Kommunikationsavdelningens verksamhetsplan

Detta är kommunikationsavdelningens verksamhetsplan för 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Kommunikationsavdelningen (KA) skapar förutsättningar för KI att nå verksamhetsmålen inom forskning och utbildning genom att samordna och utveckla universitetets kommunikation. Avdelningens uppdrag är att planera och genomföra strategiska och operativa kommunikationsinsatser med utgångspunkt i verksamhetens behov. Avdelningen tillhandahåller kanaler för effektiv kommunikation, vårdar det gemensamma varumärket, skildrar KI som universitet och stärker KI:s roll som samhällsaktör.

 • Stärka universitetsledningens och KI:s chefers strategiska kommunikation.
 • Stödja arbetet med ledningens nio prioriterade fokusområden.
 • Arbeta för mer samordnade, lättanvända och effektiva interna digitala kommunikationskanaler.
 • Utveckla stödet till forskarnas kommunikation.
 • Stärka KI:s varumärke lokalt, nationellt och internationellt, inklusive att se över skyltprogram vid våra campus.
 • Ta fram en KI-gemensam webbstrategi och stödja arbetet med RIMS.
 • Utarbeta struktur för chefsforum 
 • Forskningsnyheter 2.0 
 • RIMS (främst implementering och integration på ki.se) 
 • The Cell (tillsammans med Tekniska muséet)
 • Interna kanaler, inklusive medarbetarportalen

KI:s övergripande kommunikation inklusive:

 • Innehållet och utvecklingen av webbplatserna
 • Digitala kommunikationskanaler
 • Forskningskommunikation
 • Mediefrågor
 • Varumärkesfrågor
 • Kommunikation kring strategisk samverkan
 • Intern- och medarbetarkommunikation
 • KI:s centrala webbplats
 • Digitala kommunikationskanaler

37 (varav 8 i kommunikatörspoolen)

 • Digitala kommunikationskanaler
 • Kommunikationssamordning och varumärke
 • Press och redaktionellt innehåll

47 923 tkr

Ett cirkeldiagram visar KA:s budget och finansiering för 2024 som totalt 47 923 tkr. 41 477 tkr är universitetsgemensamt (central INDI); 4 066 tkr är försäljning till andra institutioner; 350 tkr är externfinansiering och 2 030 är interndebitering GVS.
Kommunikationsavdelningens budget och finansiering för 2024 är totalt 47 923 tkr. Foto: N/A