Verksamhetsplanering och uppföljning

Den övergripande verksamhetsplanen för Karolinska Institutet 2023-2025 har sin grund i Strategi 2030 och syftar till att förflytta verksamheten i önskad riktning. Syftet är också att skapa en tydligare överblick av de olika krav, behov, mål och möjligheter som genereras
av befintliga processer inom KI. Genom att koordinera, samordna och formulera gemensamma insatser skapas en möjlighet för strategiska beslut på alla organisatoriska nivåer.

Insatserna i verksamhetsplanen har identifierats och prioriterats med grund i Strategi 2030 utifrån externa krav, KI:s riskanalys och systematiska kvalitetsarbete, omvärldsförändringar samt verksamhetens övriga behov.

Ett antal av insatserna är kopplade till av universitetsledningen angivna fokusområden som särskilt ska uppmärksammas i verksamhetsplaneringen under perioden 2023-2025:

 • Stärkta förutsättningar för experimentell forskning.

 • Stärkta förutsättningar för klinisk forskning och utbildning på alla nivåer.

 • Ansvarsfull internationalisering.

 • Ökad beredskap för att möta kommande hälsokriser (”universal preparedness for health”).

Alla verksamheter inom KI ska prioritera och planera aktiviteter som bidrar till insatsernas genomförande. Alla insatser är inte relevanta för varje institution/motsvarande att arbeta med. Det medför ett behov av tolkning och prioritering av de specifika förutsättningar och behov som existerar lokalt för att komma fram till de aktiviteter som den egna institutionen/motsvarande behöver genomföra.

Uppföljningen sker primärt genom dialoger med syfte att sprida erfarenheter och lärdomar kring genomförda aktiviteter. Därutöver sker uppföljning även genom sammanställningar av existerande mätvärden, återrapporteringar och uppföljningar inom ramen för befintliga processer. Arbetet med detta pågår. Verksamhetsplanen ses över årligen och revideras vid behov. Nuvarande version av verksamhetsplan beslutades av rektor 10 oktober 2022 (dnr. 1-886/2022).

Insatser 2023-2025

Ett banbrytande universitet

 1. En verksamhet som kännetecknas av vetenskapliga genombrott samt nya lösningar på framtidens utmaningar och är en förebild inom medicinsk forskning och utbildning.
 2. En verksamhet som ger alla medarbetare bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina kompetenser och nå sina målsättningar.
 3. En utbildning som ger studenterna bästa möjliga förutsättningar att kunna följa sina egna idéer och utveckla sin fulla potential.

Ett samverkande universitet

 1. Bästa möjliga tillgång till vårdmiljöer, verksamhetsförlagd utbildning, patienter och hälsodata för forskning.☆
 2. En verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet som på bästa sätt förbereder studenterna att arbeta inom, leda och utveckla hälso- och sjukvården i samverkan med andra professioner.
 3. Verka för att forskningen ska komma patienter och allmänhet till nytta.
 4. Ett stärkt samhällsansvar för samverkan och beredskap vid hälsokriser.
 5. Utveckla life science genom att etablera nya samverkansformer och aktörskonstellationer.
 6. En vidareutvecklad samverkan med hälso- och sjukvårdsaktörer.
 7. En proaktiv och breddad näringslivssamverkan.
 8. En samverkan med andra universitet och högskolor som vårdas och vidareutvecklas.

Ett globalt universitet

 1. En verksamhet som bidrar till det globala hållbarhetsmål som avser global hälsa och välbefinnande.
 2. Ett ansvarsfullt globalt, nationellt och lokalt samarbete som stärker kvaliteten i utbildning och forskning.
 3. Studenter som är väl förberedda på ett globalt medborgarskap.
 4. En utbildning som ger studenterna goda förutsättningar till internationalisering på hemmaplan men också möjlighet till internationella studentutbyten inom programmen.

Förutsättningar som lägger grunden

 1. En arbets- och studiemiljö som kännetecknas av samarbete och respekt för varandras olikheter.
 2. En god fysisk, organisatorisk och social arbets- och studiemiljö som präglas av lika rättigheter och möjligheter, fri från diskriminering, trakasserier, kränkningar och exkludering.
 3. Långsiktigt hållbara campus ur ett hälsomässigt, miljömässigt och socialt perspektiv, nära sammanbundna med global hållbarhet.
 4. Förutsägbara karriärvägar och en ökad tydlighet i dimensionering på olika tjänstenivåer.
 5. Förutsägbarhet, transparens och medinflytande för alla studenter och medarbetare.
 6. Ett lyhört samarbete med studentkårerna som uppmuntrar och värnar engagemang och inflytande.
 7. Studenter som känner trygghet i sin studiemiljö, i sin framtida yrkesutövning och är väl förberedda för yrkeslivets olika utmaningar.

= Insats kopplad till fokusområde

Verksamhetsplanen i utskrivbar version med möjlighet att fylla i egna aktiviteter

Vid utskrift av verksamhetsplanen, välj följande alternativ för bästa resultat:

Layout: Landskap alternativt Riktning: Liggande
Blockbindning: Uppe/Vänster

Kontakt

Peter Brandberg

Verksamhetscontroller
Organisation och ledning
UF Universitetsförvaltningen

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C4.Neurovetenskap
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
PB
Innehållsgranskare:
Peter Brandberg
2023-01-30