Studerandeprocessen vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Processen hjälper dig att ta reda på vad som behövs inför, vid start, under och efter verksamhetsförlagd utbildning/verksamhetsintegrerat lärande (VFU/VIL).

Om studerandeprocessen

Studerandeprocessen visar vem som ansvarar för vad under VFU/VIL, för att underlätta för studenter, lärare och handledare. Du hittar också dokument och länkar för vidare vägledning.

Alla roller i Studerandeprocessen: Student - AKA/studentansvarig - Handledare - Lärosäte.

Studerandeprocessen

Nedan finns varje rolls ansvar i respektive steg. 

Student 

Inför

 1. Inför VFU ska alla studenter placeras i KLIPP (Kliniskt PlaceringsProgram) och genomgå den digitala utbildningen JoBSH (Journaler, Bemötande, Sekretess, Hygien). Mer information om KliPP finns hos Region Stockholm. VIL-samordnare eller motsvarande kan svara på frågor inför VFU.
  Hos Region Stockholm finns också mer information om verksamhetsintegrerat lärande för högskolestudenter.
 2. Studenten behöver fotografera sig till eTjänstekortet, mer om eTjänstekort hos Region Stockholm. Om eTjänstekort redan innehas, kontrollera PIN-koderna.
 3. Studenten går igenom kursens lärandemål.
 4. Repetera kunskapsområdet för placeringen.
 5. Besvara välkomstmejlet eller ta kontakt med placeringens kontaktperson.
 6. Observera att alla utbildningsmoment i VFU är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator kan avbryta en students VFU om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras.
  Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Start

 1. Anländ förberedd med eTjänstekort och PIN-koder till första dagen.
 2. Delta på verksamhetens introduktion. Kontrollera att relevanta IT-behörigheter fungerar.
 3. Planera aktivt och sätt upp konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål i samråd med handledare.
 4. Beskriv förväntningar och farhågor.

Under

 1. Verka i den blivande yrkesrollen med stöd av handledare.
 2. Tillämpa aktivt eget lärande utifrån individuella behov kopplade till kursens mål.
 3. Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring dina och kursplanens uppsatta mål tillsammans med handledare samt AKA.
 4. Halvtidsbedömning: träna på reflektion och självvärdering. Heltidsbedömning: träna på reflektion och självvärdering.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig feedback med handledare och AKA.
 2. Fyll i VFU-enkäten som skickas ut efter varje placering om minst en vecka.

Verksamhet (AKA, studentansvarig, utbildningsansvarig, amanuens)

Inför

 1. Ta emot beställningen och reservera platser i KLiPP i dialog med lärosätet (se manual under Dokument). Utse handledare i samverkan med enhetschef. Du kan läsa mer om Rutiner för handläggning av VIL/VFU här.
 2. Beställ behörighet till lokaler, journalsystem och datorer enligt lokala rutiner.
  I vissa fall görs steg 1 och 2 av KI:s kursadministration.
 3. Kontrollera att medarbetarna har uppdaterad kännedom om kursens lärandemål.
 4. Ge verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med klinisk adjunkt/ lektor.
 5. Förbered introduktionen enligt checklistan och skicka välkomstmejl (se under Dokument) samt schema till studenten.
 6. Observera att alla utbildningsmoment i VFU är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator kan avbryta en students VFU om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras.
  Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Start

 1. Ansvara för studentens mottagande och att enhetens personal känner till att studenten börjar.
 2. Ansvara för det övergripande introduktionsprogrammet. Lokal IT-ansvarig tilldelar studenten relevanta IT-behörigheter.
 3. Genomför reflekterande samtal med studenten. Planera med stöd av klinisk adjunkt/lektor för fördjupat lärande.
 4. Planera in stöd till student och handledare utifall behov uppkommer. Planera för forskningsanknytning i lärande och för IPE.

Under

 1. Tydliggör för medarbetarna att studenten är en del av vårdteamet på enheten. Ge studenten stöd i lärandet samt pedagogiskt stöd till handledare vid behov.
 2. Planera undervisning och seminarier med hjälp av klinisk adjunkt/lektor/studierektor.
 3. Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål.
 4. Medverka i förekommande fall vid halv- och heltidsbedömning. Vid risk att placeringen inte godkänns ska lärosätet meddelas omedelbart och en skriftlig åtgärdsplan utfärdas.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig feedback med student och handledare. 
 2. Återkoppla feedback till handledare och verksamheten.

