Internationaliseringsnämnden

Internationalisering har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, strategiskt, operativt och finansiellt. I nyligen beslutade Strategi 2030 är ett av tre strategiska vägval att KI ska vara ett globalt universitet. Som stöd i arbetet har rektor inrättat internationaliseringsnämnden.

Vid KI kan finnas särskilda enheter eller organ inrättade efter beslut av regeringen, konsistoriet eller rektor. Vid KI finns bland annat internationaliseringssnämnden inrättad efter beslut av rektor. 

Uppdraget

Internationaliseringsnämnden är ett rådgivande, beredande och i vissa frågor beslutande organ avseende internationalisering.

Nämnden:

 • stödjer utvecklingen av internationaliseringen vid KI i enlighet med aktuella mål och strategier,
 • arbetar med frågor kopplade till övergripande internationella samarbeten,nätverk och strategiska partnerskap,
 • utarbetar underlag för beslut av rektor eller fakultetsnämnden inom ansvarsområdet,
 • bereder budgetunderlag inom ansvarsområdet och beslutar om resursanvändning inom fastställd budgetram,
 • utser representanter med uppdrag inom övergripande internationella samarbeten, nätverk och strategiska partnerskap.

Ledamöter

 • Martin Bergö, prorektor, ordförande
 • Jonas Sundbäck, ansvarig Internationalisering, kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)
 • Vladana Vukojevic, representant kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU)
 • Marie Arsenian-Henriksson, vicerektor för forskning, representant kommittén för forskning (KF)
 • Anna Mia Ekström, professor
 • Randall Johnson, professor
 • Erika Dabhilkar, enhetschef FIR/IK
 • Israa Fadhil, studentrepresentant OF
 • Manojj Dhinakaran, studentrepresentant MF
 •  Lou Langhammer, studentrepresentant MF

Övriga:

 • Johanna Ackemar, samordnare FIR/IK
 • Björn Kull, chef Forskarstöd
JA
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2024-02-26