Riktlinjer för tjänsteresor

Dessa riktlinjer gäller för alla resor, inrikes och utrikes, som genomförs på uppdrag av Karolinska Institutet (KI). Styrdokumentet Anvisningar för ersättning i samband med tjänsteresor kompletterar riktlinjerna.

  • Diarienummer: 1-565/2023
  • Dnr föreg. version: 1-483/2019
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. 2024-01-01
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Dekaner, Prefekter, administrativa chefer, avdelningar GVS, chefsjurist
  • Revidering med avseende på: Anpassning till Klimatstrategi 2030 för Karolinska Institutet samt förtydliganden. Tidigare föreskrifter har delats upp på två styrdokument; riktlinjer samt anvisningar

Sammanfattning av riktlinjerna

I Klimatstrategi 2030 för Karolinska Institutet sätts tydliga mål för minskning av koldioxidutsläppen per årsarbetskraft för tjänsteresor. För att nå målen behöver, där så möjligt, digitala möten ersätta tjänsteresor. Ett av målen är minskat resande men när resor ändå behöver göras ska tåg väljas i större utsträckning än idag, även vid internationella resor. Dessa riktlinjer syftar till att tjänsteresor och möten kan genomföras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt och till att minimera resandets negativa miljöpåverkan.

Riktlinjerna i sin helhet