Aktörer och tjänster

Behöver du hjälp att komma vidare i innovationsprocessen men är osäker var du kan få hjälp? Eller vill du lära dig mer om hur man kan utveckla idéer eller lära dig mer om entreprenörskap?

Idag finns ett enormt utbud av olika aktörer och tjänster som på olika sätt är beredda att hjälpa dig. Som ovan innovatör kan det vara svårt att navigera rätt. På denna sida har vi därför gjort en sammanställning över offentliga aktörer som på olika sätt kan hjälpa dig att ta dina idéer vidare. Detta är naturligtvis ingen komplett lista utan ett urval. Sök själv bland aktörerna nedan eller kontakta Innovationskontoret så hjälper vi dig att komma rätt.

Innovationsstödjande aktörer och enheter i anslutning till KI

Unit for Bioentrepreneurship, UBE

Unit for Bioentrepreneurship (UBE) är en akademisk enhet vid Karolinska Institutet med målet att inspirera, utbilda och skapa nätverk för studenter, forskare och kliniker inom området innovation och entreprenörskap. UBE tillhandahåller också utbildning och forskning inom området.

Karolinska Institutet Innovations AB, KI Innovations

Från och med 2018 är innovationsstödsverksamheten konsoliderad till Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations (KI Innovations) som därigenom fått ett uppdrag som kombinerar de tidigare separata innovationskontors- och inkubatorverksamheterna. Det innebär ansvar för hela den tidiga innovationskedjan, från att inspirera och ge vägledning till att konkret bistå med utvärdering av affärspotential samt skapa affärer och bolag - allt i en sammanhållen innovationsprocess, utan kostnad för uppfinnarna.

Karolinska Institutet Science Park AB, KISP

Karolinska Institutet Science Park AB är ett företag som har tillkommit på initiativ av Karolinska Institutet för att kunna erbjuda innovationsbolag en attraktiv och kreativ tillväxtmiljö i nära anslutning till den akademiska forskningen och utbildningen.

Karolinska Development AB, KD

Förvaltar en av de största portföljerna av life science-företag i Europa. Genom en unik affärsmodell kan bolaget på ett effektivt sätt styra kommersialiseringen av life science-innovationer i världsklass. Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som går att sälja eller licensiera ut med hög avkastning. Karolinska Development kan hjälpa dig som innovatör att få avkastning på din idé/uppfinning

Karolinska Institutet, Grants Office

Grants Office på Karolinska Institutet erbjuder rådgivning och utbildning inom forskningsfinansiering till anställda vid Karolinska Institutet.

Målgrupp: Anställda vid Karolinska Institutet

Verksamhet: Grants Office (G.O.) på Karolinska Institutet har i uppgift att öka den externa forskningsfinansieringen genom rådgivning och utbildning av Karolinska Institutets forskare och administrativ personal.

Erbjudande: Rådgivning och utbildning inom forskningsfinansiering
 

Karolinska Institutets Karriärservice

Karolinska Institutets Karriärservice erbjuder aktiviteter och information som riktar sig till studenter, doktorander och forskare på Karolinska Institutet.

Målgrupp: Doktorander, forskare och lärare på Karolinska Institutet.

Verksamhet: Karriär- och rekryteringsenheten på Karolinska Institutet (KI) arbetar med rekrytering, befordran och karriärvägar för forskare och lärare vid KI.

Erbjudande: Karriärutvecklande aktiviteter, information och karriärsamtal. Kurser, seminarier och workshops. Nyhetsbrevet Career News

Aktörer utanför KI

Almi Företagspartner

ALMI Företagspartner erbjuder rådgivning och riskvillig finansiering och riktar sig till innovationsprojekt, nyföretagande samt etablerade företag som vill utvecklas vidare.

Målgrupp: Innovationsprojekt, nyföretagande och etablerade företag inom alla branscher.

Verksamhet: ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten är organiserad i områdena innovation, nyföretagande och etablerade företag, och täcker hela processen från idé till lönsamt företag. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att företagens konkurrenskraft och tillväxt ökar. ALMI Företagspartner ägs av staten och finns i varje län.

Erbjudande: Riskvillig finansiering genom företagslån för både nya och redan etablerade företag, mikrolån för företag med mindre kapitalbehov, innovationslån, och exportfinansiering. Rådgivning inom verksamhetsområdena innovation, nya företag och etablerade företag. Webbsida för information och inspiration av kvinnors företagande och entreprenörskap.

