Lika villkor på CNS

KI arbetar aktiv för att främja lika villkor genom att arbeta förebyggande gentemot all form av diskriminering och kränkande särbehandling samt främja lika villkorsarbetet på alla nivåer.

För att uppnå detta finns en rad regler och riktlinjer, inklusive diskrimineringslagen och uppförandekoden. KI har också utarbetat riktlinjer för diskriminering, trakasserier och utsatthet.

För mer information om likabehandling vid KI kan du läsa länkarna ovan och även gå på Canvas-kursen om lika villkor.

På institutionsnivå har prefekten det yttersta ansvaret för institutionens arbete med lika villkor. Alla institutioner vid KI förväntas vidta förebyggande åtgärder och undersöka rapporterade fall av trakasserier eller diskriminering. Institutionen har ett ansvar i detta avseende gentemot sina anställda och studenter och kan vid behov begära hjälp från universitetsförvaltningen. Varje institution kan också tilldela en ombud för lika villkor för att hjälpa prefekten i lika villkorsfrågor.

Om du behöver diskutera frågor om likabehandling

Du kan kontakta prefekten, lika villkorsombud eller HR-enheten.  

Lika villkorsombudet vid institutionen utses av prefekten och agerar på dennes vägnar med samordning av arbetet och aktiviteterna kring lika villkor. Lika villkorsombudet tar inte emot enskilda fall, men om du har frågor eller funderingar angående lika rättigheter, diskriminering och/eller trakasserierelaterade frågor, vänligen kontakta Lorena (ombud för lika villkor vid CNS) eller HR-enheten vid institutionen

Mats J Olsson

Prefekt
Profile image

Lorena Fernandez De La Cruz

Ombud för lika villkor vid CNS
Profile image

Elin Johansson

Chef för HR, CNS

Dessutom, om du befinner dig involverad i en situation med diskriminering, trakasserier eller utsatthet, har du också möjlighet att kontakta följande resurser:

För anställda och anknutna

Informera din närmaste chef. Om detta inte känns lämpligt, kontakta istället din chefs chef, administrativ chef, avdelningschef, skyddsombud, arbetsmiljöombud eller någon av de personer som nämns under likabehandling på KI:s personalportal.

Du kan också skicka en incidentrapport på KI:s webbplats (under Arbetsmiljö, gå till Arbetsrelaterade besvär/sjukdom). Ett annat alternativ är att skicka in en anonym rapport om händelsen, men observera att det inte går att undersöka dessa händelser om inte tillräckligt med information ges.

Vid behov har du möjlighet att kontakta personalstödet på följande nummer: 0200-21 63 00 (24/7 telefonkonsultation för KI-anställda, samt doktorander och doktorander med stipendiefinansiering vid KI). Tjänsten tillhandahålls av Falck Health Care.

Om du är medlem i en facklig organisation (t.ex. SULF) kan du också kontakta dem för råd.

För studenter

Informera alla representanter vid KI, till exempel en lärare som du litar på. Om detta inte känns lämpligt hänvisar du istället till prefekt, lika villkorsombudet, samordnaren för studerandes rättigheter eller någon av de personer som nämns under likabehandling på KI:s hemsida. Du kan också skicka en anonym rapport om händelsen.

Du har också tillgång till Studenthälsans tjänster. På Studenthälsan finns bland annat psykologer, kuratorer och läkare. All information som lämnas till dessa specialister förblir konfidentiell, om inte annat överenskommits.

Följ denna länk för mer information om studenthälsan.

Doktorander vid institutionen kan också vända sig till studierektorn för forskarutbildning

Profile image

Ingrid Skelton Kockum

Studierektor för forskarutbildning, CNS

Om du har utsatts

  • Kom ihåg att det är du som har utsatts för övergrepp som avgör om händelsen eller beteendet är ovälkommet.
  • Handla omedelbart om du känner att du har utsatts för övergrepp (eller om du har bevittnat en situation).
  • Om situationen inte är hotfull, försök att informera den som ansvarar för beteendet att deras beteende är ovälkommet, eller alternativt be någon annan att göra detta.
  • Kontakta vid behov någon av de kontaktpersoner som anges ovan.
Ann Hagerborn
2023-08-25