För chefer på CNS

I delegationen som forskargruppsledare/övriga chefer följer ansvar och beslutsbefogenhet för ekonomi, personal, det systematiska arbetsmiljöarbetet och den akademiska miljön inom forskargruppens verksamhetsområde. Det är av särskild vikt att arbetsmiljö och akademisk miljö är tillgodosedd för både anställda, forskarstuderande och anknutna inom gruppen.

Ekonomi

På forskargruppsledarens/ chefens ansvar ligger att:

 • Upprätta budget för hela forskargruppen. Detta sker i samarbete med ekonomiadministratör vid administrationen.
 • ansökningar signeras av prefekt eller sektionschef.
 • beslut/ avtal signeras av prefekt och original av ansökan med projektkalkylmall/ budget ska lämnas till ekonomiadministratör.
 • en korrekt kostnadsfördelning på projekten görs.
 • ekonomisk uppföljning genomförs kvartalsvis.
 • attesträtten för inköp- av varor och tjänster <100 tkr. följs.
 • inköp av varor och tjänster > 100 tkr görs i samråd med inköpssamordnare och administrativ chef. Mer finns att läsa på KIs inköpssida
 • fastställda regler för resor och representation efterlevs. Observera att institutionen har som policy att dricks inte lämnas av KI-medel. Mer om representation och resereglemente finns att läsa på medarbetarportalen.

Personal

På forskargruppsledarens/ chefens ansvar ligger att:

 • Långsiktigt planera bemanningen
 • skapa goda rutiner för introduktion av nyanställda
 • skapa goda rutiner för avslut av anställning
 • planera för löpande ledigheter som semester, tjänstledigheter och föräldraledigheter
 • erbjud erforderlig kompetensutveckling
 • arbeta för att förebygga långvarig sjukledighet och rehabilitera aktivt när det inte går att undvika

Nedan finns checklistor för introduktion och avslut av medarbetare:

Arbetsmiljö

På forskargruppsledarens/ chefens ansvar ligger att:

 • skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö: regelbundna arbetsplatsträffar
 • hålla Medarbetarsamtal en gång per år
 • följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra de förbättringar som erfordras
 • skyddsrond på arbetsplatsen genomförs en gång per år. Kontakta Patrik Emanuelsson för att få tillgång till checklistan som ska följas.
 • anmäla arbetsskador till Försäkringskassan 
 • anmäla svårare personskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Forskning, utbildning och akademisk miljö

På forskargruppsledarens/ chefens ansvar ligger att:

 • gruppen har en optimal infrastruktur och personal som ger förutsättning för god forskningsproduktion, kreativitet och god arbetsmiljö 
 • upprätta strategiplan för forskargruppens verksamhet med vision, mål, delmål och kritiska faktorer Strategiplan för forskargruppen
 • gruppen har rutiner för och arbetar med säkerställd datakvalitet, forskningsdokumentation, ELN
 • forskningsutbyte sker genom att doktorander och postdocs är aktiva i seminarier och journalclubs och presenterar forskningsdata vid konferenser
 • alla i forskargruppen verifierar sin bibliometri verifiering
 • erforderliga tillstånd finns för den verksamhet som bedrivs t ex: radioaktiva ämnen, genmodifierade ämnen, hälsofarliga ämnen, etiska tillstånd
 • inför arbete med försöksdjur: Hälsoundersökning och obligatorisk grundkurs

Lika villkor

Genomföra Webbaserad kurs om diskrimineringslagen och lika villkor

Ledarskap och organisationsutveckling 

Här kan du som chef hitta stöd och inspiration inom ledarskapsutveckling, dokument relaterade till området samt information om kurser, seminarier och tjänster som erbjuds. Läs mer på sidan om ledarskap och organisationsutveckling på KI.

Ann Hagerborn
2023-09-25