Riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed

Riktlinjerna riktar sig till samtliga som deltar i forskningsverksamhet vid KI samt de som vid KI hanterar ärenden om misstänkt oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed.

  • Diarienummer: 1-358/2020
  • Dnr föreg. version: 1-551/2014
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Fakultetsnämnden, Grants Office, ordföranden och lärarrepresentanter i rådet
  • Revidering med avseende på: Nya författningar 2020

Sammanfattning av riktlinjerna

Enligt högskolelagen ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas i högskolornas verksamhet. Verksamheten ska avpassas så att hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. Alla avvikelser från god forskningssed måste därför förebyggas och misstankar om sådana avvikelser hanteras på ett sätt som främjar allmänhetens förtroende för forskningen. Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Karolinska Institutet  har som forskningshuvudman det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Enligt lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ska frågor om oredlighet i forskning prövas av en nationell nämnd. Högskolan prövar andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än de som ska prövas av den nationella nämnden, (1 kap. 17 § högskoleförordningen).

Riktlinjerna riktar sig till samtliga som deltar i forskningsverksamhet vid KI samt de som vid KI hanterar ärenden om misstänkt oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed.

Särskilda regler

Vid misstanke om oredlighet i forskning rörande forskning som är finansierad av Public Health Services (PHS) gäller därutöver särskilda regler, se avsnitt 10. För forskning som utförs utan etiktillstånd eller andra typer av tillstånd finns särskilda bestämmelser och hanteras därför i annan ordning. Dessa riktlinjer gäller inte forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området som i stället regleras i förordningen (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Definitioner

Med oredlighet i forskning avses en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Med andra avvikelser från god forskningssed avses avvikelser som inte anses som oredlighet i forskning, som skadar eller riskerar att skada forskningsprocessens, forskningens eller forskares integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Vid prövningen av andra avvikelser från god forskningssed ska utgångspunkt tas i relevanta nationella och internationella regler och riktlinjer som gällde vid tidpunkten för den aktuella forskningen eller rapporteringen av den, t.ex. den europeiska kodexen för forskningens integritet från ALLEA, den internationella standarden för publikationsetik Vancouver-reglerna och etiska riktlinjer för fackmannamässig granskning från Committee on Publication Ethics (COPE).