Etiska riktlinjer för internationella samarbeten

Karolinska Institutets etiska riktlinjer för internationella samarbeten stöds av ett antal interna och externa policydokument, regler, riktlinjer och annan information som berör etiska frågor:

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor
Riktlinjer avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
Lika villkor för studenter

Etisk prövning och dokumentation

Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av experimentell forskning
Riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av klinisk och epidemiologisk forskning
CODEX – regler och riktlinjer för forskning

Korruption

Regler och riktlinjer för att motverka mutbrott och annan otillbörlig påverkan

Riskbedömning

Handläggarguide för beredning av Karolinska Institutets internationella samarbetsavtal (kontakta Internationella Kansliet, Anna-Lena Paulsson)
Om något händer

Internationella dokument

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Etisk prövning och documentation

World Medical Association Declaration of Rancho Mirage on Medical Education
WMA International Code of Medical Ethics
WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects

Korruption

United Nations Convention Against Corruption

Riskbedömning

Rio Declaration on Environment and Development