Examination av forskarutbildningskurs

Varje kurs ska ha en examinator som sätter betyg efter genomförd kurs. På denna sida beskrivs vad som krävs för att vara kursexaminator, hur en sådan utses samt vad som är viktigt att tänka på när det gäller examination.

Riktlinjer för kursexaminator

Enligt Högskoleförordningen ska högskolan utse en examinator för att sätta betyg efter genomförd kurs. Som kursansvarig ansvarar du för att kontakta din prefekt/institutionsledning för att informera om din planerade kurs och ge underlag till beslut om examinator.

Vid KI gäller följande för examinator:

  • Beslutsrätten att utse examinator för forskarutbildningskurs delegeras till prefekt vid kursansvarig institution. Beslutsrätten får vidaredelegeras.
  • Examinator för forskarutbildningskurs ska vara disputerad
  • Examinator för forskarutbildningskurs ska vara anställd vid KI (se nedan om anknuten person)
  • Skriftligt beslut om examinator ska finnas
  • Endast en examinator per kurs

Institutionens skriftliga beslut om utsedda examinatorer

Det är lämpligt att utse en examinator för varje specifik kurs och för en avgränsad tid. Det skriftliga beslutet om examinator kan exempelvis bestå av en lista med alla institutionens kurser den aktuella terminen, med examinators namn angivet för varje kurs. Denna lista eller annan beslutssamling ska vara tillgänglig för institutionens Ladok-administratör för forskarutbildningskurser.

Utsedd examinator kan i vissa fall tillhöra en annan institution än den som ansvarar för kursen.

På en kurs kan det förutom examinator även finnas examinerande lärare som till exempel kan ansvara för arbetet med att formulera eller rätta examinationsuppgifter eller muntligt/skriftligt examinera studenter på moment eller hel kurs. Den examinerande läraren är skyldig att efter examinationen lämna underlag för betygssättning till examinator som bestämmer betyget.

Anknutna och rollen som examinator

En anknuten person får inte utöva myndighetsutövning för KI:s räkning. I det fall en anknuten ska utföra uppdrag som examinator på kurs ska denne anställas som adjungerad lärare/adjunkt under tidsperioden för kursen, d.v.s. samma tidsperiod som examinatorn är utsedd för.

Examinatorns roll i Ladok

Sedan den nya versionen av Ladok infördes hösten 2017 sker examinationen direkt i systemet av den utsedda examinatorn. 

Nya examinatorer ska delta i en webbutbildning, se Ny användare i Ladok - lärare och examinator. Efter genomgången utbildning tilldelas behörighet i Ladok som examinator för angiven institution.

Behörighet att examinera på viss kurs tilldelas av institutionens studieadministratör. Det är institutionens ansvar att se till att skriftliga och uppdaterade beslut om utsedda examinatorer finns. 

Se även Rapportera och attestera resultat i Ladok.

Examination

Av kursplanen framgår hur en forskarutbildningskurs ska examineras. Det är viktigt att lärandemål, läraktiviteter och examination hänger ihop och är samstämmiga. Examinationen måste innehålla en summativ (och när så är lämpligt även en formativ) bedömning av varje kursdeltagare.

Alternativ examination

Alternativ examination eller utökad tid för examination är anpassningar som kan göras för studenter som har rätt till detta med anledning av en funktionsnedsättning.

Förutsättningen är att studenten har ansökt om pedagogiskt stöd och fått detta godkänt, samt har framfört önskemålet till examinatorn senast två veckor före examinationen.

Se vidare: Riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Antiplagieringssystemet Ouriginal

På KI ska antiplagieringssystemet Ouriginal användas vid examinationer på forskarutbildningskurser då kursledaren anser det vara lämpligt. Ouriginal (f.d. Urkund) är ett automatiserat system som kontrollerar studenternas examinationsuppgifter mot internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om någonting i en uppgift som skickats via Ouriginal uppvisar likheter med innehållet i källorna informeras läraren om detta. Se vidare Disciplinärenden.

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor
IV
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2024-04-19