Var med och öka kännedomen om KI internationellt

Du och den verksamhet du tillhör kan bidra till att öka KI:s genomslag globalt. Alla krafter behövs! Ökad synlighet och kännedom om KI kan ge oss bättre förutsättningar att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Varför behöver KI synas mer internationellt?

Om KI ska förbli ett världsledande universitet krävs förutom hög kvalitet i forskning och utbildning också samarbeten som gynnar KI:s förutsättningar att verka. Den internationella arenan är idag helt avgörande för ett universitets framgångar och genomslag och många viktiga beslut som rör förutsättningarna för främst forskning, men också högre utbildning fattas på EU-nivå.

Ökad konkurrens kräver ett tydligt erbjudande

Stora delar av finansieringen kommer från internationella källor utanför Sverige. Konkurrensen har hårdnat internationellt när flera länder de senaste decennierna satsat på högre utbildning och forskning vilket placerar KI i ett sammanhang där det är svårare att särskilja sig. Med ökad kännedom globalt om vad KI står för och vad KI kan bidra med inom området hälsa skapas möjligheter att attrahera och engagera studenter, forskare, finansiering och samarbetspartners samt bidra med evidens till politiska beslut som påverkar hälsan för alla.
 

Öka din egen internationella synlighet

KI:s styrka är våra medarbetare, studenter och alumner och den utbildning och den forskning som bedrivs vid lärosätet. Det som KI står för kommuniceras i alla de kontakter och nätverk som KI verkar i. I bemötandet är alla medarbetare på KI viktiga och bärare av varumärket. Du är en ambassadör för KI och KI:s värderingar, särskilt i internationella sammanhang. Du kan bidra till att stärka och ge en positiv bild av KI internationellt.

 • Din profil på ki.se. Är den tvåspråkig? Komplett och uppdaterad? Om någon googlar på ditt namn är det sannolikt din KI-profil som kommer högst upp. Därefter LinkedIn (om du har en sådan) eller Resarchgate som du kan koppla samman med din KI-profil.
 • Din signatur. Innehåller den KI:s logo och står det Karolinska Institutet – a medical university? Vi vet med säkerhet att namnet skapar en otydlighet internationellt och genom en så enkel sak som en e-postsignatur kan du bidra till att öka kännedomen.
 • Dina professionella nätverk. Anger du i dina olika nätverk din koppling till KI?
 • Din medverkan i internationella sammanhang som möten, tjänsteresor och konferenser. Om du presenterar eller deltar i internationella sammanhang, har du KIs officiella presentationsmaterial? (Länk) Anger du att du kommer från KI? Lyfter du KI som lärosäte i samband med din presentation?
 • Dina sociala medier. I dina professionella sociala medier är du en ambassadör och kan bidra till att öka kännedomen om KI genom att skapa, gilla och dela inlägg som rör KI.

Öka synligheten internationellt för din verksamhet

Målet i KI:s Strategi 2030 är att öka KI:s internationella synlighet.  Många små insatser och en ökad medvetenhet i hela verksamheten kan göra stor skillnad. Hur kan ni bidra till KI:s synlighet och samtidigt lyfta er verksamhet internationellt?

Ökad kännedom ger ökad synlighet och tvärtom. För att öka kännedomen är vår webbplats ki.se oslagbar. Ki.se är KIs fönster mot världen. Komplett och sökbar information på både svenska och engelska stärker vår synlighet både lokalt och centralt på KI.

 • Utveckla medarbetare inom utbildning och forskning och forskargruppers presentationer på ki.se
 • Stötta och prioritera implementeringen av RIMS som också innebär löpande systemstöd.
 • Tänk fler språk när du publicerar information och nyheter (engelska och andra språk). Ki.se är tvåspråkig. Ibland räcker en hänvisning från den svenska till den engelska sidan eller vice-versa.
 • Finns det en internationell vinkel på den text du vill publicera på ki.se? Ta stöd av KA:s presstjänst för rådgivning.

