Offboarding på KI

Offboarding på KI består av två delar där vi som arbetsgivare samlar in värdefull feedback från anställda som slutar sin tjänst. Anställda som lämnar KI har ofta insikter och perspektiv som kan hjälpa oss att förbättra kultur, processer och ledningsmetoder.

När en medarbetare avslutar sin tjänst hos oss förväntas chef erbjuda en intervju och HR vid berörd institution skicka en exitenkät. Genom att genomföra dessa kan vi få värdefull information om orsakerna till varför en anställd slutar, deras grad av arbetstillfredsställelse och deras övergripande uppfattning om KI.

Exitundersökningar kan också hjälpa oss att identifiera trender och mönster i personalomsättningen, vilket gör att vi kan fatta datadrivna beslut om hur vi ska ta itu med dessa frågor. Om vi till exempel har flera anställda som anger bristande möjligheter till karriärutveckling som en anledning till att de slutar, kan vi behöva omvärdera våra program eller policyer för professionell utveckling.

Målgrupp

Målgrupp för exitundersökningen innefattar alla medarbetare på KI. Tidigare målgrupp innefattade endast medarbetare som varit anställda längre än 6 månader. Det finns således idag inget minimum kriterium för anställningstid.

Exitenkät

Lokal HR-representant ansvarar för att skicka ut exitenkäten, detta görs i kombination med intervjuerna som linjechef erbjuder. Enkäten skickas ut via HR-puls.

Doktorander förväntas inte motta exitenkäten då dessa genomförs i ett separat system.

Exitintervjuer

De insikter som erhålls från exitintervjuer kan hjälpa oss att identifiera områden som kan förbättras. Genom att ge medarbetarna möjlighet att ge feedback i ett exitsamtal kan vi dessutom visa hur mycket vi värdesätter våra medarbetares åsikter och hur engagerade vi är i att ständigt förbättra arbetsplatsen. Sammantaget är exitintervjuer ett viktigt verktyg för oss för att samla in värdefull feedback från anställda som slutar och för att kunna förbättra kulturen och metoderna på arbetsplatsen.

Vem ansvarar för att exitintervju erbjuds? 

Det är linjechefernas ansvar att erbjuda exitintervjuer till medarbetarna, men om den anställde föredrar att en annan person genomför intervjun kan denne begära att HR eller en högre chef genomför intervjun. Detta gäller inte för postdoktorer.