Fastighetsavdelningens verksamhetsplan

Detta är Fastighetsavdelningens verksamhetsplan för 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Avdelningen ansvarar för KI:s lokalförsörjning, säkerhet, brandskydd och strålskydd samt för posthantering, bevakning, lokalbokning, service i lektionssalar och reception. Vidare ger avdelningen stöd i utformningen av den fysiska arbetsmiljön och för publika ytor. Uthyrningsverksamheten för korttidsboende till studenter och gästforskare hanteras också inom avdelningen.

Lokaleffektivisering

 • Starta projektet att utveckla kontorslösning för UF, starta förändringsarbetet rörande arbetssätt och ta fram programhandling för ny lokalutformning under 2024 (Projektet beräknas pågå även efter 2024).
 • Initiera arbetet och planeringen för att tömma ANA10 och flytta verksamheter för att kunna lämna byggnaden under 2026.
 • Fortsätta processen med införande av tidsslottar i bokningen.

Ökad säkerhet

 • Slutföra krisplan, utbyte av passersystem och införa förbättrande säkerhetsrutiner.
 • Genomföra risk och sårbarhetsanalys och slutföra säkerhetsskyddsanalysen.

Utveckla interna rutiner och processer inom FA

 • Projektprocessen avseende hyresgästanpassningar. 

Uthyrningsverksamheten för korttidsboende

 • Fortsätta utveckla och effektivisera verksamheten.
 • Kontorsutveckling UF/GVS
 • Lämna ANA10
 • Förbättrad fysisk säkerhet
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Risk och sårbarhetsanalys
 • Lokalbokningsutveckling/ökad nyttjandegrad bokningsbara lokaler
 • Lokalförsörjning
 • Housing
 • Service/soft facility mgmt
 • Fysisk säkerhet
 • Labsäkerhet
 • Krisledning

Fastighet och säkerhet

42

 • Service
 • Lokalförsörjning
 • Säkerhet
 • Avdelning: 138 615 tkr
 • Universitets investeringar (UI): 1 073 mnkr
 • Projektbudget löpande
Ett cirkeldiagram visar FA:s budget och finansiering för 2024 som totalt 138 615 tkr. Varav universitetsgemensamt (central INDI) är 42 744tkr; hyresmedel är 33 642 tkr; statsanslag är 14 582 tkr och externfinansiering är 47 647 tkr.
Budget för 2024 Foto: N/A