CONNECT Östra Sverige

CONNECT Östra Sverige erbjuder aktiviteter som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital.

Målgrupp: Entreprenörer i tillväxtfas samt små och medelstora företag.

Verksamhet: Den ideella föreningen CONNECT är ett nätverk som består av ett stort antal personer och företag från Sveriges näringsliv vars roll är att sammanföra entreprenörer i tillväxtfas med kompetens och riskkapital. CONNECT består av sex regioner, varav CONNECT Östra Sverige är den näst största. CONNECT Östra Sverige har i syfte att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionerna Stockholm, Mälardalen, Östergötland och Gävleborg. Av cirka 250 entreprenörer som årligen tar kontakt med CONNECT inleder cirka 140 företag nätverkets första process inom affärsutveckling. CONNECT hjälper företag med stor tillväxtpotential och som har forskning, utvecklad webbsida, produkt eller tjänst, skriven affärsplan, etablerad kontakt med strategisk samarbetspartner samt kunder. Nätverket har 58 registrerade investerare, och av dem är ca 30 aktiva affärsänglar. Dessa affärsänglar har de senaste två åren investerat 18 MSEK i bolag. En typisk investering ligger runt 500 000 SEK per år.

Erbjudande: Hjälp med utveckling av bolagets affärsstrategi, förbättra affärsplanen och förberedelse inför kontakterna med investerare, partners och kunder. Individuellt anpassat företagsstöd genom egen modell, s.k. FöretagsAcceleratorn® för små och medelstora företag. Nätverksträffar samt seminarier och workshops med möjlighet till fördjupning inom väsenliga områden för entreprenören och företaget. Investeringsluncher.

Entrepreneur Sthlm

Entrepreneur Sthlm erbjuder ett brett och kvalitetssäkrat utbud av rådgivning till Stockholms läns entreprenörer, innovatörer och företagare.

Målgrupp: Stockholms läns entreprenörer, innovatörer och företagare.

Verksamhet: Entrepreneur Sthlm arbetar för att länets entreprenörer, innovatörer och företagare på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till professionell rådgivning i ett kvalitetssäkrat och transparent stödsystem. Genom en hemsida och olika aktiviteter samlas och marknadsförs alla aktörer gemensamt så att det blir enklare för länets entreprenörer, innovatörer och företagare att hitta i utbudet av rådgivning. Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron Stockholm och Stockholm Business Region.

Erbjudande: Kostnadsfri rådgivning för entreprenörer, innovatörer och företagare.

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning och coachning inför start av eget företag.

Målgrupp: Blivande och nyblivna företagare.

Verksamhet: Nyföretagarcentrums affärsidé är att erbjuda kostnadsfri, objektiv, professionell och konfidentiell hjälp att pröva och utveckla affärsidéer till de personer som på affärsmässigt sunda grunder vill starta eget och driva företag. Nyföretagarcentrums moderorganisation heter Jobs and Society. De har i uppdrag att främja nyföretagande och entreprenörskap och finansieras främst av näringslivet men även av myndigheter och organisationer. Verksamheten täcker närmare 200 kommuner och målsättningen är att bidra till fler livskraftiga företag.

Erbjudande: Rådgivning kring hur man startar företag.

Webbaserat stöd: Seminarier som inriktar sig på nyföretagande.

SLL Innovation

SLL Innovation erbjuder ett koncept för att omvandla medarbetares idéer till nya innovativa produkter som underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar vården för patienterna.

Målgrupp: Medarbetare inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

Verksamhet: SLL Innovation erbjuder ett koncept för att omvandla medarbetares idéer till nya innovativa produkter som underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar vården för patienterna. SLL Innovation söker också samarbete med entreprenörer och företag inom det medicintekniska området som vill nå den kliniska expertis som finns inom sjukvården.

Erbjudande: En genomarbetad och väl utprövad innovationsprocess. Produktutvärdering och Innovation Crypt brainstormingmöten. CE-märkning. Klinisk utvärdering, prövning och riskanalys.

Karolinska Trial Alliance - KTA

KTA fungerar som ett kunskaps- och resurscentrum för genomförande, rådgivning, utbildning och samordning av kliniska prövningar.

Målgrupp: Företag och forskare.

