Undervisa tillgängligt

Undervisa tillgängligt – vad innebär det? Den här guiden är ett stöd för dig som lärare att göra undervisningen mer tillgänglig för alla studenter vid Karolinska Institutet. Pedagogiska anpassningar som är helt nödvändiga för en enskild student med funktionsnedsättning gynnar oftast hela studiegruppen och kan dessutom leda till pedagogisk utveckling.

Förberedelser

En god framförhållning gynnar alla. Litteraturlistorna behöver vara klara ett par månader före kursstart. Inläsning av obligatorisk kurslitteratur som görs av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tar cirka två månader.

Schemat tillsammans med lokaler behöver också finnas tillgängligt i god tid, exempelvis då tecken- eller skrivtolk ska anlitas. Undvik schemaändringar och lokalbyten. Sena förändringar kan ställa till det för alla, och bli extra svårt att hantera för några.

Raster är nödvändigt för alla, för att kunna hålla koncentrationen. Planera in täta raster. Meddela studenterna i början av undervisningstillfället vilka tider som gäller för rast respektive återsamling.

Var tydlig med vilka kursmål som gäller, vilka kunskaper och färdigheter som ska bedömas och hur de ska examineras.

Lägg ut ditt undervisningsmaterial digitalt, helst före föreläsningen. Studenter kan behöva använda hjälpmedel som uppläsning, förstoring mm, varför materialet behöver vara digitalt. Det är också lättare att ta till sig innehållet i föreläsningen om man sett materialet i förväg.

Film ska textas. Också filmade föreläsningar och presentationer behöver text. Läs mer om tips och stöd på Tillgänglig film

Instruktioner och anvisningar bör ges både muntligt och skriftligt, ansträng dig för att uttrycka dig tydligt.

Välkomna studenter med funktionsnedsättning eller funktionsvariation att ta kontakt med dig eller till exempel kursansvarig. Kanske finns det enkla åtgärder som kan vidtas för att öka tillgängligheten för någon eller några studenter. Bara vetskapen om att läraren känner till funktionsnedsättningen kan minska stress. Samordnaren för studenter med funktionsvariation kan ge råd gällande anpassningar av examinationer eller alternativa sätt att genomföra olika kursaktiviteter.

Social tillgänglighet

Under den pågående pandemin finns en risk att en del studenter blir isolerade. Bristen på ett studiesocialt sammanhang och social tillgänglighet ökar risken att studenter misslyckas med sina studier. Det är bra om du som lärare skapar studiegrupper för att minska risken att studenter hamnar utanför. Just nu är detta troligen viktigare än någonsin.

Uppmuntra studenterna att ta fram arbetsformer, ett slags samarbetsavtal, för hur de önskar att arbetet i deras grupp ska bedrivas.

Uppmuntra studenterna att ta kontakt med sina studiekamrater och att vara generösa mot varandra, och att höra av sig till varandra om de har svårigheter eller har bra tips på studieteknik som fungerar för dem.

Undervisning på distans

Använd alltid mikrofon/headset. Uppmana studenterna använda headset, och förklara varför det är viktigt. Ljudkvaliteten förbättras vilket är nödvändigt för vissa och bra för alla. Tala vänd mot kameran, så att åhöraren kan avläsa läppar och ansiktsuttryck. Det ökar förståeligheten och därmed uthålligheten hos den som lyssnar.

Läs upp det du visar på exempelvis Power Point.

Upprepa frågor och kommentarer från åhörarna, så att alla har chans att uppfatta dessa. Uppmuntra gärna till att skriva frågor i chatten, som du läser upp.

Spela in din presentation och spara i exempelvis lärplattformen. Alla har nytta av möjligheten att gå tillbaka och titta och lyssna en gång till, för några är det helt nödvändigt. Var uppmärksam på att inte spela in zoomfönstret där deltagare syns, utan enbart din presentation. Kom ihåg att texta allt material som kommer att sparas. Materialet behöver vara tillgängligt för personer med bland annat hörsel- och synnedsättning. Därför behöver du beskriva med text (för uppläsning) vad som visas på skärmen, dvs texta tal, ljud och bild. Undervisning och Lärande kan ge dig stöd i detta. 

Digital undervisning kan vara extra koncentrationskrävande. Var därför generös med raster. 

Salsundervisning

Använd mikrofon när det finns en sådan. Det är nödvändigt för vissa och bra för alla. En teknisk instruktion ska finnas i varje sal som har ljudutrustning. Tala vänd mot åhörarna så att de kan avläsa läppar, ansiktsuttryck och rörelser. Det ökar förståeligheten och engagemanget hos alla.

Läs upp det du skriver på tavlan. Använd svart eller blå penna mot vit bakgrund. Läs också upp det du visar på exempelvis Power Point.

Upprepa frågor och kommentarer från åhörarna, så att alla har chans att uppfatta dessa.

Spela in din presentation och spara i exempelvis lärplattformen. Alla har nytta av möjligheten att gå tillbaka och titta och lyssna en gång till. Kom ihåg att texta sparat material (tal, ljud och bild), alternativt texta det redan när du skapar materialet. Undervisning och Lärande kan ge dig stöd i detta. 

Undervisning i grupp

Undervisning som sker i mindre grupper, blir i regel mer tillgänglig om man håller nere antalet deltagare per grupp. Ofta handlar denna undervisning om praktiska moment där studenterna förväntas delta aktivt. Alla studenter har lättare att uppfatta instruktioner, hålla koncentrationen och så vidare, i en lugn miljö där man talar en i taget, vilket naturligtvis är lättare att uppnå i en liten grupp än i en stor. För mycket skrap med stolar, eller att ett par personer pratar samtidigt, kan räcka för att tillfälligt utestänga en person med hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter! Om du har flera smågrupper igång samtidigt, sprid dem i olika lokaler.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Då undervisningen på VFU skiljer sig en hel del från den utbildning som ges på campus, finns anledning till extra tydlighet gällande planering, placering, tid och plats, handledning etcetera. Det är förstås bra för alla studenter att få sådan information i god tid, men för vissa studenter är det helt nödvändigt. Studenten kan till exempel behöva undersöka lokalernas tillgänglighet eller ordna med praktiska eller mentala förberedelser, för att kunna delta fullt ut.

Examination

Om tiden inte är en viktig komponent på tentamen kan du bygga in förlängd skrivtid för alla. Meddela dina studenter att du har byggt in extra tid för ökad tillgänglighet så att ingen behöver ansöka om förlängd tid, och att även de som inte har beslut om särskilt stöd men som har behov av extra tid nu kan få det.

Sträva efter gemensamma mallar på examinationsuppgifter.

Använd teckenstorlek 14 punkter eller större och 1,5 radavstånd, gärna i typsnittet Arial eller Verdana, som anses ha god läsbarhet. Gör tydlig skillnad i layout mellan bakgrundsinformation och själva frågan.

Presentera frågorna tydligt, logiskt och konsekvent. Undvik långa meningar med en eller flera negationer. 

Gör besök under tentamen för tydliggörande av frågor.

Variera examinationsformerna så att studenter med olika förutsättningar kan komma till sin rätt.