Hur våra medarbetare tar stöd av kommunikatörer och använder sig av plattformar och informationskanaler påverkar naturligtvis synligheten för deras egna verksamheter och synligheten för KI internationellt. Det finns ett centralt kommunikationsstöd och många enheter har kommunikatörer knutna till ett nätverk.(Länk)

 • Ta del av det forskarstöd som finns för att kommunicera forskning internationellt. Karriärservice liksom KA och KIB har erbjudit informationstillfällen inom detta område med stöd av både extern och intern kompetens. The Conversation. (Länk)
 • Använd målgruppsanpassat presentationsmaterial (på ki.se) som underlättar i sammanhang då er personal representerar KI internationellt (länk)
 • Uppmuntra personals och forskares professionella närvaro i sociala medier
 • Erbjud internationellt erkända KI-profiler inom ert område återkoppling och stöd för sin kommunikation om er verksamhet kan prioritera detta
 • Ta stöd av KA:s presstjänst med för internationell medieexponering

Nätverk är en av de viktigaste kommunikationskanalerna som finns för organisationer. Medarbetarnas nätverk är också KI:s nätverk. Vid er enhet kan ni:

 • Identifiera ambassadörer, dvs medarbetare som är villiga att ta ett stort ansvar att representera KI i internationella sammanhang och själva besitter ett stort internationellt nätverk. En inventering av ambassadörer skulle kunna ge en överblick av er verksamhets potential att öka synligheten och vara en resurs ett för att samordna internationella insatser lokalt och centralt
 • Inventera och engagera ledande alumner inom ert forskningsområde i världen
 • Sträva efter att ha representanter från er verksamhet i relevanta nationella nätverk i internationella sammanhang
 • Deltagande och värdskap i internationella konferenser gynnar både KI:s forskare i deras forskning och den internationella synligheten för lärosätet. Forskarna är ambassadörer och det finns mycket att vinna på närvaro, att synliggöras och knyta kontakter i dessa sammanhang.
 • Identifiera, håll kontakt med och ge kontinuerlig information till strategiskt viktiga vidareinformatörer på ambassader, myndigheter och företag globalt
 • Utveckla möjligheter för internationell synlighet för er verksamhet i samband med Nobelpriset och sträva efter att finna synergier internt och externt
 • Stärka era medarbetares kunskaper inom ansvarsfull internationalisering
 • Ge personal möjlighet att kompetensutveckla sig inom engelska och interkulturell kommunikation

Projekt för ökad internationell synlighet

Med utgångspunkt i Strategi 2030 genomfördes 2020-2021 ett projekt för att utveckla en strategisk handlingsplan för ökad internationell synlighet. I rapporten identifierades tolv insatsområden och ett 50-tal aktiviteter som kan bidra till att öka KI:s internationella synlighet.

Projektet förslog prioritering av följande satsningar:

 • Målgruppsanpassad och sammanhållen webbplats (ki.se) på engelska (och svenska)
 • Alumnverksamheten
 • Funktion med fokus på internationell strategisk medieexponering
 • Stöd för implementering av RIMS (Research Information Management System)
 • Förstärkning av EU-samordning (Brysselkontoret och lokalt)
 • Stärkt stöd till KI:s personals närvaro i sociala medier

Uppföljning av projektet under 2023

Projektgruppen bestående av medlemmar från Internationella kansliet och Kommunikationsavdelningen har fått ett förlängt uppdrag av Universitetsdirektören till sommaren 2023.

Utöver informationsinsatser internt för att öka medvetenheten om vikten av ökad internationell synlighet ska projektgruppen utgöra stöd till prioriterade insatsområden och följa upp förslagna aktiviteter i den strategiska handlingsplanen. En sammanställning ska presenteras i september-oktober.

Frågor om projektet?

Profile image

Emma Hägg

Internationell Koordinator
+46852486117