Utbetalning av KID-medel

KID-medel är ett ramanslag för delfinansiering av doktorander vid KI som för närvarande motsvarar cirka 50 % av den avtalsmässiga lönen för en doktorand. KID-medlen måste användas till doktorandens lön. Lön utbetalas av doktorandens institution. Institutionen ersätts med ett årligt schablonbelopp från Kommittén för utbildning på forskarnivå. Maximalt utbetalas fyra årsbelopp.

Årligt schablonbelopp

Från och med 1 juli 2016 försvann utbildningsbidraget (UBB) som försörjningsform. Därmed påverkas nivån på ramanslaget för KID. Från och med januari 2016 finns två olika beloppsnivåer som ligger till grund för utbetalningar under hela doktorandtiden:

  • Summan motsvarar 50% av doktorandens lönekostnader beräknat enligt den gamla principen (ett år UBB och tre år doktorandanställning) till dem som påbörjade utbildning på forskarnivå senast i december 2015. Årsbeloppet enligt denna princip uppgår till 322 000 kronor 2021.

  • Summan motsvarar 50% av doktorandens lönekostnader beräknat enligt den nya principen (fyra års doktorandanställning) till dem som påbörjade utbildning på forskarnivå fr.o.m. januari 2016. Detta belopp förutsätter att doktoranden inte försörjs med UBB utan anställs från dag 1 (även under VT 2016). Årsbeloppet enligt denna nya princip uppgår till 350 000 kronor 2021.

Rekvirering och utbetalning av KID-medel

Utbetalningen av KID-medel för år 1 sker efter rekvisition medan resterande års utbetalningar (år 2-4) lyfts in i den ordinarie resursfördelningen och, med automatik, betalas ut i tolftedelar.

För att det första årsbeloppet ska betalas ut ska huvudhandledaren skicka in ifyllt KID-kontrakt (inklusive obligatoriska bilagor) tillsammans med rekvisitionsblankett till ansvarig handläggare för KID-medel så snart doktoranden är antagen till forskarutbildning.

För utbetalning av det första året – observera regeln kring den så kallade brytpunkten: För rekvisitioner som inkommer till ansvarig handläggare under perioden 1 januari - 30 juni utbetalas, via överföringsuppdrag till institution, ett helårsbelopp för innevarande kalenderår. För rekvisitioner som inkommer under perioden 1 juli - 31 december görs ingen utbetalning innevarande år utan medel betalas ut via ordinarie resursfördelning under närmast följande kalenderår.

Rekvisitionsblanketten

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.

Rekvisition avser: Välj Doktorand inom KID och därefter institution.
Medel rekvireras för: Ange namnet på huvudhandledaren som tilldelats medel och doktoranden som antagits till forskarutbildning/KID-projekt, samt utlysningens diarienummer (står på KID-kontraktet), dvs. utlysningsterminen då KID-medel beviljades.
Projekt: Ange projektet medlen ska betalas ut till.
Verifikationstext: Skriv institutionsbeteckning, namn på huvudhandledare och doktorand samt KID-medel (t.ex. C1, Lisa Nilsson, Sven Karlsson, KID-medel).
Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig vid institutionen.

Den undre delen av blanketten fylls i av ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen.

Krav för utbetalning

En huvudsökande som också söker och tilldelas ett liknande finansieringsstöd för projektet via t.ex. Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV), Clinical Scientist Training Programme (CSTP) eller liknande, får inte erhålla två sådana finansieringsstöd för samma projekt utan måste välja finansieringskälla.

Beslut om tilldelning av KID-medel fattas av Kommittén för utbildning på forskarnivå. Beslut gäller under förutsättning att:

  • Personen som blir utsedd antas till forskarutbildning vid KI, med doktorsexamen som mål, inom ett år efter att beslut om tilldelning meddelats.
  • Forskarutbildning planeras enligt inlämnad ansökan och följer gällande regelverk för forskarutbildning vid KI.
  • Krav för utbetalning av år 2-4: Inför utbetalningen av år två kontrolleras att doktoranden fortfarande är registrerad.
  • Inför tredje utbetalningen kontrolleras dels att doktoranden är registrerad, dels att halvtidskontrollen har rapporterats i LADOK. OBS! För att den tredje utbetalningen ska genomföras under närmast följande kalenderår krävs att halvtidskontrollen finns registrerad i Ladok senast den 15 december.
  • Inför utbetalningen av det fjärde och sista årsbeloppet kontrolleras att doktoranden fortfarande är registrerad och inte har disputerat. I normalfallet får kvarvarande medel användas till och med sex månader efter disputation.

Observera! I de fall doktoranden disputerar inom kortare tid än fyra år, eller av någon annan anledning avslutar sina forskarstudier, åligger det huvudhandledaren att snarast meddela detta till KID-handläggare och styrgruppen för KID-medel.

Frågor

Frågor kring utbetalningar: Rickard Seward

Övriga frågor: Indu Kadlac

Kontakt

Indu Motwani

08-524 864 39

Eva Gunnarsson

Ekonomisamordnare