Arbetsmiljö och hälsa i Biomedicum

Att arbeta tillsammans i en byggnad som Biomedicum kräver att alla följer och respekterar gemensamma arbetsmiljöregler och riktlinjer.

Arbetsmiljögruppen i Biomedicum hanterar frågor inom hälsa och säkerhet systematiskt och målet är att förespråka en hälsosam arbetsmiljö samt att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ser och erkänner alla omständigheter kring arbetsmiljön som kan komma att påverka anställdas hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. 

Arbetsmiljögruppen

Biomedicums arbetsmiljögrupp består av representanter från alla fem institutioner i Biomedicum. Representanterna har olika bakgrund; anställda, skyddsombud, administrativ personal, studenter med mera.

Arbetsmiljögruppen fokuserar initialt på att harmoniera arbetsmiljön i den nya byggnaden, men deras roll är även att:

  • informera och utbilda inom arbetsmiljöfrågor
  • initiera och implementera årliga säkerhetsinspektioner
  • hantera och följa upp incidenter och olyckor relaterade till den fysiska arbetsmiljön
  • initiera förbättringsåtgärder inom laboratoriesäkerhet, till exempel avfallshantering
  • Delta i planeringen av nya (eller förändringar i) lokalerna och arbetsflöden (metoder och processer)

Representanter i arbetsmiljögruppen i Biomedicum

Ordförande

Håkan Karlsson

Senior forskare
Karlsson
C4 Neurovetenskap

Facility Management

Jennie Eldh Bastman

Samordnare
Labratorieservice
C3 Fysiologi och farmakologi

Johanna Steen

Teamchef
Labratorieservice
C3 Fysiologi och farmakologi

CMB

Helena Lönnqvist

Laboratorieingenjör
Frisén
C5 Cell- och molekylärbiologi

Olle Sangfelt

Senior forskare
Sangfelt
C5 Cell- och molekylärbiologi

FYFA

Katrin Ingermo

Laboratorieansvarig
Integrativ Fysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Diana Mattsson

HR-partner
Administration
C3 Fysiologi och farmakologi

KMB

Owe Engström

MBB

Carina Palmberg

Laboratorieassistent
Zubarev
C2 Medicinsk biokemi och biofysik

MTC

Maria Johansson

Enhetschef
Facs Facilitet
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ute Römling

Professor
08-524 873 19
Rottenberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

NEURO

Federico Iovino

Senior forskare
Iovino
C4 Neurovetenskap

Katrin Wellfelt

Laboratoriesamordnare
Experimentell Traumatologi
C4 Neurovetenskap

Studentrepresentanter

Nassai Herren

Megan Gjordeni

Skyddsombud

Skyddsombudens ansvar är att övervaka skyddet för hälsa och olyckor i arbetet samt att säkerställa att arbetsgivaren efterlever Arbetsmiljölagens regler för systematiska arbetsmiljöåtgärder.   

Skyddsombudet ska, exempelvis, informera arbetsgivaren om brister i arbetsmiljön, bli meddelad av arbetsgivaren vid betydande förändringar i arbetsmiljön inom säkerhetsområdet och vara en del av framtagandet av handlingsplaner (tex efter inspektioner, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar). Skyddsombuden ska också vara delaktiga i incidentrapportering.

Genom Arbetsmiljölagen har skyddsombuden garanterats ett antal befogenheter och om du upptäcker några brister i arbetsmiljön kan du alltid vända dig till skyddsombudet för hjälp och råd. De har tystnadsplikt.

Att bli vald till skyddsombud är ett av de viktigaste förtroenden du kan få av dina kollegor.

Lokala skyddsombud i Biomedicum

CMB

Helena Lönnqvist

Laboratorieingenjör
Frisén
C5 Cell- och molekylärbiologi

Sergej Masich

Senior lab manager
Em-facilitet
C5 Cell- och molekylärbiologi

FYFA

Elizabeth Valenzuela

Teknisk assistent
Labratorieservice
C3 Fysiologi och farmakologi

Hina Mohsin

Assistent
Labratorieservice
C3 Fysiologi och farmakologi

MBB

Anurupa Nagchowdhury

Utbildningsadministratör
Undervisning
C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Carina Palmberg

Laboratorieassistent
Zubarev
C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Tony Jimenez-Beristain

Forskningssamordnare
Castelo-Branco
C2 Medicinsk biokemi och biofysik

MTC

Forskarutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Maria Johansson

Enhetschef
Facs Facilitet
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

NEURO

Federico Iovino

Senior forskare
Iovino
C4 Neurovetenskap

Studentskyddsombud

Lara Sweetapple

Doktorand
Petzold
C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Manojj Dhinakaran

Masterstudent, MTC