Verksamhet: Karolinska Trial Alliance (KTA) verkar för att koordinera och stimulera klinisk forskning i Stockholms län. Målet är att utveckla ett starkt samarbete mellan sjukvård, akademi och näringsliv samt att utföra tjänster för att snabbare få fram läkemedel och medicinska innovationer som kan komma till nytta för patienterna. KTA är initierat och finansierat av Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet.

Erbjudande: Fas I- och Fas II-studier på egen slutenvårdsavdelning. Kvalitetssäkring av kliniska prövningar före, under och efter studien. Rådgivning och utbildning inom kliniska prövningar. Samordning mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Idéutveckling

Här hittar du information om företag, myndigheter och andra organisationer som erbjuder stöd och service i innovationsfrågor.

CBCS/LCBKI

CBCS/LCBKI erbjuder akademiska forskare i Sverige möjligheter att identifiera och utveckla bioaktiva, små molekyler genom att tillhandahålla faciliteter och rådgivning inom bland annat screening, läkemedelskemi och preklinisk profilering av små molekyler

Målgrupp: Forskare från akademiska institutioner.

Verksamhet: CBCS roll är att, i samarbetsprojekt med akademiska forskargrupper, bistå med framtagandet av kemiska verktyg dvs små organiska molekyler som modulerar biologiska processer. Verksamheten erbjuder expertis och instrumentering inom biologisk assayutveckling för screeningändamål, design och screening av substansbibliotek, iterativ kemisk optimering och läkemedelskemi, beräkningskemiska verktyg och modeller, samt fysiokemisk- och farmakokinetisk in vitro-profilering. Verksamhetens utrustning och substanssamlingar bygger på en donation av tillgångar från Biovitrum AB.

Erbjudande: Assayutveckling och screening. Datormodellering. Kemisk optimering. Profilering av substanser.

Danderyds Sjukhus Innovation  

Danderyds Sjukhus Innovation erbjuder innovationsrådgivning, prototyptillverkning, produktutvärdering, företagsutbildning samt riskanalyser, och riktar sig till personal inom vårdsektorn i Stockholms läns landsting, entreprenörer och företag.

Målgrupp: Forskare, kliniker, läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vårdsektorn i Stockholms läns landsting samt entreprenörer och företag.

Verksamhet: Danderyds Sjukhus Innovation (DS Innovation) är en enhet på Danderyds sjukhus medicintekniska avdelning som under ett flertal år har arbetat fram ett innovationssystem som drivs affärsmässigt. DS Innovation har utvecklat en innovationsprocess som har genererat flera nya medicintekniska produkter.

Erbjudande: Innovationsrådgivning. Protoyptillverkning. Utvärdering och testning av framtagna produkter i sjukhusmiljö. Hjälper företag med underlag inför CE-märkning. Företagsutbildning. Teoretisk och praktisk utbildning kan kombineras. Riskanalys för identifiering och värdering av risker som den aktuella produkten kan medföra.

Stockholm Innovation and Growth, STING, erbjuder finansiering till entreprenörer och innovatörer från akademi, forskningsinstitut och näringsliv samt ett stödprogram för individuell och internationell utveckling av affärskoncept.

Målgrupp: Entreprenörer och innovatörer från akademi, forskningsinstitut och näringsliv, främst sådana med idéer inom medicinsk teknik.

Verksamhet: Genom att erbjuda affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass ska Stockholm Innovation and Growth, STING, bidra till att det bildas 12 helt nya exportinriktade teknikföretag per år i Stockholm. Företagen ska ha en kommersiell överlevnadskraft och goda förutsättningar att vara 15-30 anställda med exportförsäljning inom 5 år efter att de har lämnat STING. STING ägs av Stiftelsen Electrum, är ett icke-vinstdrivande bolag och finansieras med medel dels från stiftelsen Electrum och dels från huvudsamarbetspartnern Innovationsbron. Electrum har två dotterbolag: Kista Science City AB och Stockholm Innovation & Growth AB. Stockholm Innovation & Growth AB, STING, svarar för innovations- och startup-verksamhet av nya teknikföretag i Stockholmregionen.

Erbjudande: Finansiering i tidigt skede genom riskkapitalfonden STING Capital och affärsängelnätverket STING Business Angels. Stödprogram för individuell och internationell utveckling av affärskoncept. Nätverk. Verktygslåda med coachningsmoduler.

Uppsala Innovation Centre, UIC

Uppsala Innovation Centre, UIC, är företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. Uppsala Innovation Centre erbjuder fyra inkubatorprogram: UIC Business Start, UIC Business Lab, UIC Business Accelerator och UIC Alumni.

Målgrupp: Unga företag

Verksamhet: Uppsala Innovation Centre UIC är företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. UIC erbjuder forskare, entreprenörer och innovatörer som vill kommersialisera sina idéer och innovationer affärskompetens och tillgång till etablerade nätverk. Inkubatorprogrammen ger entreprenörer och innovatörer ökad kunskap för att förädla sin idé till en affärsidé, utveckla en tydlig affärsplan, nå finansiering och välja väg i kommersialiseringsfasen. UIC företagen får tillgång till erfarna affärscoacher som konkret bistår företaget med affärskompetens. Totalt kan Uppsala Innovation Centre erbjuda 45 företag att delta i inkubatorprogrammen under ett år.

Erbjudande: UIC Business Start, workshops med grundläggande innehåll. UIC Business Lab, som start men mer utförligt innehåll. UIC Business Accelerator, lokaler och hjälp. UIC Alumni, träffar och seminarier.

Venture Cup

Venture Cup är en affärsplantävling och en utbildningsserie för alla med en innovativ affärsidé.

Målgrupp: Alla som har en innovativ produkt eller tjänst och som har anknytning till regionen.

Verksamhet: Venture Cup är en affärsplantävling som syftar till att hjälpa människor med affärsidéer att förverkliga dem. Genom att delta i Venture Cup får man kostnadsfri feedback, handledning, utbildning, inspiration och tillgång till ett stort kontaktnät. Venture Cup har som syfte att inspirera till entreprenörskap och bidra till att nya tillväxtföretag bildas. Tävlingen är uppdelad i tre regionala och ett nationellt moment. Juryn består av entreprenörer, riskkapitalister, branschexperter med mera. Venture Cup startades 1998 av McKinsey & Company, Chalmers och Göteborgs universitet. Det finns också Venture Cup Nord, Syd och Väst.

Erbjudande: Handledning och inspiration. Utbildning och kontaktnät. Prispengar.

Finansiering

Här hittar du information om företag, myndigheter och andra organisationer som erbjuder stöd och service i innovationsfrågor.

ALMI Företagspartner

ALMI Företagspartner erbjuder rådgivning och riskvillig finansiering och riktar sig till innovationsprojekt, nyföretagande samt etablerade företag som vill utvecklas vidare.

Målgrupp: Innovationsprojekt, nyföretagande och etablerade företag inom alla branscher.

Verksamhet: ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten är organiserad i områdena innovation, nyföretagande och etablerade företag, och täcker hela processen från idé till lönsamt företag. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att företagens konkurrenskraft och tillväxt ökar.

Erbjudande: Riskvillig finansiering genom företagslån för både nya och redan etablerade företag, mikrolån för företag med mindre kapitalbehov, innovationslån, och exportfinansiering. Rådgivning inom verksamhetsområdena innovation, nya företag och etablerade företag. Webbsida för information och inspiration av kvinnors företagande och entreprenörskap.

Svenska Riskkapitalföreningen - SVCA

Svenska Riskkapitalföreningen erbjuder bland annat riskkapitalnätverk och affärsängelnätverk till företag och personer aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Målgrupp: Företag och personer aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Verksamhet: Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen. Föreningen har till uppgift att i olika sammanhang verka för en väl fungerande privatkapitalbolagsmarknad i Sverige, att bland allmänheten sprida kunskap, att verka för professionell utveckling samt att främja entreprenörskap. Föreningen erbjuder ingen service eller rådgivning för entreprenörer utan sprider kunskap om riskkapital och föreningens medlemmar bland annat via hemsidan, SVCAs matrikel och via media. Entreprenörer som söker kapital för att etablera eller utveckla företag kan ta direktkontakt med föreningens investerande medlemsföretag.

Erbjudande: Riskkapitalnätverk och affärsängelnätverk. Utbildning om privatkapitalbolag. Information om privatkapitalbolag och föreningens medlemmar. Konferenser, seminarier och lunchmöten.

Tillväxtverket

Myndigheten Tillväxtverket har i uppgift att stärka regional utveckling samt underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

Målgrupp: Företag, entreprenörer och organisationer.

Verksamhet: Tillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt nationell, regional och lokal konkurrenskraft. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Utöver programmen arbetar Tillväxtverket med samordningsuppdrag, projekt och olika kunskapsspridande åtgärder. Syftet är att på olika sätt förenkla för företag och entreprenörer, samla kunskap och kompetens om tillväxtarbete och att samordna utvecklingsarbetet i regionerna.

Erbjudande: Bistår med kunskap och kompetens om tillväxtarbete. Driver regionala, nationella och EU-program för ökad konkurrenskraft, finansiering, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Driver sajten verksamt.se; tjänster för dig som vill starta företag. Telefontjänst för företagare om hur man startar företag.

VINNOVA - Verket för innovationssystem

VINNOVA finansierar innovativ forskning som kan leda till hållbar tillväxt i Sverige. Enheten för Bioteknik stödjer både bioteknik och medicin i olika aspekter såsom läkemedelsutveckling, diagnostik och medicinsk teknik.

Målgrupp: Forsknings- och innovationsmiljöer, små och medelstora företag samt forskare, finansiärer och industriella partners.

Verksamhet: VINNOVA är en statlig myndighet som erbjuder finansiering och program som riktar sig till till forsknings- och innovationsmiljöer, små och medelstora företag samt forskare, finansiärer och industriella partners. Syftet är att bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. VINNOVAs roll är att vara en proaktiv aktör i det svenska innovationssystemet där FoU är av kritisk betydelse för tillväxt. Det finns program för universitet och högskolor, små och stora företag, kommuner och landsting, forskningsinstitut och enskilda. VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och har cirka 200 medarbetare och en årsbudget på cirka 2 miljarder kronor till sitt förfogande.

Erbjudande (exempel): Program inom området bioteknik, ex VINNVÅRD som syftar till att öka vårdens förmåga att omsätta kunskap till praktik. Program som riktar sig till forsknings- och innovationsmiljöer samt kommersialisering, ex VINN-Verifiering som syftar till kommersialisering av forskningsresultat. Program avsedda för små och medelstora företag, ex VINN NU som syftar till att hjälpa nystartade företag med förberedelser inför nästa finansieringssteg.

Nätverk

Här hittar du information om företag, myndigheter och andra organisationer som erbjuder stöd och service i innovationsfrågor.

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa erbjuder ett forum och nätverk och riktar sig till forskare på KI och KTH med tillämpningar inom vården och medicinsk teknik samt till företag, hälsovården och näringslivet.

Målgrupp: Forskare på KI och KTH med tillämpningar inom vården och medicinsk teknik, företag med intresse för dessa forskare, vårdens representanter med intresse för vårdens bidrag till och utbyte med forskningen och näringslivet inom medicinsk teknik.

Verksamhet: Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) syftar till att tillvarata teoretisk och praktisk kompetens genom att vara en mötesplats där man kan identifiera och stimulera teknisk utveckling för hälsovårdens behov. Nätverket startades av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL). CTMH bedriver tvärvetenskaplig forskning, utbildning och tekniska innovationer för kliniska tillämpningar i sjukvården.

Erbjudande: Forum och nätverk för samverkan mellan akademi, näringsliv och vården. Stöd till processer som underlättar skapandet av nya produkter, tjänster och företag.

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum erbjuder seminarier, konferenser och nätverk till forskare, entreprenörer och småföretagare.

Målgrupp: Forskare, entreprenörer och småföretagare.

Verksamhet: Stiftelsen är en nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Entreprenörskapsforum är en stiftelse som finansieras genom anslag från bl a Näringsdepartementet, Vinnova och Tillväxtverket.

Erbjudande: Arrangerar mötesplatser genom bland annat seminarier och konferenser. Organiserar forskare och forskning i nätverk och program. Erbjuder rapporter om entreprenörskap och innovation, forskningssammanfattningar, antologier, dokumentationstidningar, e-nyhetsbrev. Synliggör Sverige internationellt.

Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning - ESBRI

ESBRI arbetar med kunskapsspridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap.

Målgrupp: Bred målgrupp inom innovation.

Verksamhet: Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI) är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. ESBRIs övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. Verksamheten är oberoende av ekonomiska och politiska intressen. ESBRI startade hösten 1996 genom en donation från den svenske uppfinnaren och entreprenören Leif Lundblad.

Erbjudande: Estrad - Föreläsningsserie om entreprenörskap och småföretag. Tidningen Entré om entreprenörskap och småföretagande. Lärarworkshop inom entreprenörskapsområdet. Doktorandkurs From research to business - utveckla en affärsplan. Informationsbank med diverse entreprenörsrelaterat material.

Stockholm Science City - SSCi

Stiftelsen verkar som nav mellan akademi och industri och har i uppdrag att fylla de geografiska områdena kring Norra Station och Albano, med akademi och näringsliv, ett projekt som sedan 2010 kallas "Stockholm Life Solna-Stockholm".

Målgrupp: Akademi och näringsliv.

Verksamhet: Stockholm Science City arbetar med en rad interdisciplinära projekt som exempelvis Tools of Science, ABC Europe, Sweden Science Net, Norra Station Development och Albano-området. Stockholm Science City är en stiftelse vars verksamhet finansieras av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet samt Stockholms stad Solna Stad och Stockholms läns landsting.

Erbjudande: Projekt som syftar till att öka samverkan dels mellan universiteten i Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet, dels mellan akademi, näringsliv och samhälle. Databasen Tools of Science som listar företag inom life science samt akademiska resurser inom life science. Databasen Sweden ScienceNet med information om forskningsprojekt. Seminarier inom life science.

Svenska Uppfinnarföreningen - SUF

Svenska Uppfinnarföreningen erbjuder ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv för enskilda personer, organisationer, företag och lokala föreningar.

Målgrupp: Enskilda personer, organisationer, företag och lokala föreningar.

Verksamhet: Svenska Uppfinnarföreningen (SUF), är en ideell förening för enskilda personer, organisationer, företag och lokala föreningar. Föreningens uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället, och driver uppfinnarnas frågor genom till exempel opinionsbildning och lobbyverksamhet. SUF är remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt bevakar och påverkar lagstiftningen inom immaterialrätt.

Erbjudande: Nätverk. Forum för idéutbyte.

Uppsala BIO

Uppsala BIO ett nätverk/branschorganisation som skapar nya vägar som stärker life science-sektorns konkurrenskraft och tillväxt i Uppsala, i nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället. Uppsala BIO ingår i Vinnovas program Vinnväxt. Uppsala BIO är idag ett projekt inom STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

Målgrupp: Akademi, näringsliv, sjukvård och samhälle.

Verksamhet: Uppsala BIO är aktivt inom följande områden: verifikation av idéer och forskningsresultat, stöd för innovationer att utvecklas till företag, hjälp med EU-ansökningar, nätverk och mötesplatser för life science-sektorn i olika format.

Erbjudande: Verifiering av idéer och forskningsresultat till proof-of-concept. Inkubator för tillväxtbolag. Hjälp med EU-ansökningar och administration av bidrag. Nätverksaktiviteter. Utbildning i samarbete med lokala aktörer. Marknadsföring av regionala aktiviteter.

Webbtjänster

Längst ner på sidan har vi samlat länkar till webbplatser och databaser som du kan ha nytta av på din innovationsresa.

Patent

Patent- och registreringsverket: PRV är den myndighet i Sverige som hanterar patent, varumärkesskydd, designskydd m.m. På deras webbplats kan du bli guidad genom patentprocesen och hitta massor av fakta.

Svensk Patentdatabas: Patent- och registreringsverkets databas där du kan söka svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.

Esp@cenet: Patentdatabas över mer än 50 miljoner dokument från hela världen.

Wikipatents: Patent och patentansökningar från USA, Tyskland, Japan, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Spanien and Schweiz.

Life science-aktörer

Tools of Science: Stockholm Science City har listat företag, akademiska kompetenser och corefaciliteter inom life science.

The Scandinavian Life Science Industry Guide: Tidningen Biotech Sweden har skapat en databas över mer än 1 100 life science-företag i Skandinavien.

Entreprenörskap och företagande

ESBRI:s kunskapsbank: Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, ESBRI, har samlat allt ifrån avhandlingssammanfattningar till artiklar och boktips i sin kunskapsbank.

Verksamt.se: På den här företagarsajten har myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlat information och tjänster som du har nytta av i ditt företagande - från uppstart till avveckling.

Kia Olsson
2023-09-19