CNS Organisation

Institutionen för klinisk neurovetenskap har ca 450 anställda, 650 anknutna varav 240 är doktorander. Institutionens verksamhet bedrivs inom sex avdelningar vilka också motsvarar institutionens huvudsakliga forskningsområden. Här hittar du information om hur CNS organisation är uppbyggd och de olika råd och grupper vi har.

Organisationsträd CNS 5 avdelningar
CNS organisation Foto: CNS Administration

Organisationen är centrerad kring forskargrupperna, där gruppledaren har ekonomiskt ansvar för sin grupp och en hög grad av oberoende. Vid institutionen arbetar över 70 forskargrupper inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till samhällsnivå, inom flera olika discipliner och med en mångfald av metoder.

Många av forskargrupperna jobbar nära patienter, framförallt vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge, S:t Görans sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus. Fokus ligger på psykiska och neurologiska sjukdomar men också sjukdomstillstånd knutna till beroende och missbruk, försäkringsmedicin samt ögon och syn.

CNS Ledning

Arbetet vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) leds av prefekt Mats J Olsson tillsammans med institutionens administrativa chef, Karin Wallin Blomberg och ledningsgruppen.

Centrala administrationen

Vid den centrala administrationen finns kansliet för grund- och forskarutbildning samt ekonomienheten, HR-enheten, IT-supporten FixIT samt arkivarie.  

Den centrala administrationen sitter tillsammans med prefekt och AC i Widerströmska huset plan 5.

Kontaktuppgifter till administrationen

Post- och besöksadress:

Karolinska Institutet,  Institutionen för klinisk neurovetenskap,  Administrationen,  Tomtebodavägen 18A plan5,  171 77 Stockholm

Adress för paketleverans:

Karolinska Institutet,  Institutionen för klinisk neurovetenskap,  171 65 Solna

Telefonnummer: 08-524 800 00 (vx) 

Mail:

prefekt@cns.ki.se    ekonomi@cns.ki.se    registrator@cns.ki.se    webb@cns.ki.se   

hr@cns.ki.se           un@cns.ki.se             studievagledare@cns.ki.se      fixit@ki.se

Avdelningar

Institutionens verksamhet bedrivs uppdelat på sex avdelningar

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen arbetar för att arbetsmiljökonsekvenserna klargörs vid alla beslut som fattas vid institutionen. Gruppen är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud. Gruppen hjälper prefekten att initiera skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan.

Läs mer om arbetsmiljögruppen och gruppens medlemmar på medarbetarportalen

Samverkansrådet

Samverkansrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut med inriktningen strategi och verksamhet. I rådet finns därför företrädare från olika grupperingar inom verksamheten så som forskning, grundutbildning, lika villkorsombud samt representation av teknisk/administrativ personal och studenter.

Målet är att sammansättningen i rådet balanseras så att olika ledamöters åsikter och arbetserfarenhet blir uppmärksammade och att deras talan blir hörd.

Samverkansrådets medlemmar

Ordförande Prefekt (ledningsgruppen)
Mats J Olsson

Sekreterare Prefektassistent (admininistrationen, självskriven ledamot)
Ann Hagerborn

Administrativ chef (administrationen, ledningsgruppen)
Karin Wallin Blomberg

Grundutbildningsansvarig, GUA (ledningsgruppen, ordinarie)
Maria Nilsson

Studierektor Forskarutbildningen (ledningsgruppen, ordinarie)
Ingrid Kockum

HR-chef (ledningsgruppen, ordinarie)
Elin Johansson

Huvudskyddsombud/ facklig representant OFR (ordinarie)
Venus Azhary

Skyddsombud/ facklig representant SACO (ordinarie)
Arsalan Amir

Facklig representant SEKO (ordinarie)
Henry Wölling

Ombud lika villkor (ordinarie)
Lorena Fernandez de la Cruz

Lärarrepresentant
vakant

Lärarrepresentant
Jurgita Narusyte

Junior Faculty-representant
Christopher Sundström

Junior Faculty-representant
Vakant

Studeranderepresentant
Leonie Seidel

Studeranderepresentant
Anghel Marina

Representant kliniskt verksam
Vakant 

Representant kliniskt verksam
Vakant

Representant T/A-personal
Yongtao Xue-Franzén

Representant T/A-personal
Nilla Karlsson

Junior Faculty på CNS

Junior Faculty är ett nätverk för forskare med doktorsexamen som ännu inte har fått en permanent akademisk anställning. Junior Faculty på CNS erbjuder ett diskussionsforum och support för att främja karriärutvecklingen för doktorander, biträdande professorer och forskare som har tillfälliga tjänster. JF CNS finns också representerade i KI:s centrala JF-grupp. 

Institutionen har tagit fram sändlistor till alla som kan vara intresserade av att få information om JF-relaterade events, retreats osv. Om du inte får dessa mail vänligen kontakta Elin Johansson.

För att komma i kontakt med Junior FacuIty på CNS, vänligen maila till Christopher Sundström.

Ann Hagerborn
2024-04-29