Riktlinjer för forskning vid KI

Riktlinjerna för forskning vid KI sammanfattar hur forskningen ska planeras, genomföras och dokumenteras i syfte att underlätta för forskare och doktorander att följa lagar och föreskrifter.

 • Diarienummer: 1-21/2021
 • Dnr föreg. version: 1-929/2019
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Kommittén för forskning
 • Dokumenttyp: Riktlinjer
 • Handläggs av avdelning/enhet: Research Support Office
 • Beredning med: Arbetsgrupp ur Kommittén för forskning, referensgrupper med forskare kopplade till Research Data Office, samt
  Juridiska avdelningen
 • Revidering med avseende på: Delar gällande forskningsdokumentation och datahantering har flyttats till de nya Riktlinjerna för forskningsdokumentation och datahantering. Hänvisning har även lagts till de nya Riktlinjerna för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed

Sammanfattning av riktlinjerna

Forskningsverksamhet är omgärdad av regelverk (lagar och föreskrifter) och rekommendationer som är till för att skydda försöksdjur, forskningspersoner, medarbetare och inte minst forskningens integritet. Flera statliga myndigheter är tillståndsgivande och utövar tillsyn inom området. Det här dokumentet vänder sig i första hand till samtliga forskare och doktorander vid Karolinska Institutet, vilka ska ha kännedom om dessa regelverk och följa de som är tillämpliga för den egna forskningen. Dokumentet täcker hela forskningsprocessen från tanke och idé, via insamling och analyser, till resultat och spridning av forskningsresultat, vilket även inbegriper att forskningsdata ska hanteras, dokumenteras och arkiveras på ett korrekt sätt.

Riktlinjerna i sin helhet