Vad kan jag som anställd göra för att främja säkerheten och vara förberedd?

Åtgärder för att främja säkerheten på din arbetsplats.

 • Gå igenom NVS flödesschema för olika händelser/scenarion. 
  På så vis får du en överblick över potentiella risker och skaffar dig grundläggande kunskaper om vad du ska göra i olika situationer. Ha gärna som rutin att titta på flödesschemat någon gång per år för repetition/uppdatering.
 • Genomför KI:s kurser med angivna tidsintervall:
 • Håll dig uppdaterad på de rutiner/föreskrifter som råder inom den verksamhet du arbetar.
 • Uppmuntra till och delta i dialog tillsammans med dina kollegor/medarbetare/din chef kring dessa frågor. Genom att i förväg diskutera olika scenarion och hur ni bör agera blir ni mer förbereda. En ökad medvetenhet ökar också chanserna att eventuella risker uppmärksammas.
 • Delta vid brandövningar och säkerställ att du har koll på var nödutgångar finns där du befinner dig, även i de lokaler du vistas i tillfälligt.
 • Hjärtstartare finns uppsatta i KI:s lokaler. Undersök var närmaste hjärtstartare finns där du befinner dig.
 • Släpp inte in personer till arbetsplatsen som du inte känner igen utan att först säkerställa att de ska besöka någon/att personen har KI-kort.
 • Var uppmärksam på avvikelser. Om du observerar något på arbetsplatsen som du tror kan innebära en risk ska du meddela din chef/skyddsombud/väktare/rapportera i incidentrapporteringssystemet (beroende på situation/risk). Det kan även handla om att du till exempel misstänker att en kollega mår dåligt*.
 • Om du själv mår dåligt eller känner dig orolig: prata med din chef, skyddsombud, HR, företagshälsan, personalstödsnumret.
 • I händelse av kris kan man behöva olika former av stöd. Här finns information om hur du som chef eller medarbetare kan stötta en kollega.

 

*Vid arbetsrelaterad sjukdom/besvär eller vid anpassningar/återgång efter sjukskrivning tillämpas Riktlinjer för rehabilitering
vid misstanke om missbruk tillämpas riktlinjer vid handläggning av alkohol- och drogfrågor
vid misstanke om kränkande särbehandling, trakasserier etc. tillämpas NVS rutin för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier etc
vid misstanke om att någon far illa i hemmet.