Policy för öppen publicering vid Karolinska Institutet

Policyn berör alla forskare på, eller affilierade till, KI som publicerar forskningsresultat. Policyn bygger på tre principer och information finns samlad på bibliotekets sidor hur du som forskare går tillväga för att följa dem.

Open Access logo.

Policyn innehåller tre principer som beskriver hur KI:s forskare ska publicera sina forskningspublikationer open access. Kortfattat innebär de: 

  1. KI:s forskare ska göra sina sakkunniggranskade publikationer öppet och fritt tillgängliga (open access). Detta ska ske, när så är möjligt, omedelbart i samband med publiceringstillfället. 
  2. KI:s forskare ska, när så är möjligt, välja en öppen licens, t.ex. CC BY-licensen, för sina publikationer. Detta innebär att andra tillåts dela och bearbeta så länge upphovsmannen ges ett erkännande.
  3. Publikationerna ska, när så är möjligt, uppfylla FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Hur går jag tillväga för att publicera mina publikationer enligt KI:s open access-policy?   

Utförligare beskrivning och hur universitetsbiblioteket (KIB) kan hjälpa dig finns på KIB:s webb.

Ett sätt är att publicera sin artikel open access. KI har genom universitetsbiblioteket (KIB) slutit avtal med ett stort antal förlag där öppen publicering redan är förbetald. På bibliotekets webbsida om att publicera open access kan du söka i Open Access/APC Checker Tool för att se om just den tidskrift du har tänkt publicera i finns med i något sådant avtal.

Du kan också parallellpublicera en sakkunniggranskad (peer review) och accepterad version av ditt manuskript i ett öppet arkiv, exempelvis KI Open Archive. Det är då viktigt att säkerställa att förlaget som publicerar din artikel godkänner detta och vilka eventuella villkor som ställs. 

När en artikel publiceras open access ska en öppen licens väljas för att säkerställa att du som publicerande forskare behåller upphovsrätten till materialet och att detta därmed får spridas och delas öppet så länge du som upphovsperson erkänns. KI rekommenderar att CC BY-licensen utan inskränkningar väljs. En CC BY-licens innebär att andra tillåts använda, bearbeta och sprida din artikel (eller delar av den) så länge du anges som upphovsman.

FAIR-principerna syftar till att med standarder för teknik och data göra forskning mer sökbar och tillgänglig. Det finns ett antal saker som du som publicerande forskare kan göra för att uppfylla en del av dessa principer, läs mer här.

Varför en policy om öppen publicering?

Såväl KI som finansiärer och regeringen förespråkar att vetenskapliga publikationer ska publiceras open access. Policyn beskriver hur KI:s forskningspublikationer ska publiceras med avseende på transparens och tillgänglighet. Läs mer om open access på bibliotekets webbplats.

Läs Policy för öppen publicering vid Karolinska Institutet

FF
Innehållsgranskare:
2024-03-26