Arbetsmiljö och hälsa i Biomedicum

Att arbeta tillsammans i en byggnad som Biomedicum kräver att alla följer och respekterar gemensamma arbetsmiljöregler och riktlinjer.

Arbetsmiljögruppen i Biomedicum hanterar frågor inom hälsa och säkerhet systematiskt och målet är att förespråka en hälsosam arbetsmiljö samt att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ser och erkänner alla omständigheter kring arbetsmiljön som kan komma att påverka anställdas hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. 

Arbetsmiljögruppen

Biomedicums arbetsmiljögrupp består av representanter från alla fem institutioner i Biomedicum. Representanterna har olika bakgrund; anställda, skyddsombud, administrativ personal, studenter med mera.

Arbetsmiljögruppen fokuserar initialt på att harmoniera arbetsmiljön i den nya byggnaden, men deras roll är även att:

informera och utbilda inom arbetsmiljöfrågor

initiera och implementera årliga säkerhetsinspektioner

hantera och följa upp incidenter och olyckor relaterade till den fysiska arbetsmiljön

initiera förbättringsåtgärder inom laboratoriesäkerhet, till exempel avfallshantering

Delta i planeringen av nya (eller förändringar i) lokalerna och arbetsflöden (metoder och processer)

 

Representanter i arbetsmiljögruppen i Biomedicum

Här kan du ta del av samtliga representanter i arbetsmiljögruppen

Skyddsombudsrepresentanter

Skyddsombudens ansvar är att övervaka skyddet för hälsa och olyckor i arbetet samt att säkerställa att arbetsgivaren efterlever Arbetsmiljölagens regler för systematiska arbetsmiljöåtgärder.   

Skyddsombudet ska, exempelvis, informera arbetsgivaren om brister i arbetsmiljön, bli meddelad av arbetsgivaren vid betydande förändringar i arbetsmiljön inom säkerhetsområdet och vara en del av framtagandet av handlingsplaner (tex efter inspektioner, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar). Skyddsombuden ska också vara delaktiga i incidentrapportering.

Genom Arbetsmiljölagen har skyddsombuden garanterats ett antal befogenheter och om du upptäcker några brister i arbetsmiljön kan du alltid vända dig till skyddsombudet för hjälp och råd. De har tystnadsplikt.

Att bli vald till skyddsombud är ett av de viktigaste förtroenden du kan få av dina kollegor. 


Här kan du ta del av alla skyddsombud i Biomedicum