Arbetsmiljöutbildningar

KI erbjuder regelbundet arbetsmiljöutbildningar för sina chefer, skyddsombud och andra som hanterar arbetsmiljöfrågor i sina verksamheter.

Kommande arbetsmiljöutbildningar

Utbildningarna hålls även på engelska. Se engelska sidan för datum.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (2,5 dag), genomförs två gånger per år.

Utbildningen vänder sig främst till dig som är ny i rollen som skyddsombud/studerandeskyddsombud eller ledamot i Arbetsmiljönämnden/arbetsmiljögrupper men även till nya chefer och HR-medarbetare på KI. 

KI rekommenderar att utbildningen repeteras vart 5:e år för att kunskaperna ska hållas aktuella, varför du som gått utbildningen tidigare också är välkommen. Utbildningen ges regelbundet höst och vår på svenska. Vid behov kan den också genomföras på engelska. 

Dag 1:

 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Skyddsombudets roll
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Friskvård vid KI 

Dag 2:

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Laboratoriesäkerhet
 • Flexibelt arbetssätt 

Dag 3:

 • Verktyg
 • Case
 • Avslutande frågor
 • Utvärdering 

Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar

Utbildning i "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar" består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram. Modul 1-3 (halvdagar) är obligatoriska för chefer och andra som ska få/har fått en delegering av arbetsmiljöuppgifter, där modul 3 vänder sig till dig som kommer jobba i laboratorier. Dessa moduler genomförs på svenska och engelska, 2-3 gånger per termin.

Modul 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla chefer och medarbetare som fått/står inför att erhålla en delegation av arbetsmiljöuppgifter i sin verksamhet.

Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i organisatoriska och sociala aspekter av arbetsmiljön, särskilt avseende arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Utbildningen tar även kort upp arbetsmiljösituationer som konflikter, diskriminering och trakasserier. Genomgång av innehållet i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Under utbildningen varvas teoretiska pass med kortare gruppdiskussioner.

Modul 3: Laboratoriesäkerhet

Alla forskargruppsledare/motsvarande som har/får en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter (motsvarande) och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutet anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete” eller ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning ”.

Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet är en fördjupningsutbildning som bygger på att deltagarna har gått någon av de ovanstående utbildningarna. Denna utbildning, som ges på svenska och engelska, bygger helt och hållet på praktiska övningar.

PE
Innehållsgranskare:
2023-03-14