Etiska riktlinjer för internationella samarbeten

Karolinska Institutets etiska riktlinjer för internationella samarbeten stöds av ett antal interna och externa policydokument, regler, riktlinjer och annan information som berör etiska frågor.

Universitetets roll och uppdrag är bland annat att bibringa människor verktyg för ett kritiskt, faktabaserat förhållningssätt, analys och kunskapsinhämtning. Universiteten ska också främja hållbar utveckling och förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

Karolinska Institutet samarbetar med lärosäten med olika förutsättningar i hela världen och kan genom värdegrund, roll och uppdrag gynna en utveckling som främjar hälsa och välbefinnande, vetenskaplig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Etiska överväganden

Etiska överväganden ingår i beredning av förslag om nya internationella samarbeten och våra riktlinjer ska beaktas i den processen. Etiska frågor ska fortlöpande bevakas inom ramen för pågående samarbeten. Deltagande i internationella utbyten är en möjlighet som erbjuds studenter och medarbetare efter ett individuellt val utifrån en genomförd riskbedömning. Den enskilde har alltid rätt att avbryta ett utbyte.

Gäller alla nivåer

Karolinska Institutets riktlinjer gäller vid samarbete mellan Karolinska Institutet och utländska partners, på såväl institutionell nivå som individuell nivå.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Karolinska Institutet ska i alla sammanhang arbeta för att motverka diskriminering. Karolinska Institutet accepterar inte kränkning av medarbetare, doktorander eller studenter. Alla eventuella incidenter ska anmälas till ledningen för utredning och uppföljning i enlighet med gällande riktlinjer. Urvalet vid student-, doktorand-, och post dok-utbyten ska baseras på meriter utan hänsyn till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Riktlinjer avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
KI på lika villkor - för medarbetare
Lika villkor för studenter

Etisk prövning och dokumentation

En etikprövningsnämnd eller motsvarande lokalt organ måste godkänna projektet före genomförandet (både djur- och humanforskning):

  • I humanforskning får patienter/försökspersoner inte utsättas för kränkning eller risker som kan äventyra hälsa och liv
  • Humanforskning skall bygga på frivillighet och informerat samtycke
  • I en risk- och nyttoanalys måste nyttan för patienter och försökspersoner överstiga riskerna
  • All forskning som sker i samarbete skulle även kunna godkännas i en etisk granskning i Sverige

All forskning ska följa gällande riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering:

Rektorsbeslut Humanforskning
Rektorsbeslut Djurbaserad forskning i tredjeland
Mall för självvärdering om djurbaserad forskning i tredje land som Djurskyddsorganet vid KI har tagit fram som stöd. 
Riktlinjer för forskning
CODEX – regler och riktlinjer för forskning - tidigare samordnat av Vetenskapsrådet tillsammans med Uppsala universitet, nu drivs Codex-webbplatsen enbart av Centrum för forsknings- och bioetik Uppsala universitet.

Korruption

Korruption får inte förekomma i verksamhet där Karolinska Institutet deltar. Skulle misstanke om korruption väckas måste detta anmälas till ledningen vid Karolinska Institutet i enlighet med gällande riktlinjer.

Riktlinjer om mutor

Riskbedömning

En riskbedömning avseende såväl Karolinska Institutet som institution som för deltagande studenter/medarbetare skall alltid göras vid all form av internationellt samarbete. Riskbedömningen ska genomföras på adekvat nivå inom Karolinska Institutet. Riskbedömning kräver en aktiv omvärldsbevakning.

Handläggarguide för beredning av Karolinska Institutets internationella samarbetsavtal (kontakta Internationella Kansliet, Erika Dabhilkar)
Om något händer

Jäv 

Karolinska Institutets riktlinjer om jäv