Rapportera och attestera resultat i Ladok - forskarutbildningskurser

Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem gemensamt för alla utbildningsnivåer. Det är webbaserat och har flera användargrupper – studenter/doktorander, examinatorer, administratörer.

Kurstillfällen i Ladok

Inför ny termin skapas kurstillfällen i Ladok till vilka samtliga antagna till varje kurs läggs upp (antas). Systemförvaltningen för Ladok ansvarar för att skapa kurstillfällena i Ladok samt överföra de personer som via KIWAS har antagits och tackat ja före det datum då data hämtas ur KIWAS. Aktuellt överföringsdatum meddelas berörda kursgivare varje termin.

Sena sökande som hanterats utanför KIWAS eller som tackat ja till antagning efter överföringsdatumet, måste manuellt läggas in (antas) i Ladok av kursgivande institution. Det samma gäller antagna som inte angivit komplett personnummer i sin ansökan. Som kursansvarig ansvarar du för att en komplett lista över antagna i god tid tillhandahålls institutionens studieadministratör som hanterar detta i Ladok. Listan ska innehålla deltagarens namn, personnummer/födelsenummer, kategori sökande (dvs KI-doktorand , KI-postdoc osv).

Registrering i Ladok

Inför kursstart ska varje kursdeltagare registrera sig via Ladoks studentgränssnitt. Registreringsperioden löper från en vecka före kursstart till två dagar efter. Påminn gärna om detta första kursdagen.

Återbud till kurs

Återbud till kurs lämnas av den antagne via Ladoks studentgränssnitt. Tag därför som rutin att kontrollera i Ladok om återbud har lämnats. Se manualen Återbud på kurs - när gjordes återbudet?

Examinatorns roll

Examinatorn attesterar resultaten för samtliga deltagare direkt i Ladok. Det är också möjligt för examinatorn att själv lägga in resultaten i samband med att attest ska göras. I annat fall ska en resultatlista, lämnas till studieadministratören på den kursgivande institutionen som underlag, lämpligen inom 14 dagar efter avslutad kurs för att ge doktoranderna god service.

Läs mer om Examination av forskarutbildningskurs.

Studieintyg

Studieintyg skriver doktoranden själv ut via Ladoks studentgränssnitt. Inga andra certifikat eller intyg ska utfärdas, för att undvika risken för dubbelregistrering av poäng.

AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2022-11-30