiaten avser att söka ytterligare finansiering eller uppbär lön från en arbetsgivare. Eventuella förändringar ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Stipendierna får ej utbetalas till någon som under närmast föregående tvåårsperioden mottagit lön eller arvode från KI. Från denna bestämmelse får undantag göras om mottagen inkomst under föregående tvåårsperiod avser:

 • Inkomst understigande 1 000 kr per år
 • Ersättning till försöksperson i forskningen
 • Ersättning till studerande representanter i styrelse/nämnder
 • Ersättning för utfört arbete som varit av helt annan art än utbildning och forskning

Postdoktorala studier

Stipendier för postdoktoral meritering kan endast beviljas till utländska medborgare som kommer till Sverige för att utföra hela eller delar av sin postdoktorala studier.

Personer som är bosatta i Sverige och/eller har utfört hela eller delar av sin akademiska utbildning vid KI eller på ett annat universitet i Sverige kan inte beviljas stipendium från KI.

Postdoktorstudier på stipendium räknas inte som anställningstid som postdoktor (högst fyra år).

Bestämmelser om utbetalning

Stipendier för bedrivande av postdoktoral meritering kan utdelas under högst två år, inom en fyraårsperiod, efter disputationen eller motsvarande. Utgångspunkten är att postdoktoral meritering sker på heltid. Både interna och externa stipendier ska utlysas och tillsättas i konkurrens. Stipendiater ska fullfölja sin utbildning och närvaro enligt kursplan eller studieplan. Stipendiaten ska fullfölja KI:s regelverk i tillämpbara delar, t.ex. uppförandekod.

Stipendier som är avsedda för andra ändamål är skattefria, om de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning, och dessutom inte betalas ut periodiskt.

Skattefriheten för stipendier till postdoktorer får bedömas enligt reglerna för stipendier till andra ändamål. Särskild vaksamhet ska iakttas vid inrättandet av stipendier för postdoktoral meritering då det kan vara svårt att särskilja postdoktoral meritering från utfört arbete. Skatteverkets bedömning av stipendier sker alltid i efterhand och om de anser att stipendiet är lön för utfört arbete leder det till beskattning för stipendiaten och för KI.

Eftersom postdoktorala stipendier inte får betalas ut periodiskt ska utbetalningarna ske i förskott halvårsvis.

Ex: Anna påbörjar sina postdoktorala studier den 1 juli 2018. Hon får ersättning enligt doktorandstegen * 6 månader, utbetalat den 25 juli 2018 och den 25 januari 2019.

Behörighetskrav

För att vara behörig för ett postdoktoralt stipendium ska personen ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningen görs av prefekten och ska framgå av stipendiebeslutet. Vid tilldelning av postdoktorsstipendium ska stipendiaten registreras som postdoktor i det nya systemet för behörighets- och identitetshantering, IDAC.

Bestämmelser om utbetalning

Postdoktorsstipendium som utbetalas av KI kan vara heltäckande eller som tillägg till annan extern inkomst. Postdoktorers inkomstnivå rekommenderas motsvara de högsta inkomstnivåerna efter skatt i de lokala kollektivavtalen för doktorander.

Ett högre belopp kan utbetalas undantagsvis, skälet till högre utbetalning ska dokumenteras i stipendiebeslutet. Stipendiebeslutet gäller för 12 månader i taget, undantagsvis kan kortare perioder vara aktuella. Beslut om stipendium fattas av prefekt och får inte delegeras.

Statliga medel får inte användas för att finansiera stipendier. De får endast inrättas med medel från extern finansiär som skriftligen godkänt medlens användning för utbetalning av stipendium.

Vid misskötsel kan KI dra tillbaka beviljade, men inte utbetalda, stipendiemedel.

Vid eventuella förändrade inkomstförhållanden för stipendiaten ska både handledaren och den administrativa chefen, eller motsvarande, kontaktas. Detsamma gäller om stipendiaten avser att söka ytterligare finansiering eller uppbär lön från en arbetsgivare. Eventuella förändringar ska dokumenteras i den individuella finansieringsplanen/studieplanen.

Stipendierna får ej utbetalas till någon som under närmast föregående tvåårsperioden mottagit lön eller arvode från KI. Från denna bestämmelse får undantag göras om mottagen inkomst under föregående tvåårsperiod avser:

 • Inkomst understigande 1 000 kr per år
 • Ersättning till försöksperson i forskningen
 • Ersättning till studerande representanter i styrelse/nämnder
 • Ersättning för utfört arbete som varit av helt annan art än utbildning och forskning

Försäkringsskydd och villkor

Stipendiater som vistas i Sverige längre tid än 1 år ska oavsett medborgarskap folkbokföra sig här och ansöka om ett svenskt personnummer hos Skatteverket. När man tilldelas ett svenskt personnummer omfattas man av svenska sjukvårdsförmåner. Stipendiaterna får tillgång till fullt subventionerad sjukvård, dvs. enbart betalar patientavgift.

Ersättningar som grundar sig på att du bor i Sverige som t.ex. bostadsbidrag, statligt tandvårdsstöd, föräldrapenning på lägstanivå- och grundnivå, barnbidrag m.m. prövas av Försäkringskassan. Du har rätt till de här ersättningarna om du är försäkrad i Sverige, vilket du är om du bor här och inte arbetar i ett annat land. För att avgöra om du bor i Sverige väger försäkringskassan bland annat in hur du bor, från vilket land du får din inkomst, hur länge du ska vara i Sverige och hur ofta du besöker andra länder. Det har också betydelse var dina familjemedlemmar bor. Du kan inte samtidigt vara försäkrad i Sverige och ett land inom EU/EES eller i Schweiz.

