Kurstillfällen för forskarutbildningskurser

För att en forskarutbildningskurs ska annonseras i kurskatalogen behövs ett kurstillfälle. Detta skapas i kursdatabasen KIWAS och kopplas till den aktuella kursplanen. Detta ligger sedan till grund för det kurstillfälle som också skapas i Ladok.

Kurstillfälle 

Kurstillfället är det datumangivna tillfället då kursen ska ges. Förutom datum och tid för kursen, anges här information utöver den som finns i kursplanen, såsom kurslokal eller aktuellt campus, information om särskilt inbjuden föreläsare, hur urvalet till kursen görs samt en länk till senaste kursvärderingsrapporten (i kortversion). Kurstillfället ska skrivas på det språk som kursen ges på, dvs samma som i kursplanen.

Ett skapat kurstillfälle i KIWAS resulterar i att kursen annonseras i kommande kurskatalog, förutsatt att det är godkänt av aktuellt forskarutbildningsprogram eller av Kurs- och programkommittén. Katalogtexten är en kombination av kursplanen och informationen i kurstillfället.

I KIWAS finns en hjälpguide som hittas i vänstermenyn under rubriken Hjälp (finns både på svenska och engelska, beroende på vilket språk man valt för sidan).

Deadline att lägga in kurstillfälle i KIWAS inför kommande kurskatalog.

Urvalskriterier

Om det finns flera sökande än kursplatser till en forskarutbildningskurs måste urval ske. Hur detta urval går till måste vara transparent för sökanden och efter meritering och behov av kursen för deras forskarutbildning.

Specifika urvalskriterier

I kurstillfället anger du vilka specifika urvalskriterier som gäller vid antagning till kursen, om det är fler sökande än det finns platser.

För de flesta allmänvetenskapliga eller obligatoriska kurser gäller startdatum för utbildning på forskarnivå som första urvalskriterium. Detta eftersom doktoranden bör examineras i dessa kurser så tidigt som möjligt under utbildningen.

Om doktoranden har mer nytta av kursen senare i sin utbildning ska detta framgå av urvalstexten i kurstillfället.

Exempel på kursspecifika urvalskriterier

Om inget annat skrivs i det aktuella fältet för specifika urvalskriterier i kurstillfället, anges denna standardformulering:

Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier (där tidigare registreringsdatum har förtur).

Här följer ett par andra exempel på hur specifika urvalskriterier kan formuleras:

  • Urval sker utifrån sökandes skriftliga motivering till deltagande i kursen
  • Doktorander som arbetar inom ämnesområdet xxx prioriteras vid antagning. Urval sker utifrån 1) motivering 2) datum för doktorandregistrering

Generella urvalskriterier

Överordnade de specifika urvalskriterierna är de generella urvalskriterierna, som inte ska anges i kurskatalogens urvalstext utan utgör den generella indelningen av sökande i fyra kategorier. Inom varje kategori tillämpas sedan de kursspecifika urvalskriterierna.

Se vidare om generella urvalskriterier på sidan Behörighet och urval till forskarutbildningskurser.

Länk till senaste kursvärderingrapporten

Efter genomförd kursvärdering förser Enheten för utvärdering dig med två rapportlänkar. Den kortare rapportversionen är den du ska länka till i avsett fält i kurstillfället. Det är viktigt att ge sökande denna möjlighet att ta del av tidigare omdömen av kursen.

Dessa rapportlänkar är skickade till dig från mejladressen evaluation@ki.se.

Läs mer om Kursvärdering och kursanalys.

Missat deadline för kurstillfällen?

Kurser ska i första hand utannonseras via kurskatalogen. I nödfall kan du utannonsera din kurs via vår webbsida för Lediga kursplatser, om du har missat deadline. Observera dock att detta innebär ytterligare administration genom bl a manuell antagning och senare även inläggning (antagning) i Ladok.

För att försäkra dig om att du får in den information från sökande som du behöver för att kunna göra ditt urval till kursen bör du använda en enkätmall i KI Survey. Mallen kallas Application for KI course at doctoral level after deadline. Hur du går till väga ser du i instruktionerna för ansökningsmall i KI Survey.

Skicka sedan enkätlänken till doctoralcourses@ki.se så publiceras den på sidan för lediga platser för aktuell termin och du mottar ansökningar via enkäten och kan sedan ta ut en samlad rapport.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor