Strategiska fokusområden för att nå KI:s vision

Ett brett samarbete och konstruktiva dialoger mellan universitetsledning och studenter, medarbetare och chefer i KI:s verksamhet har resulterat i nio strategiska fokusområden. De fokuserar på vad KI behöver i närtid för att utvecklas och uppfylla vår vision. Nu pågår arbetet med att konkretisera varje fokusområde.

Den 15 april 2019 fastställde Karolinska Institutets konsistorium Strategi 2030, en plan och strategi för hur KI skulle nå visionen ”Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla”. Med Strategi 2030 som bas kunde KI möta omvärlden och framtiden bättre och starkare. Sedan dess pågår arbetet med att omsätta strategin i praktik, parallellt med uppföljning och revidering. 

En ny universitetsledning våren 2023, en omvärld i förändring och förväntningar från verksamheten skapade ytterligare drivkraft i riktning mot KI:s övergripande målsättningar. En bred dialog inom KI resulterade under hösten 2023 i nio strategiska fokusområden.

Ikoner, de nio strategiska fokusområdena.
Ikoner för de nio strategiska fokusområdena framtagna 2023. Foto: N/A

Tydlig riktning framåt mot visionen

De strategiska fokusområdena stödjer hela Strategi 2030, inklusive förutsättningarna för att nå de övergripande målsättningarna och visionen. Arbetet inom ramen för de strategiska fokusområdena ska leverera ett starkt och attraktivt KI med hållbara strukturer, ökad samverkan, samt tydlighet och transparens. 

De strategiska fokusområdena ligger redan nu inom mångas uppdrag, men att fokusområdena har definierats utgör ett förtydligande och en bekräftelse på vägen framåt. Allt kommer inte att ske på en gång men mycket är redan på god väg och flera aktiviteter är påbörjade. Vi har en tydlig riktning framåt med tydliga ambitioner och prioriteringar. 

När vi på KI nu tar nästa steg gör vi det i ett starkt utgångsläge; KI har gott anseende, god ekonomi och fantastiska medarbetare. Nu förstärker vi dialog, samarbete och praktiska förutsättningar, samt stärker bilden av KI ytterligare – både utåt och inåt.
 

Varje fokusområde konkretiseras

Just nu konkretiseras och formuleras uppdrag inom varje fokusområde. Inom ramen för respektive uppdrag preciseras när, var och hur uppdragen ska genomföras, vilka som ska vara ansvariga för att driva dem och vilka i övrigt som ska vara involverade. Arbetet inom dessa uppdrag berör hela KI och handlar ytterst om att nå våra övergripande målsättningar och KI:s vision. 

På denna sida kan du löpande följa arbetet med KI:s strategiska fokusområden. 
 

 

Ikon, dialog
Ikon: The Noun Project

A. Ökad dialog och transparens

A.1. Ledarutveckling för ett dialogbaserat arbetssätt på alla nivåer
A.2. Ledningens interna strategiska kommunikation för ökad dialog och transparens

Ikon, organisation

B. Tydligare ansvar och roller inom organisation och ledning

B1. Definiera roller och mandat inom ledningsorganisationen
B2. Översyn av råd och nämnder inför nästa valperiod
B3. En gemensam styr-, planerings- och uppföljningsprocess för verksamheten

Ikon, kompetensförsörjning

C. Strategisk och behovsstyrd kompetens-
försörjning

C1. Behov, dimensionering och strategisk kompetensförsörjning
C2. Översyn av processen för rekrytering av läraranställningar

Ikon, ekonomi

D. Hållbar och framtidssäkrad ekonomi

D1. Översyn av intern resursfördelning samt plan för myndighetskapitalet på kort och lång sikt

Ikon, lokaler

E. Optimerad användning av lokaler, infrastruktur och anläggningar

E1. Minska förhyrd yta
E2. Översyn av intern organisation för infrastruktur
E3. Samordna en hållbar djurverksamhet med regionenen

Ikon, verksamhetsstöd

F. Samordnat och optimerat verksamhetsstöd

F1. Översyn av organisation och arbetssätt inom verksamhetsstödet
F2. Se över avtalsprocessen

Ikon, säkerhet

G. Stärkt och samordnat säkerhetsarbete

G1. Ökad samordning kring säkerhetsfrågor
G2. Förbättrad informationssäkerhet
G3. Förbättrad datainfrastruktur och datalagring

Ikon, samverkan med sjukvården

H. Stärkta förutsättningar för samverkan med hälso- och sjukvården

H1. Koppla verksamhetsstöd till området. Tydliggör ansvar och roller

Ikon, samhället

I. Ökad attraktivitet och relevans i samhället

I1. Process för vilka områden KI:s ledning ska prioritera
I2. Nätverk för kontinuerlig dialog med relevanta myndigheter inför kommande hälsokriser

PB
Innehållsgranskare:
Anne Hammarskjöld
2023-11-21