Starta och driva företag som anställd

För att lättare kunna samverka med det omgivande samhället har forskare och lärare knutna till högskolor och universitet goda möjligheter att bedriva bisysslor. Bisysslor är sådant en anställd utför vid sidan av anställningen så länge de inte direkt rör privatlivet. En form av bisysslor är att starta och driva företag vid sidan av sin anställning på KI.

För att lättare kunna samverka med det omgivande samhället har forskare och lärare knutna till högskolor och universitet goda möjligheter att bedriva bisysslor. Bisysslor är sådant en anställd utför vid sidan av anställningen så länge de inte direkt rör privatlivet. En form av bisysslor är att starta och driva företag vid sidan av sin anställning på KI. Bisysslor i alla former är normalt sett tillåtna och uppmuntras. I vissa fall har dock KI rätt att förhindra anställda att driva företag.

Starta företag (broschyr i pdf)

Det kan handla om att den anställde genom sitt företag riskerar att förringa förtroendet för objektiviteten och sakligheten i KI:s verksamhet. Det kan även handla om att det finns risk att engagemanget i företaget påtagligt försämrar den anställdes möjligheter att sköta sina ordinarie uppgifter eller om företaget direkt konkurrerar med KI:s egen verksamhet. Att parallellt med forskning arbeta med utåtriktade aktiviteter kan hjälpa till i spridningen och nyttiggörandet av den kunskap som produceras vid lärosätena.

Universitetslärare och forskare får därför, vid sidan av sin ordinarie anställning, ha annan anställning, uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom högskoleanställningens ämnesområde, till exempel inom eget eller annans företag (så kallade FoU-bissysslor). Detta förutsatt att personen genom sitt externa arbete inte skadar allmänhetens förtroende för universitetet (förtroendeskadlig bisyssla).

Arbetet i företaget får inte heller vara arbetshindrande (arbetshindrande bisyssla) eller konkurrera med universitetets egen uppdragsverksamhet (konkurrensskadlig bisyssla).
Arbetet i företaget ska hållas klart åtskild från den anställdes ordinarie arbete vid KI. KI:s varumärke eller universitetets övriga resurser får därför inte utnyttjas i affärsverksamheten.

Bisysslor
Karolinska Institutet samlar årligen in uppgifter om de anställdas bisysslor, inklusive engagemang och delaktighet i företag. Bisysslorna godkänns i samband med detta av prefekt eller motsvarande.

Förändringar vad det avser bisysslor ska däremellan redovisas till personalavdelningen vid KI.

Samverkan mellan KI och eget företag

Det kan uppstå situationer där det finns anledning för KI att inleda samarbete med företag som helt eller delvis ägs av anställd – eller där den anställde har egna finansiella (eller andra) intressen. I syfte att vidmakthålla förtroendet för KI och värna dess oberoende gäller då att:

• den anställde som har intressen i företaget, i form av ägande, styrelseuppdrag eller liknande, får inte på något sätt företräda KI vid förhandlingar med företaget angående samarbetet

• varje ekonomisk överenskommelse med sådant företag skall godkännas av rektor eller av den rektor delegerar beslutanderätten till (punkt 13 i delegationsordningen)

• i dessa situationer är det dessutom av yttersta vikt, dels att uppdragets omfattning och villkor är så avvägda att såväl enskilda forskares (inklusive doktorander) som forskargruppens oberoende och opartiskhet värnas, dels att gällande riktlinjer för jäv och bisysslor följs.

Som alltid när det gäller samarbeten mellan lärosätet och företag är det viktigt att samarbetet är reglerat i avtal. Detta är särskilt viktigt när det gäller samarbeten med företag där anställda har intressen. Vilken befattningshavare (till exempel prefekt eller universitetsdirektör) som har rätt att teckna avtal framgår av rektors besluts- och delegationsordning. Avtal som ska undertecknas av universitetsdirektören ska alltid granskas av KI:s jurister. Någon rätt för berörda forskare att själva teckna avtal för KI:s räkning finns vanligtvis inte.

Behöver du hjälp?

Regler och riktlinjer som du behöver förhålla dig till när du startar eller driver företag finns på KI:s webbplats, ett urval av de viktigaste hitter du via länken nedan. Vid frågor rörande bisysslor, kontakta KI:s HR-avdelning.

Vill du veta mer om vad som gäller kring att starta företag, eller vill du ha mer praktisk hjälp med att komma igång,kontakta KI Innovations AB.

Kia Olsson
2024-05-07