Kursinformation och kurstillfälle för forskarutbildningskurs

För att en forskarutbildningskurs ska annonseras i kurskatalogen behövs en kursinformation och ett kurstillfälle skapas i kursdatabasen Fubas, kopplade till den aktuella kursplanen. Detta ligger sedan till grund för det kurstillfälle som också skapas i Ladok för rapportering av studieresultat.

Kursinformation

Kursinformationen kompletterar kursplanen med information som inte hör hemma i kursplanen (som är ett styrdokument), men som inte heller behöver uppdateras varje gång kursen ska ges. En kurs har en kursinformation men kan ha flera kurstillfällen, både innevarande termin och över tid. Kursinformationen bör inte uppdateras varje termin kursen ska ges.

Kursens specifika urvalskriterier beskrivs i kursinformationen (se vidare nedan under Urvalskriterier).

Kurstillfälle 

Kurstillfället är det datumangivna tillfället då kursen ska ges. Förutom start- och slutdatum anges här information som är specifik för det aktuella tillfället, såsom kurslokal / aktuellt campus eller om kursen ges på distans, information om särskilt inbjuden föreläsare samt en länk till senaste kursvärderingsrapporten (i kortversion). Kurstillfället ska skrivas på det språk som kursen ges på, dvs samma som i kursplanen.

Vad skiljer kursinformation från kurstillfälle?

Beskrivning av skillnaden mellan kursinformation och kurstillfälle

Kursinformation

Kurstillfälle

En mer bestående beskrivning av kursen, utöver vad som anges i kursplanen. T ex:

Anger uppgifter specifika för just detta kurstillfälle. T ex:

En ”säljande” beskrivning av kursen. Antal platser
Urvalskriterier (specifika) Startperiod (halvår/termin)
Forskarutbildningsprogram (om aktuellt) Start- och slutdatum
Typ av kurs Ansökningsperiod
Sökord Beskrivning av upplägg (t ex campus/distans, hel-/halvfart)
Kursansvarig Länk till senaste kursvärdering
Kontaktperson Behörig att anta (en eller flera)

Urvalskriterier

Om det finns flera sökande än kursplatser till en forskarutbildningskurs måste urval ske. Hur detta urval går till måste vara transparent för sökanden och efter meritering och behov av kursen för deras forskarutbildning.

Specifika urvalskriterier

I kursinformationen anger du vilka specifika urvalskriterier som gäller vid antagning till kursen, om det är fler sökande än det finns platser. 

För de flesta allmänvetenskapliga eller obligatoriska kurser gäller startdatum för utbildning på forskarnivå som första urvalskriterium. Detta eftersom doktoranden bör examineras i dessa kurser så tidigt som möjligt under utbildningen. 

Om doktoranden har mer nytta av kursen senare i sin utbildning ska detta framgå av urvalstexten.

Exempel på specifika urvalskriterier

Det finns en standardtext att ladda ner i Fubas som brukar fungera för de flesta kurser, men som kan ändras efter behov. Denna lyder:

Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier (där tidigare registreringsdatum har förtur).

Här följer ett par andra exempel på hur specifika urvalskriterier kan formuleras:

  • Urval sker utifrån sökandes skriftliga motivering till deltagande i kursen
  • Doktorander som arbetar inom ämnesområdet xxx prioriteras vid antagning. Urval sker utifrån 1) motivering 2) datum för doktorandregistrering

Generella urvalskriterier

Överordnade de specifika urvalskriterierna är de generella urvalskriterierna, som inte ska anges i kurskatalogens urvalstext utan utgör den generella indelningen av sökande i fyra kategorier. Inom varje kategori tillämpas sedan de kursspecifika urvalskriterierna.

Se vidare om generella urvalskriterier på sidan Behörighet och urval till forskarutbildningskurser.

Länk till senaste kursvärderingsrapporten

Efter genomförd kursvärdering förser utvärderingsgruppen på UoL dig med två rapportlänkar. Den kortare rapportversionen är den du ska länka till i avsett fält i kurstillfället. Det är viktigt att ge sökande denna möjlighet att ta del av tidigare omdömen av kursen.

Dessa rapportlänkar är skickade till dig från mejladressen evaluation@ki.se (alternativt direkt från KI Survey med avsändaradressenkisurvey@sr.artologik.net).

Läs mer om Kursvärdering och kursanalys.

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare