Skip to main content

Examination av forskarutbildningskurs

Riktlinjer för kursexaminator

Enligt Högskoleförordningen ska högskolan utse en examinator för att sätta betyg efter genomförd kurs.

Vid KI gäller följande för examinator:

  • Beslutsrätten att utse examinator för forskarutbildningskurs delegeras till prefekt vid kursansvarig institution. Beslutsrätten får vidaredelegeras.
  • Examinator för forskarutbildningskurs ska vara disputerad
  • Examinator för forskarutbildningskurs ska vara anställd vid KI (se nedan om anknuten person)
  • Skriftligt beslut om examinator ska finnas
  • Kursansvarig, om annan än examinator, bör vara disputerad
  • Endast en examinator per kurs

På en kurs kan det förutom examinator även finnas examinerande lärare som till exempel kan ansvara för arbetet med att formulera eller rätta examinationsuppgifter eller muntligt/skriftligt examinera studenter på moment eller hel kurs. Den examinerande läraren är skyldig att efter examinationen lämna underlag för betygssättning till examinator som bestämmer betyget.

Examinator som är anknuten

En anknuten person får inte utöva myndighetsutövning för KI:s räkning. I det fall en anknuten ska utföra uppdrag som examinator på kurs ska denne anställas som adjungerad lärare/adjunkt under tidperioden för kursen, d.v.s. samma tidsperiod som examinatorn är utsedd för.

Examinators roll i Ladok

I nya Ladok, som infördes hösten 2017, är examinatorer nya användare. Läs mer på sidan Ny användare i Ladok - lärare och examinator.

Se även Rapportera och attestera resultat i Ladok.

Examination

Av kursplanen framgår hur en forskarutbildningskurs ska examineras. Det är viktigt att lärandemål, läraktiviteter och examination hänger ihop och är samstämmiga. Examinationen måste innehålla en summativ (och när så är lämpligt även en formativ) bedömning av varje kursdeltagare.

Alternativ examination

Alternativ examination eller utökad tid för examination är anpassningar som kan göras för studenter som har rätt till detta med anledning av en funktionsnedsättning.

Förutsättningen är att studenten har ansökt om pedagogiskt stöd och fått detta godkänt, samt har framfört önskemålet till examinatorn senast två veckor före examinationen.

Se vidare: Stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning

Antiplagieringssystemet Urkund

På KI gäller att antiplagieringssystemet ”Urkund” ska användas vid examinationer på forskarutbildningskurser då kursledaren anser det vara lämpligt. Se vidare Disciplinärenden.

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor