Från idé till innovation

Ideutveckling handlar om att generera, utveckla och kommunicera nya idéer. I en kunskapsintensiv miljö, som den vid Karolinska Institutet, uppstår och testas kontinuerligt nya idéer. När en idé utvecklas för att så småningom nå marknaden eller slutanvändarna talar vi om att idén utvecklats till en innovation.

Många idéer är direkta resultat av forskningen men de kan också uppstå som en biprodukter under själva forskningsprocessen. Andra idéer genereras i samband med utbildning eller undervisning. De flesta idéer är inte hållbara och förkastas i ett tidigt stadium men några kan utvecklas vidare. 

Från idé till innovation (broschyr i pdf)

Affärsplan - checklista (broschyr i pdf)


En gemensam faktor när det gäller idéer är att de ofta är lösningar baserade på något som den som kommit på idén, den s.k. idébäraren, identifierat kan göras annorlunda och oftast bättre eller mer effektivt. En specifik typ av idéer är affärsidéer, alltså idéer som kan resultatera i någon form av affärverksamhet. Affärsidéer är ofta baserade på produktidéer, dvs. idéer om nya eller modifierade produkter eller tjänster. En produktidé kan naturligtvis utvecklas vidare utan att starta ett nytt bolag (exempelvis genom utveckling i ett befintligt företag eller som ett ideellt projekt). Men när idébäraren har identifierat en eller flera kunder och själv vill driva idén vidare mot kommersialisering talar vi om affärsidéer.

Det klassiska sättet att beskriva hur en affärsidé ska kunna genomföras är genom att sammanställa en så kallad affärsplan. Affärsplanen innehåller en sammanfattning av hur ett företag ska startas, produkter, marknad, finansiering, affärsmodell och teamet bakom själva företaget. Syftet med affärsplanen är att vara ett kommunikationsverktyg och den kan t.ex. användas för att informera potentiella finansiärer till företaget. Upplägget i en affärsplan kan även användas för att mer generellt konkretisera projekt, till exempel i samband med anslagsansökningar.

Kommunicera en idé - en fyrstegsmodell

Ett enklare sätt att kortfattat beskriva och kommunicera en idé än att sammanställa en omfattande affärsplan är att utgå från behovet och därefter beskriva idén utifrån följande fyrstegsmodell: Behov, Lösning, Fördel, Konkurrens.

Behov

När du har en ny idé är den nästan alltid baserad på ett underliggande problem eller behov som du direkt eller indirekt har identifierat. En bra start om du vill utveckla din idé är att gå tillbaka till det underliggande problemet eller behovet. Ju mer du sätter dig in i problemet och ju mer du tar reda på om det underliggande behovet - desto bättre kan du förfina idé eller lösning. Ställ dig själv frågor som:

  • Vilket exakt problem eller behov är det som du försöker lösa med din nya idé?
  • Hur ser problemet ut? Är det ett problem eller flera?
  • Vilka har problem? Var finns de? Marknad? Kunder?
  • Vem är villig att betala för att lösa detta problem?

Lösning

När du har en mycket tydlig bild av det underliggande behovet eller problemet, gå tillbaka till den ursprungliga idén. Är din ursprungliga idé verkligen det bästa sättet att närma sig det behov som du just definierade. Eller finns det alternativa sätt att lösa problemet? Är några av dessa bättre eller lättare att genomföra? Försök att modifiera din idé för att ännu mer exakt möta behovet.

Fördel

Vilket värde ger den lösning eller idé som du har identifierat till de personer, kunder, användare eller samhället i stort som har det underliggande behovet? Kan detta värde kvantifieras på något sätt (i monetära termer, tid eller mätas på annat sätt)? Vad exakt är det som de människor du riktar din idé till kommer att vinna genom att använda den?
Fortsätt sedan med kostnaden för att använda din lösning. Kan kostnaden kvantifieras på något sätt (i monetära termer, tid eller på annat sätt)? Kräver din lösning investeringar, eller ett nytt eller förändrad beteende hos användaren?
Kom ihåg att fördelarna i slutändan måste vara större (åtminstone på lång sikt) än kostnaden för användarna för att de ska vilja välja din lösning.

Konkurrens

Gå tillbaka till det underliggande behovet eller problemet igen.

  • Hur löses problemet du identifierat idag?
  • Finns det några produkter eller företag där ute som försöker att möta problemet eller en del av problemet?
  • Har de unika metoder eller hur skiljer de sig från varandra?
  • Vad är det som gör din lösning/idé bättre än det som redan finns tillgängligt?

När du har tänkt igenom dessa typer av frågor har du en mer komplett bas för att fatta ett beslut om och hur du ska fortsätta med utvecklingen av din idé. Det kommer också att bli lättare att kommunicera din idé med andra. 4-stegsmodellen som vi beskrivit ovan kan också vara en bra bas för att utveckla en så kallad Pitch (en kortfattad muntlig presentation av en idé).

Kontakta KI Innovations

  • Vill du lära dig mer om olika verktyg för att beskriva eller utveckla idéer?
  • Har du har några frågor om hur man kan utveckla en idé eller starta ett företag?

Vänligen kontakta KI Innovations

Dokument

KO
Innehållsgranskare:
2023-12-08