Bakgrund - Peer learning

Peer learning är en pedagogisk modell som lägger tonvikten på ett studentaktiverande arbetssätt där studenterna uppnår färdigheter och kunskaper tillsammans. Ordet peer betyder jämbördig, och avser medstudent eller kurskamrat. Ibland kallas peer learning också för kamratlärande eller lärande i par.

Introduktion

Peer learning - en pedagogisk modell

Grundtanken med peer learning är att studenter på ett flexibelt och strukturerat sätt stimuleras till att samarbeta och använda varandra som resurser för att sammanföra teori och praktik under verksamhetsintegrerat lärande (VIL, Region Stockholm) eller i andra lärsituationer. Peer learning har mycket gemensamt med andra pedagogiska modeller som stimulerar till ett självstyrt och mer självständigt lärande, till exempel teambased learning (TBL) eller problembaserat lärande (PBL).  

Peer learning bygger på socialkonstruktivistisk lärandeteori, vilket innebär att jämbördiga studenter, inom samma profession, lär av och med varandra. Detta kan även ske i interaktion med andra professioner. Peer learning fokuserar på studenternas egna självstyrda lärande och inte på lärarens undervisning.

I peer learning tilldelas två eller flera studenter, från samma utbildning och som står inför samma situation, strukturerade uppgifter som de sedan löser med mer eller mindre stöd från sin handledare under VIL. Ingen av studenterna har den formella rollen som lärare/handledare och de har inte heller formell makt över varandra. Rollen som den som lär/lär ut byts mellan studenterna och lärandeaktiviteterna.  

Optiker, peer learning
Optiker, peer learning. Foto: GettyImages.

I samband med peer learning tränar studenterna på sina förmågor att: 

 • samarbeta och kommunicera
 • ansvara för sitt eget och studiekamratens lärande
 • problematisera och reflektera tillsammans kring olika lärandesituationer 
 • formulera egna ställningstaganden
 • söka kunskap
 • föra ett kliniskt resonemang med ett kritiskt förhållningssätt
 • ge och ta återkoppling
 • bedöma sin egen och studiekamratens utveckling i förhållande till lärandemål
 • ha professionellt förhållningssätt och resonemang

Peer learning leder till möjlighet att träna på och utveckla generiska kompetenser såsom de ovanstående. Dessa förmågor är viktiga för det framtida yrkeslivet, i en ständigt föränderlig värld och ses som en del av livslångt lärande.

Varför använda sig av peer learning under VIL?

 • Mindre prestige studenter emellan, de hjälps åt för att lösa uppgifter.
 • Studenterna kan både utmana och stötta varandra.
 • Ökar tryggheten för studenten och kan underlätta socialiseringen in i verksamheten.
 • Studenterna kan alltid vända sig till varandra för att diskutera och reflektera vilket kan spara tid för handledaren då hen eventuellt inte behöver handleda i dessa processer i samma grad som i andra handledningsmodeller.
 • Ökar studenternas självständighet och ansvarstagande.
 • Främjar djupinlärning.
 • Handledaren får i samarbetet studenterna emellan möjlighet att bedöma generiska kompetenser på individnivå.

Vad är Peer learning? Lyssna på en kort beskrivning!

Begrepp och definitioner 

Peer assisted learning (PAL) och peer learning är båda övergripande begrepp som innebär att studenter lär av och med varandra. Tonvikten ligger på den ömsesidiga lärandeprocessen.

Vi har valt att använda peer learning i denna guide då begreppet är vanligt förekommande i klinisk verksamhet. Peer learning kan tillämpas på olika sätt och därför varierar benämningarna i litteraturen. Fördjupningslitteraturen längst ned rekommenderas för den som vill läsa mer kring begreppen.

Peer learning och peer assisted learning som paraplybegrepp
Peer learning och peer assisted learning som paraplybegrepp. Foto: Helena Brodin.

Studenter lär med och av varandra på både formella och informella sätt

David Boud, 2001

Att utnyttja undervisning och lärandestrategier där studenter lär med och av varandra utan omedelbar intervention av lärare och handledare

Keith Topping, 2005

Fråga forskaren

Här nedan finns en intervju med Anna Dyar som nyligen disputerat på handledning, student aktiviteter och lärandemiljön i relation till peer learning.

Samverkanspartners

Peer learning-guiden är framtagen av Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) på Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm och de enskilda högskolorna. 

Det pedagogiska stödet för peer learning är ursprungligen framtaget av Centrum för klinisk utbildning (CKU) i samverkan med handledare, adjungerade kliniska adjunkter (Akor) och lärare från lärosäten inom Region Stockholm. Materialet har utvecklats med Studentenhet med peer learning som bas. CKU-KI är sedan 2019 en del av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) vid Karolinska Institutet.

Samverkan KI, enskilda högskolor och Region Stockholm Peer learning guiden
Samverkan KI, enskilda högskolor och Region Stockholm. Foto: Helena Brodin.