Tänkbara risker och hur vi ska hantera dem

Flödesschemat visar hur vi bör hantera respektive risk. Schemat finns även under bilden i form av en pdf med klickbara länkar.

Flödesschema NVS
Här syns en översiktlig bild av NVS flödesschema för riskhantering. I länken nedan kan man öppna den som en pdf där det finns klickbara länkar.

NVS flödesschema: hot, våld och olycka

Tänkbara risker

Tänkbara risker
Risknivå 1 Risknivå 2 Risknivå 3
Trakasserier, kränkande särbehandling mm Stöld och inbrott Pågående dödligt våld
Mindre allvarliga arbetsolycka/färdolycksfall/tillbud Arbetsplatsolycka (ej livshotande) Brand
Mindre allvarlig informationssäkerhetsincidenter Aktivism Allvarligt kemikalieutsläpp /-läckage
Övriga risker inom den fysiska arbetsmiljön (ex buller/dålig belysning) Hot (ej akut) Annan livshotande personskada eller dödsfall på arbetsplatsen
Övriga risker inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (ex hög arbetsbelastning) Allvarliga tillbud Allvarligt hot (inkl. suicidförsök)
Andra ej akuta/mindre allvarliga incidenter Allvarlig informationssäkerhetsincidenter, tex dataintrång, personuppgiftsincident, desinformation Dödsfall medarbetare (ej på arbetsplatsen)
Strålningsrelaterad avvikelse