Dokument verksamhet

Verksamhet (handledare i VIL/VFU)

Inför

 1. Ta emot uppdraget från AKA/studentansvarig och enhetschef.
 2. Kontrollera att studentens behörigheter är beställda.
 3. Gå igenom och diskutera kursens lärandemål tillsammans med studenten.
 4. Ta del av Nätbaserat stöd för handledare - handledning i VIL. Delta i pedagogiska möten med AKA/klinisk lektor samt i andra pedagogiska forum.
 5. Medverka vid förberedelser inför introduktionen och stäm av med AKA/ studentansvarig gällande mottagandet av studenten.

Start

 1. Medverka vid introduktionen som AKA/studentansvarig organiserar.
 2. Kontrollera att det praktiska såsom IT-behörigheter fungerar på enheten. Samverka med AKA/studentansvarig gällande enhetens introduktionsprogram.
 3. Gå igenom schema för placeringen. Diskutera studentens konkreta del- och slutmål utifrån kursens lärandemål.
 4. Tala med studenten och stäm av förväntningar och farhågor inför placeringen.

Under

 1. Ge handledning till studenten med pedagogiskt stöd av AKA/studentansvarig. Handledare eller handledargrupp ansvarar för handledningen efter tydlig överenskommelse. Se Nätbaserat stöd för handledare - handledning i VIL.
 2. Stöd studentens aktiva lärande och träning i sin yrkesroll.
 3. Genomför regelbundna avstämningar och reflektioner kring studentens och kursplanens uppsatta mål.
 4. Vid halvtidsbedömning/mittbedömning under längre placering: ge stöd till reflektion och självvärdering.
 5. Vid heltidsbedömning/slutbedömning efter längre placering: ge stöd till reflektion och självvärdering.

Efter

 1. Genomför reflektion och ömsesidig feedback med student och AKA. 
 2. Återkoppla studentens feedback på handledningen och verksamheten.

Dokument handledare

Lärosäte (lektor, studierektor, klinisk adjunkt, kursansvarig)

Inför

 1. Lägg in studentens personuppgifter i KLiPP. VIL-samordnare (länk Region Stockholm) lägger in beställning i KLiPP.
  Mejl till verksamheten kan skickas ut (se förslag Startmejl under Dokument nedan). I vissa fall görs hela processen av KI:s kursadministration.
 2. Beställ eTjänstekort inför studentens första VFU.
 3. Tillgängliggör lärandemålen på hemsidan. Klinisk adjunkt /lektor har kontakt och planerar undervisning med AKA/studentansvarig.
 4. Studierektor/klinisk lektor ger verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med AKA/studentansvarig.
 5. Säkerställ att aktuell handlingsplan för studenter med särskilda behov finns.

Start

 1. Tillgängliggör uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument till verksamheten.
 2. Säkerställ att lärplattform och kurswebb fungerar.
 3. Tillhandahåll mallar och dokumentation som underlättar planering av del- och slutmål.
 4. Klinisk adjunkt /lektor planerar VIL tillsammans med AKA/studentansvarig.

Under

 1. Säkerställ att uppdaterade kontaktuppgifter och aktuella kursdokument tillgängliggjorts verksamheten.
 2. Kliniska adjunkter/lektorer planerar undervisning och seminarier i samarbete med AKA/studentansvarig.
 3. Ge stöd till studentens lärande samt när särskilda behov uppkommer.
 4. Ansvara för skriftlig åtgärdsplan vid risk för ej godkänd placering samt för avbrott av VFU, vid risk för att patientsäkerheten äventyras.
 5. Ansvara för betygssättning utifrån bedömningsunderlag som fyllts i vid heltidsbedömning/slutbedömning.

Efter

 1. Slutsamtal.
 2. Återkoppling till verksamheten utifrån utvärderingen.

Dokument lärosäte

Översikt

I dokumentet kan du se en översikt över vad varje roll ansvarar för i respektive steg i processen.

Översikt alla roller

Bakgrund

Studerandeprocessen har utarbetats i samverkan mellan Centrum för klinisk utbildning (CKU), lärosäten samt Region Stockholm. CKU är idag en del av Enheten för Undervisning och lärande vid Karolinska Institutet.

JF
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-02-03