Arbetsmiljöutbildningar

KI erbjuder regelbundet arbetsmiljöutbildningar för sina chefer, skyddsombud och andra som hanterar arbetsmiljöfrågor i sina verksamheter.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM) för skyddsombud vid KI. 

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (2,5 dag), genomförs två gånger per år.

Utbildningen vänder sig till nya eller blivande skyddsombud vid KI eller ledamot i arbetsmiljögrupper eller motsvarande. 

KI rekommenderar att utbildningen repeteras vart 5:e år för att kunskaperna ska hållas aktuella, varför du som gått utbildningen tidigare också är välkommen. Utbildningen ges regelbundet höst och vår på svenska. Vid behov kan den också genomföras på engelska. 

Anmäl dig till GAM här.

Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar

Utbildning i "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar" består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram. Utbildningen vänder sig till nya/blivande chefer/ledare och till dig inom HR-stöd, samt till dig som mottagit eller kommer motta delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) har arbetsgivaren ett långtgående ansvar för det övergripande, förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet. 

KI (juridisk person) ska därför se till att chefer, ledare och personer med delegerade arbetsmiljöuppgifter har kunskap, mandat och resurser att klara dessa arbetsmiljöuppgifter enligt gällande lagstiftning. Modul 1 och 2 är därför obligatoriska för alla med personalansvar och/eller delegerade arbetsmiljöuppgifter vid KI. Modul 3 är obligatorisk för alla inom verksamheter som kräver arbetsmiljökunskap inom bio-, kem- och laboratoriesäkerhet samt kunskap inom strålskydd.

Modul 1-3 ska repeteras vart 5:e år (digitalt eller IRL).

Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete, för att säkerställa att delegerade arbetsmiljöuppgifter upprätthåller en god kvalitet och där du som har en delegation finner tillräcklig kompetens för att bedriva ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Kursen går igenom arbetsmiljölagen, arbetsmiljöbestämmelser, systematiskt arbetsmiljöarbete, fördelning av uppgifter/arbetsledarens roll och ansvar, identifiering av risker, riskbedömning, åtgärder och uppföljningar.

Efter modul 1 förväntas du förstå vad ditt uppgiftsansvar innebär i praktiken. Vad det innebär att undersöka, (risk)bedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Var, när och hur en riskbedömning ska göras. Var, när och hur en arbetsmiljöhändelse/incident (tillbud, olycka, skada, sjukdom) ska rapporteras, utredas eller anmälas, samt hur du samverkar, samarbetar och samråder inom din verksamhet/uppgift.

Anmäl dig till Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete här. 

Utöver ansvaret för att skydda mot och förebygga olyckor och skador måste en arbetsgivare även arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker.

Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor (OSA)

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i organisatoriska och sociala aspekter av arbetsmiljön, särskilt avseende arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Utbildningen tar även kort upp arbetsmiljösituationer som konflikter, diskriminering och trakasserier. Genomgång av innehållet i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Under utbildningen varvas teoretiska pass med kortare gruppdiskussioner.

Anmäl dig till Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor här.

Modul 3: Laboratoriesäkerhet

En obligatorisk kurs för alla forskargruppsledare/motsvarande som har/kommer att få delegerade arbetsmiljöuppgifter i laboratorieverksamhet och/eller annan verksamhet med motsvarande risker som kräver arbetsmiljökunskaper inom biosäkerhet, strålsäkerhet och kemikaliesäkerhet. Deltagare ska tidigare ha genomfört ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete” under de senaste fem åren. 

Syftet är att ge kursdeltagarna förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriesäkerhet med målet att skapa en hög säkerhetskultur inom KI:s laboratorieverksamhet och annan verksamhet med motsvarande risker.

Kursen ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig till Modul 3: Laboratoriesäkerhet (Module 3: Laboratory Safety) 

Kommande arbetsmiljöutbildningar

Utbildningarna hålls även på engelska. Se engelska sidan för datum.

PE
Innehållsgranskare:
2023-09-15