Kurs- och programkommittén

Kurs- och programkommittén är underställd Kommittén för forskarutbildning och har beslutsrätt i vissa frågor. Kurs- och programkommittén fungerar även som beredande organ i andra frågor som rör forskarutbildningskurser och -program.

Ansvar och uppdrag

Kurs- och programkommitténs övergripande ansvar är att bereda frågor rörande KI:s forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter för doktorander samt att samordna och följa upp forskarutbildningsprogrammens verksamhet.

Kommittén har delegerats rätten att fatta beslut om fastställande av kursplaner, fördelning av medel till fristående kurser (kurser som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram) samt medel för andra lärandeaktiviteter utanför programmen.

Kurs- och programkommittén sammanträder 3-4 gånger per termin.

Ledamöter

Ordförande:

Erika Franzén

Vice ordförande:

Emilie Agardh

Lärarrepresentanter:

Anna Sidorchuk

Björn Andersson

Gabrielle Paulsson-Berne

Paul Dickman

Vladana Vukojevic

Doktorandrepresentant:

Dominyka Batkovskyte

Postdocrepresentant (adjungerad):

Francesca Del Gaudio

Tjänstemän:

Ingeborg van der Ploeg – koordinator för forskarutbildning/central studierektor

Anna Gustafsson - handläggare

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor