Kurs- och programkommittén

Kurs- och programkommittén är underställd Kommittén för forskarutbildning och har beslutsrätt i vissa frågor. Kurs- och programkommittén fungerar även som beredande organ i andra frågor som rör forskarutbildningskurser och -program.

Ansvar och uppdrag

Kurs- och programkommitténs övergripande ansvar är att bereda frågor rörande KI:s forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter för doktorander samt att samordna och följa upp forskarutbildningsprogrammens verksamhet.

Kommittén har delegerats rätten att fatta beslut om fastställande av kursplaner, fördelning av medel till fristående kurser (kurser som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram) samt medel för andra lärandeaktiviteter utanför programmen.

Kurs- och programkommittén sammanträder 3-4 gånger per termin.

Ledamöter

Ordförande:

Anna-Karin Welmer  

Vice ordförande:

Vladana Vukojevic

Lärarrepresentanter:

Anna Sidorchuk

Björn Andersson

Gabrielle Paulsson-Berne

Paul Dickman

Doktorandrepresentant:

Shayida Maimaiti 

Willem Molenkamp 

Postdocrepresentant (adjungerad):

Luis Miguel Cardoso dos Santos

Tjänstemän:

Ingeborg van der Ploeg – koordinator för forskarutbildning/central studierektor

Anna Gustafsson - handläggare

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor
AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2024-05-24