Kurstillfällen för forskarutbildningskurser

För att en forskarutbildningskurs ska annonseras i kurskatalogen behövs ett kurstillfälle. Detta skapas i kursdatabasen KIWAS och kopplas till den aktuella kursplanen. Detta ligger sedan till grund för det kurstillfälle som också skapas i Ladok.

Kurstillfälle 

Kurstillfället är det datumangivna tillfället då kursen ska ges. Förutom datum och tid för kursen, anges här information utöver den som finns i kursplanen, såsom kurslokal eller aktuellt campus, information om särskilt inbjuden föreläsare, hur urvalet till kursen görs samt en länk till senaste kursvärderingsrapporten (i kortversion). Kurstillfället ska skrivas på det språk som kursen ges på, dvs samma som i kursplanen.

Ett skapat kurstillfälle i KIWAS resulterar i att kursen annonseras i kommande kurskatalog, förutsatt att det är godkänt av aktuellt forskarutbildningsprogram eller av Kurs- och programkommittén. Katalogtexten är en kombination av kursplanen och informationen i kurstillfället.

I KIWAS finns en hjälpguide som hittas i vänstermenyn under rubriken Hjälp (finns både på svenska och engelska, beroende på vilket språk man valt för sidan).

Urvalskriterier

Om det finns flera sökande än kursplatser till en forskarutbildningskurs måste urval ske. Hur detta urval går till måste vara transparent för sökanden och efter meritering och behov av kursen för deras forskarutbildning.

Specifika urvalskriterier

I kurstillfället anger du vilka specifika urvalskriterier som gäller vid antagning till kursen, om det är fler sökande än det finns platser.

För de flesta allmänvetenskapliga eller obligatoriska kurser gäller startdatum för utbildning på forskarnivå som första urvalskriterium. Detta eftersom doktoranden bör examineras i dessa kurser så tidigt som möjligt under utbildningen.

Om doktoranden har mer nytta av kursen senare i sin utbildning ska detta framgå av urvalstexten i kurstillfället.

Exempel på specifika urvalskriterier

Om inget annat skrivs i det aktuella fältet för specifika urvalskriterier i kurstillfället, anges denna standardformulering:

Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier (där tidigare registreringsdatum har förtur).

Här följer ett par andra exempel på hur specifika urvalskriterier kan formuleras:

  • Urval sker utifrån sökandes skriftliga motivering till deltagande i kursen
  • Doktorander som arbetar inom ämnesområdet xxx prioriteras vid antagning. Urval sker utifrån 1) motivering 2) datum för doktorandregistrering

Generella urvalskriterier

Överordnade de specifika urvalskriterierna är de generella urvalskriterierna, som inte ska anges i kurskatalogens urvalstext utan utgör den generella indelningen av sökande i fyra kategorier. Inom varje kategori tillämpas sedan de kursspecifika urvalskriterierna.

Se vidare om generella urvalskriterier på sidan Behörighet och urval till forskarutbildningskurser.

Länk till senaste kursvärderingrapporten

Efter genomförd kursvärdering förser utvärderingsgruppen på UoL dig med två rapportlänkar. Den kortare rapportversionen är den du ska länka till i avsett fält i kurstillfället. Det är viktigt att ge sökande denna möjlighet att ta del av tidigare omdömen av kursen.

Dessa rapportlänkar är skickade till dig från mejladressen evaluation@ki.se.

Läs mer om Kursvärdering och kursanalys.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare
AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2023-11-09