Doktorander med stipendium anses inte vara bosatta i Sverige och därmed inte rätt till bosättningsbaserade förmåner. Doktorander omfattas dock av Kammarkollegiets sjuk- och föräldraförsäkring.

Innan ett personnummer tilldelas, och när stipendiaten vistas kortare tid än 1 år, kan vissa försäkringar tecknas, beroende på vilket land stipendiaten kommer ifrån.

 • Stipendiater från EU ska ha ett giltigt European Health Insurance Card (EHIC) för att under tiden omfattas av subventionerad akut- och nödvändig vård i Sverige.
 • Medborgare från tredje land omfattas av en samlingsförsäkring för utländska medborgare (FUB). FUB gäller under max 364 dagar och gäller vid arbetsskada.
 • För övriga stipendiater såsom examensarbetare och praktikanter gäller försäkringen Enskild Student IN. Försäkringen inkluderar ett ansvarsskydd och gäller vid olycka- och arbetsskada. Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Stipendiater på grund- eller avancerad nivå

Stipendiater på grund- eller avancerad nivå som är antagna till högskoleutbildning vid KI eller ett annat svenskt lärosäte omfattas av personskadeförsäkring för studenter (Kammarkollegiets samlingsförsäkring), även kallad ”Student IN” Den ersätter personskada enbart under studietid samt under direkt färd till och från campus.

Stipendiater på forskarnivå

Doktorander antagna vid KI omfattas av Kammarkollegiets arbetsskadeförsäkring, ”Särskilt personskadeskydd”, SPS. Försäkringen gäller när doktoranden har folkbokfört sig i Sverige och tilldelats ett svenskt personnummer. Innan dess gäller de försäkringar som finns för stipendiater som vistats här kortare tid än 1 år, såsom EHIC samt FUB.

SPS gäller under tiden stipendiaten deltar i verksamhet/uppdrag, när stipendiaten är på väg till eller från verksamhet, förutsatt att man reser direkt, utan stopp längs vägen. Ersättningen utgår för bl.a. följande:

 • Sveda och värk om stipendiaten har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men om stipendiaten får ärr eller bestående besvär. Ersättning om man t.ex. förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av annan försäkring.
 • Inkomstförlust om stipendiaten blir sjukskriven pga. skadan.

Utöver ovanstående personskadeförsäkring gäller Kammarkollegiets sjuk- och föräldraförsäkring, som är en årlig, obligatorisk gruppförsäkring för samtliga doktorander oavsett om de är folkbokförda och tilldelats svenskt personnummer eller vistats i Sverige kortare tid än 1 år. Försäkringen lämnar ersättning när doktorandens stipendier faller bort på grund av frånvaro vid studierna vid:

 • Sjukdom
 • Föräldraledighet eller
 • Tillfällig föräldraledighet

KI betalar tilläggsstipendier under frånvaron, Kammarkollegiet ersätter perioden som förlängs på grund av frånvaron. Externa stipendier räknas med i ersättningsgrundande inkomst.

Postdoktorala stipendiater


Postdoktorer som vistats i Sverige kortare tid än 1 år och inte tilldelats ett svenskt personnummer omfattas av försäkringarna EHIC och FUB.

Postdoktorer som har varit bosatta i Sverige under längre tid än 1 år och erhållit svenskt personnummer omfattas av Kammarkollegiets arbetsskadeförsäkring, ”Särskilt personskadeskydd”, SPS. Försäkringen gäller under tiden stipendiaten deltar i verksamhet/uppdrag, när stipendiaten är på väg till eller från verksamhet, förutsatt att man reser direkt, utan stopp längs vägen. Ersättningen utgår för bl.a. följande:

 • Sveda och värk om stipendiaten har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men om stipendiaten får ärr eller bestående besvär. Ersättning om man t.ex. förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av annan försäkring.
 • Inkomstförlust om stipendiaten blir sjukskriven pga. skadan.

Övriga villkor

KI har arbetsmiljöansvar för alla som stadigvarande vistas i KI:s lokaler. För att KI ska kunna upprätthålla ett arbetsmiljöansvar är det viktigt att samtliga stipendiater som inte är registrerade i Ladok registreras i IDAC.

Stipendiater förväntas följa KI:s regelverk för anställda i tillämpbara delar (såsom uppförandekod).

Allmänt om externa stipendier

Externa stipendier utbetalas av annan huvudman än KI. KI bör säkerställa att stipendierna utbetalas för mottagarens utbildning samt att stipendierna utlyses och tillsätts i konkurrens.

KI ska se till att stipendiaten ska fullfölja sin utbildning och närvaro enligt kursplan eller individuell studieplan. Stipendiaten ska fullfölja KI:s regelverk i tillämpbara delar, t.ex. uppförandekod.

KI ska se till att stipendierna motsvarar lönenivån för anställda i motsvarande befattning. Kravet gäller endast den tid personen vistas i Sverige. Om stipendierna inte når upp till KI:s beloppsnivå ska tilläggsfinansiering erbjudas genom KI-inrättade stipendier eller genom kompletterande anställningar.

Stipendiaterna ska anmäla eventuella förändrade inkomstförhållanden.

Frågor

Stipendiater och handledare som har frågor om stipendier ska i första hand vända sig till personalansvarig på den egna institutionen.

Stipendiater som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta sin handledare, studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

 

Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Profile image

Catalina Pacef

Legal counselor

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
 • H9.CLINTEC
 • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID
CP
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-05-14