KI Play - personuppgiftsbehandling

Den här sidan beskriver hanteringen av personuppgifter vid användning av KI Play, ett system för hantering, lagring och uppspelning av rörlig media.

Överföring av personuppgifter till KI Play i samband med federerad inloggning (Privacy statement)

Beskrivning av tjänsten KI-Play

KI Play är ett system för att ladda upp, hantera och konsumera media. Karolinska institutet (KI) behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att hantera detta system. Vår rättsliga grund för databehandlingen är att vi utför en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) till tjänsten för att säkerställa att du som användare får tillgång till din information i tjänsten samt för att ge dig ett användaranpassat gränssnitt.

I samband med inloggning i denna tjänst begärs följande personuppgifter från den identitetsutfärdare du använder:

Överföring av uppgifter
Personuppgifter Syfte Teknisk representation
Unik identifierare För att skapa ett unik användar-ID i tjänsten eduPersonPrincipleName
Namn Namnet används i listor inuti tjänsten displayName
givenName
sn
E-postadress Används för att kunna kontakta dig mail

Hur länge kommer uppgifterna att lagras?

KI kommer att lagra dina personuppgifter endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla de syften som de samlades in för.

Vem kommer att ha tillgång till uppgifterna?

Dina uppgifter kommer endast att behandlas av medarbetare på KI som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Det är främst, men inte uteslutande, vår IT-avdelning, support och administrativa personal.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vetenskapsrådet är personuppgiftsbiträde till KI och behandlar personuppgifter I KI play för KI:s räkning I enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Information om hur KI behandlar personuppgifter

I KI:s Integritetsskyddspolicy kan du läsa om hur KI behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du vända dig till kontaktpersonen.

Om du inte är nöjd med det svar du får från KI kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsansvarig

Karolinska institutet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas inom detta system, vänligen kontakta Maria Watter maria.watter@ki.se

Du kan också vända dig till Dataskyddsombudet om du har funderingar eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter på KI eller vill utöva dina rättigheter: dataskyddsombud@ki.se

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

För registerutdrag, rättelse och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Rättelse av personuppgifter som överförts i samband med inloggning gör du i den identitetsutfärdare som du använder för att logga in. Dessa uppgifter rättas i tjänsten vid första inloggningen efter att personuppgifterna är rättade i identitetsutfärdaren.

MW
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2023-12-12