Anvisningar gällande ansökan om och uppföljning av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning, inklusive principer för webbsida och avveckling

Vid KI kan satsningar på särskilda forskningsområden formaliseras organisatoriskt genom inrättandet av ett forskningscentrum. KI-interna och KI-styrda centrum för forskning ska hanteras enligt Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning (dnr: 1-28/2023) och enligt dessa anvisningar.

  • Diarienummer: 1-029/2023
  • Dnr föreg. version: 6-98/2015
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2023-03-01
  • Beslut: Beslut
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Kansliet för forskning och forskarutbildning
  • Beredning med: Juridiska avdelningen
  • Revidering med avseende på: Förnyade anvisningar

Anvisningarna kompletterar Riktlinjer för inrättande av KI-interna och KI-styrda centrum för forskning (dnr: 1-28/2023) och syftar till att åstadkomma en enhetlig hantering gällande centrumbildningars inrättande och uppföljning, inklusive uppgifter om ett centrums webbsida och övergripande principer vid avveckling av ett centrum. 

Ansökan 

Ansökan om inrättande av centrumbildning för forskning vid KI lämnas till kommittén för forskning. Ansökan ska innehålla separata redogörelser för var och en av de nio punkterna som beskrivs i dokumentet.

Läs anvisningarna i sin helhet